Usnesení - 09.11.2016

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. listopadu 2016

Usnesení č. 73/2016

ZO Janov nad Nisou volí pana Lukáše Bradu, nar. 1975, trvale bytem Janov nad Nisou za přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro čtyřleté volební období 2016-2020.

Usnesení č. 74/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou a ruší „Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené dne 11. prosince 2013.

Usnesení č. 75/2016

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016b jako 756/6 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 ( budoucí 756/6) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

Usnesení č. 76/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1 049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 77/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1366/1 trvalý ostatní plocha o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o výměře 90 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 78/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní porost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako ppč. 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako stpč. 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Hraničná nad Nisou manželům M. a J. K., Janov nad Nisou za celkovou kupní cenu 20.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje tuto kupní cenu ve výši menší než je cena obvyklá s  přihlédnutím k  tomu, že kupující se zaváží opravit na vlastní náklady rozpadlou opěrnou zeď nacházející se na části prodávané p.p.č. 34/7 a části prodávané st.p.č. 902 v  k.ú. Hraničná nad Nisou a s  přihlédnutím k  tomu, že:

a) kupní cena za prodávané nemovitosti za obvyklou cenu (Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou schválené Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou dne 9. listopadu 2016) by činila 259.500 Kč bez DPH a předpokládané náklady na opravu opěrné jsou vyšší než 259.500 Kč bez DPH,

b) dle odborného posouzení firmou VANER s.r.o. jsou předpokládané náklady na opravu zdi Kč 371.314 Kč (bez DPH 306.871 Kč) a dle firmy RAL PROJEKT s.r.o. Kč 355.000 (bez DPH 293.000 Kč)

Usnesení č. 79/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 označené dle GP č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 Hlavnímu městu Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha za cenu 62. 100,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 80/2016

ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený p. O. M. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 81/2016

ZO Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený p. J. T. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 82/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Dohodu o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 3DHM110063.“

Usnesení č. 83/2016

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací ze dne 30. 11. 2012: „Uplatnění solidární ceny vodného a stočného, používané pro obce sdružené v SVS pro obec Janov nad Nisou od 1.1.2017.“

b) pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 4

Usnesení č. 84/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ” na období od roku 2017 do roku 2019, č. sml. OLP/4024/2016 mezi Obcí Janov nad Nisou a Libereckým krajem.

Usnesení č. 85/2016

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, 460 14 Liberec 14 ve výši 6.665,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 86/2016

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek Obce Janov nad Nisou na pořízení lyžařských permanentek pro děti s trvalým pobytem v Janově nad Nisou, na vleky provozované společností SKI Bižu, s.r.o., na lyžařskou sezonu 2016-2017: pro děti do 6 let - 500,- Kč, pro děti od 6 do 18 let – 1 000,- Kč,

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou, zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky.

Usnesení č. 87/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P   4111 22.000 dotace volby 98193
V 6115 5029 13.450 odměny volby 98193
V 6115 5139 679 materiál volby 98193
V 6115 5175 980 občerstvení volby 98193
V 6115 5169 6.891 služby volby 98193
P   4122 4.280 dotace hospodaření v lesích
V 1039 5169 4.280 lesy- služby
V 2212 6121 - 1.000.000 oprava komunikace
V 2212 5171 1.000.000 oprava komunikace
P 3612 3112 102.000 prodej ost. nemovitostí
V 3639 5362 102.000 platba daní
V 6409 5194 6.700 dar Sv. Zdislava
P 3612 3112 6.700  
V 6409 5229 60.000 Sdružení pro rozvoj CR Jizerky (p.Bažant)
P 3612 3112 60.000  

Příjem celkem: 194.980

Výdej celkem: 194.980

Usnesení č. 88/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům finančního výboru ve výši p. Č. 1 500,-Kč, p. K. 1 000,- Kč, p. K. 1 500,- Kč, p. K. 1 500,- Kč, p. P. 1 500,- Kč, p. Š. 1 500,- Kč.

Usnesení č. 89/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům KV Janova nad Nisou pí H. ve výši 1.000,- Kč a p. K. ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 90/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: pí. K. 2.000,- Kč, pí. B. 2.000,- Kč, p. J. 2.000,- Kč, p. Z. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 91/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ ve výši: pí. P. 1.500,- Kč, Pí. V. 1.500,- Kč, pí. P. 1.000,- Kč, p. S. 1.000,- Kč, pí. M. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 92/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro kulturu a sport ve výši: pí. J. 1.000,- Kč, p. S. 1.000,- Kč, pí. S. 1.000,- Kč, p. N. 1.000,-Kč.

Usnesení č. 93/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizace Janovského jarmarku ve výši: p. S. 5.000,- Kč, pí. J. 4.000,- Kč, p. J. 5.000,- Kč, pí. S. 2.000,- Kč, pí. V. 2.000,- Kč.

Usnesení č. 94/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů finanční dar pro starostu obce ve výši 2 měsíčních platů za přínosné aktivity pro obec, práce na dotačních, propagačních a rozvojových aktivitách obce a za aktivní vystupování při realizaci projektů a jejich řízení a usměrňování vlastní iniciativou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h