Zápis - 14.11.2012

Zápis z  9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14. listopadu 2012

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Martin Líbal - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Michala Surkova -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI   0 ZDRŽEL  0

-  p. Surkov byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Mgr. Adama Kulicha  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Zelenka byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 10. října 2012 Ing. Olga Hatašová a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) SKI Bižu - žádost o příspěvek na založení „Sdružení cestovního ruchu JH“

3) Prodej majetku obce

4) Inventarizace majetku obce za rok 2012 – Směrnice č. 3

5) Podnět občanů „Malého Semerinku“ - hospodaření s obecními lesy

6) Schválení odměn členům výborů a komisí

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. SKI Bižu - žádost o příspěvek na založení „Sdružení cestovního ruchu JH“

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost, SKI Bižu, s. r. o. o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na založení  „Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory“, který by částečně pokryl vynaložené náklady v roce 2012, vlastní sdružení bylo založeno v 1. polovině listopadu 2012 tak, jak odsouhlasila zastupitelstva zakládajících obcí

- přítomný Ing. Pavel Bažant, jednatel SKI Bižu, s. r. o. zastupitele informuje o tom, že zahájením zimní sezony 2012/2013 bude v provozu SKIBUS s výrazně rozšířeným jízdním řádem pro sjezdaře i běžkaře našeho regionu, ve vybraných penzionech bude zdarma distribuována karta hosta včetně slevových bonusů

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s příspěvkem ve výši 20.000,- Kč pro „Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory“." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- zastupitelé pověřují starostu obce právní formou příspěvku  

3. Prodej majetku obce

 - žádost Ing. D. V., trvale bytem …..o prodej pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) a o pozemek ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměre 446 m2- trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- dalším zájemcem o pozemek ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) je p. O. B., …..

- a dalším zájemcem o pozemek ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměre 446 m2- trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) je  Ing. O. S., …..

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu u ppč. 598/7 - 300,- Kč/ m2 a jistinu

ve výši 7.000,- Kč a u ppč. 598/8 - 500,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 15.000,- Kč, jistina musí být složena do 17. 12. 2012

- zastupitelé mezi sebou přivítali pana V., který přišel vysvětlit svůj záměr s pozemky

- Mgr. David navrhuje na základě „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou dle paragrafu 3, odst. 5 upřednostnit p. V. – zastupitelé souhlasí, tato skutečnost bude oznámena i ostatním zájemcům o pozemky (p. B., p. S.)

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 - trvalý travní porost a pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměre 446 m2- trvalý travní porost  a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 598/8 - 500,- Kč/ m2 a u ppč. 598/7 - 300,- Kč/ m2“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. J. H., trvale bytem …..  o prodej pozemku ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) označená dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) označená dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje, byl dodán GP a komise navrhla minimální kupní cenu  300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 3. 500,- Kč do 17. 12. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2  označená dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 označená dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále pí. J. H. žádá o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu za účelem provozu, údržby, odstraňování poruch včetně rekonstrukce vodovodního potrubí  na pozemku ppč. 627/2 k. ú. Janov nad Nisou, rozsah věcného břemene činí 21 bm

- vyjádření komise -  komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje jednorázový poplatek 2. 100,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu za účelem provozu, údržby, odstraňování poruch včetně rekonstrukce vodovodního potrubí  na pozemku ppč. 627/2 k. ú. Janov nad Nisou v rozsahu  21 bm za jednorázový poplatek 2.100,- Kč“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104

- byl vypracován znalecký posudek ve výši 1.651.640,- Kč

- vyjádření  komise:  komise  doporučuje  objekt  nabídnout  k  prodeji  za  odhadní  cenu  ve  výši 1.651.640,- Kč a složení jistiny ve výši 16.500,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 za minimální kupní cenu  1.651.640,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou

- vyjádření  komise:  komise  doporučuje  studnu  nabídnout  k  prodeji  za  odhadní  cenu  ve  výši 2.090,- Kč a složení jistiny ve výši 200,- Kč do 17. 12. 2012, zároveň komise doporučuje informovat uživatele studny o jejím prodeji

-  Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisouza minimální kupní cenu  2.090,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje studny na pozemku ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisou

- vyjádření  komise:  komise  doporučuje  studnu  nabídnout  k  prodeji  za  odhadní  cenu  ve  výši 1.500,- Kč a složení jistiny ve výši 150,- Kč do 17. 12. 2012, zároveň komise doporučuje informovat uživatele studny o jejím prodeji

- pí. Frková upozorňuje na to, že studna nestojí na pozemku obce, je na ní uzavřeno věcné břemeno

"Věcné břemeno (podle listiny)vstupu a vjezdu na celou ppč.647/14 za účelem údržby a opravy veřejné studny nacházející se na této parcele a odběru vody z ní ve prospěch vlastníka studny dle rozhodnutí ze dne 5.4.1994"

-  Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje studny na pozemku ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisouza minimální kupní cenu  1.500,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- na minulém zasedání ZO zastupitelé schválili podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  ppč. 226/3 k. ú. Janov n .N. od Pozemkového fondu České republiky

- od PF ČR přišla odpověď, že obec nemá v tomto případě nárok na bezúplatný převod, protože tento pozemek pro malou výměru "plochy k bydlení" nesplňuje podmínky bezúplatného převodu a nelze na tomto pozemku realizovat stavbu k bydlení, v tomto případě je možný pouze úplatný převod

- vyjádření komise: komise nedoporučuje požádat o úplatný převod – tento pozemek není strategicky důležitý pro obec – zastupitelé souhlasí s komisí

- žádost Ing. D. Č., trvale bytem Loučná č. p. 95, Janov nad Nisouo prodej pozemku  ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N. - trvalý travní porost o výměře 541 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 13.500,- Kč, zároveň byl zájemce informován o podmínkách prodeje pozemků převedených od Pozemkového fondu ČR. Tyto podmínky byly zveřejněny i na úřední desce

- na úřední desce vyvěšeno od 16. 10. do 1. 11. 2012

- jistina nebyla zaplacena

4. Inventarizace majetku obce za rok 2012 – Směrnice č. 3

- pan starosta předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2012  a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2012  – směrnici č. 3.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Podnět občanů „Malého Semerinku“ - hospodaření s obecními lesy

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že Ing. Mlejnek na minulém jednání ZO předal písemnou reakci Petičního výboru na odpověď, která mu byla zaslána dne 12. 9. 2012 pod č. j. 562/2012, šlo o vyjádření k Petici „O šetrnějším hospodaření s obecními lesy“ ze dne 13. 8. 2012  

- Mgr. David reaguje na odpověď Ing. Mlejnka:

- pan Güntr Zacke má s obcí smlouvu (Dohoda o využití služeb lesního hospodáře) jako fyzická osob. na což má i licenci (Licenci odborného lesního hospodáře) vydanou MÚ v Jablonci nad Nisou, Odborem stavebního a životního prostředí, Oddělením životního prostředí na dobu do 31.12.2023

-  firma SILVEX, s. r. o. nikdy pro obec neprováděla těžbu dřeva, přibližování ani dřevo od obce nekupovala,  v tomto případě jsou zkušenosti z oboru pro obec velmi výhodné, neboť náš lesní hospodář, se svými znalostmi, bude moct firmy velmi pečlivě hlídat a kontrolovat

- ve druhém bodě je požadováno vyjádření ZO k instalaci atrakcí, k těmto věcem je nutné mít souhlas obce a k takovýmto věcem se vyjadřuje Komise rozvoje a výstavby a mělo by to být ponecháno v jejich kompetenci, případně pokud si komise nebude vědět rady nechť tento konkrétní případ projedná ZO

- postup zpracování LHP byl popsán již v první odpovědi, je počítáno se schůzkou nad pracovní verzí nového LHP,  předběžně je dojednaný termín 17. 12. 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janově nad Nisou

- zastupitelé pověřují starostu obce k tomu, aby odpověděl Petičnímu výboru tak, jak bylo předloženo

6. Schválení odměn členům výborů a komisí

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrhy předsedů výborů a komisí na odměny svým členům:

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům: p. Jan Čmejrek 1.500,- Kč, p. Jaroslav Hrabák 1.000,- Kč, p. Petr Kordač 1.000,- Kč, p. Milan Kvasnička 1.000,- Kč, p. Pavel Pěnička 1.500,- Kč a p. Pavel Šarkovský 1.500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.000,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1.000,- Kč, p. Milanovi Kvasničkovi 1.000,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1.500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Kulich jako předseda Kontrolního výboru navrhuje odměny svým členům – pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. David Jelínek, předseda Komise pro kulturu a sport navrhuje odměny svým členům - Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč, Evě Kořánové 0,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a Michalovi Pilzovi 0,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč a pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Jana Frková, předsedkyně  Komise výstavby a rozvoje navrhuje odměny svým členům - paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinovi Líbalovi  2.000,- a Ing. Janovi Zelenkovi 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinovi Líbalovi  2.000,- a Ing. Janovi Zelenkovi 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Blahoutová, předsedkyně SPOZu navrhuje odměny svým členům - pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 500,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 500,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč. ” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Alena Cyhelská, předsedkyně Komise péče o krajinu navrhuje odměny svým členům – Ing. Arch. Kateřině Cyhelské – 500,- Kč, Ing. Olze Hatašové – 1.500,- Kč a Mgr. Adamovi Kulichovi – 1.500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům  Komise péče o krajinu Ing. Arch. Kateřině Cyhelské – 500,- Kč, Ing. Olze Hatašové – 1.500,- Kč a Mgr. Adamovi Kulichovi – 1.500,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  4 PROTI 0 ZDRŽEL 3

- návrh Mgr. Daniela Davida nebyl schválen

- Mgr. David ještě děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Janovského jarmarku a zároveň navrhuje odměnu - p. Davidovi Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynkovi Pulcovi 3.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč  – zastupitelé souhlasí

- starosta obce navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidovi Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynkovi Pulcovi 3.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele a přítomné občany o tom, že by měla od 1. 12. 2012 fy. SČVK, a. s. provozovat vodovod a kanalizaci v obci Janov n. N., v současné době probíhají přípravy – čištění ve vodojemech, odebírání vzorků apod.

- 27. 11. 2012 od 13. do 16 hodin budou na obecním úřadě zástupci fy, SČVK, a. s. sepisovat smlouvy s občany – majiteli objektů napojených na vodovod a kanalizaci

- bude využíván náš zdroj pitné vody, který bude obec pronajímat za symbolickou cenu 1.000,- Kč/rok

- Cena včetně DPH  se na rok 2013 pohybuje cca 96,30 Kč/m3  za vodné a stočné

- opravy by měla hradit po celou dobu pronájmu obec 

- p. Kout se dotazuje kdo je investorem silnice pod školou, upozorňuje na to, že silnice se v nových spojích propadá a propadá se i výš, kde se opravovala minule (nad Benešovými) 

– starosta odpovídá, že investorem je Liberecký kraj, na jaře se silnice odfrézuje a dá se tam ještě jedna vrstva  a možná se bude silnice opravovat dál až nad Benešovi

- p. Kout se ještě dotazuje na možné omezení rychlosti na rovince u Betzu  - starosta znovu osloví paní Kvíčalovou z dopravního inspektorátu

- p. Líbal žádá p. starostu, aby oslovil všechny předsedy komisí a výborů, aby do příštího jednání zastupitelstva obce připravili zprávu o činnosti a četnosti jejich schůzek

- p. starosta bere na vědomí

. p. Líbal upozorňuje na havarijní stav Berkovi louky, na strom, který je dle jeho názoru nutný prořezat a na shnilé průlezky ze kterých koukají hřebíky a jsou rozlámané, z tohoto důvodu navrhuje dát tam cedulku zákaz vstupu nebo na vlastní nebezpečí

– starosta odpovídá, že se tam byl podívat s fy. Taxus, která mu vypracovala hrubý rozpočet na opravu dětského hřiště a všech dětských atrakcí a na jaře se bude dětské hřiště opravovat

- p. Hanzlovič se dotazuje, zda je v rozpočtu na příští rok počítáno s nějakou částkou na opravu hřbitovní zdi a zároveň upozorňuje na havarijní stav kamenné zdi vedle schodů ke kostelu

 – p. starosta odpovídá, že rozpočet na příští rok ještě není zrealizován a hrubý rozpočet na opravu kamenné zdi byl vypracován a je to kolem cca  2 mil a vzhledem k tomu, že není vlastníkem obec, není v silách obce investovat takto velkou částku do cizího majetku

– p. Hanzlovič navrhuje, aby obec podala podnět na stavební úřad na Magistrát Jbc

- p. starosta odpovídá, že již tak bylo učiněno a zjistí, zda v tom stavební úřad podnikl nějaké kroky

- Mgr. David z důvodu zdražení cen fy. SKS, spol. s. r. o. předkládá zastupitelům nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2013

- Mgr. navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2013.“a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.50 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Martin Líbal, p. Michal Surkov

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h