Usnesení - 26.04.2023

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. dubna 2023

Usnesení č. 36/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a případně znaleckého posudku na část pozemku ppč. 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 37/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku na část pozemku ppč. 872/17 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 333 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 38/2023

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2022_0067 mezi Obcí Janov nad Nisou a CETIN a. s.

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

Usnesení č. 39/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet /dle vyhlášky 220/2013 Sb./ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2022. K řádnému schválení účetní závěrky a závěrečného účtu byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 40/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2022 ve výši + 3.057,88 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 3.057,88 Kč do rezervního fondu školy.

Usnesení č. 41/2023

ZO Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 34. 945,15 Kč (47.869,- Kč /odpisy/ - 12.923,85 / výše zvýšených výdajů za mandatorní položky/) z fondu investic školy zřizovateli školy a zároveň schvaluje použití částky 12.923,85 Kč (výše zvýšených výdajů za mandatorní položky) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost .

Usnesení č. 42/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou p.o.

Usnesení č. 43/2023

ZO Janov nad Nisou jmenuje paní Vendulu Pospíšilovou členem školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o.

Usnesení č. 44/2023

  1. ZO Janov nad Nisou
žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 5.300,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 9.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 15.700,- Kč

Usnesení č. 45/2023

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 14.000,- Kč pro Centrum LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec na projekt „Poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce 2023“.

Usnesení č. 46/2023

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vančurova 465/20, Liberec 3 na projekt: Zvýšení retence vody v NPR Rašeliniště Jizery – 2. část.

Usnesení č. 47/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 438/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený p. Pavlem Cittou, dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch občanského vybavení.

Usnesení č. 48/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený p. Sergejem Feščenkem dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením umístění stavby pro bydlení na pozemku p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu.

Usnesení č. 49/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený Ing- Janem Procházkou a Ing. Lenkou Procházkovou dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení.

Usnesení č. 50/202

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce, aby prověřil, že čestné prohlášení firmy Ing. Jiří Huptych - J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ: 41157834, odpovídá skutečnosti.

Usnesení č. 51/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/200 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. konané v období květen 2023 až říjen 2026 pana Mgr. Daniela Davida, nar. 15. 9. 1971, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.“

Usnesení č. 52/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2023.

OdPa Pol
V 3421 6121 40.000,-
V 6171 6121 - 40.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h