Usnesení - 19.12.2012

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 19. prosince 2012

Usnesení č. 78/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2013 a to na  30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6./2013

Usnesení č. 79/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 – trvalý travní porost  a pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 446 m2 – trvalý travní porost panu ing. Davidu Vaňkovi, Chobotecká 360, Mladá Boleslav za cenu 442.179,- Kč.

Usnesení č. 80/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2 paní Janě Hruškové, Vedlejší 8, Jablonec nad Nisou za cenu 34. 608,- Kč.

Usnesení č. 81/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene č. EP – 12 - 4001645/VB1 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení  NN  na ppč. 217/8 a 231/8 k. ú. Hraničná n. N za celkovou finanční náhradu 8.600,- Kč.

Usnesení č. 82/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou Manželům Evě a Petru Paulovým, bytem Loučná n. N. 42, Janov nad Nisou a panu Petru Mašanskému, bytem Luční 1280, Smržovka  za cenu 2.090,- Kč.

Usnesení č. 83/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu na pozemek ppč. 1488 za účelem provozování, oprav a údržby studny pro majitele studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

Usnesení č. 84/2012

ZO schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2.000.000,- Kč na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu  na rok 2013.

Usnesení č. 85/2012

ZO pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2012. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2013.

Usnesení č. 86/2012

ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

P

4111

33.000

volby

V

6115

5139

1.349

V

6115

5175

1.792

V

6115

5156

238

V

6115

5029

17.520

V

6115

5169

3.204

P

4111

-8.897

volby vratka

P

4122

2.414

dotace hasiči

V

5512

5169

2.414

P

4122

2.500

dotace ZŠ

V

3113

5336

2.500

P

4122

82.260

dotace na úroky

V

6171

6121

82.260

P

6409

2324

50.000

příspěvek na DD

V

4351

5321

50.000

odvod na MÚ

P

3639

3111

438.000

prodej pozemků

V

2212

5171

140.000

oprava silnic

V

2310

5169

80.000

vodné-rozbory

V

2321

5154

38.000

ČOV – el.

V

2321

5169

100.000

ČOV – rozbory

V

3319

5021

- 2.850

SPOZ mzdy

V

3319

5175

-  1.000

SPOZ pohoštění

V

3319

5139

3.850

SPOZ – balíčky

V

3612

5137

- 50.000

DHDM

V

3612

5362

50.000

platební výměr

V

3631

5169

47.000

osvětlení

V

5311

5032

10.000

zdravotní pojištění

V

5311

5132

-  5.000

zdravotní pomůcky

V

5311

5137

-  4.000

DHDM

V

5311

5139

-  5.000

nákup materiálu

V

5311

5161

-  5.000

služby pošt

V

5311

5163

5.000

 pojištění

V

5311

5169

33.000

kamerový systém

V

5311

5171

4.000

oprava Suzuki

V

5512

5154

- 20.000

el.energie

V

5512

5156

10.000

phm

V

5512

5169

10.000

servis

V

6171

5154

- 96.000

el.energie

V

6171

5169

- 100.000

služby

V

6171

5153

71.000

plyn

V

6171

5171

12.000

oprava

V

6171

5194

1.590

dar

V

6171

5362

3.600

pojištění

V

6320

5163

107.810

pojištění budov

Usnesení č. 87/2012

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/2012

Usnesení č. 88/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012

Usnesení č. 89/2012

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 63/2012

Usnesení č. 90/2012

ZO  Janov nad Nisou souhlasí s příspěvkem ve výši 20.000,- Kč pro SKI Bižu, s. r. o.

pí. Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h