Zápis - 09.12.2015

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. prosince 2015

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Mgr. Marie Bürgerová, Jaroslav JANSA, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Ing. Petr MLEJNEK, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá 

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0 

- p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Radka Jelínka -  přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Jelínek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  p. David navrhuje jako člena návrhové komise pí. Marii Bürgerovou  - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- pí. Bürgerová  byla  schválena  členkou návrhové komise  

-  p. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Petra Mlejnka - přijímá

-  p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  p. Mlejnek byl  schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání  ZO ze  dne 4. listopadu  2015 p.  Adam Kulich a p. Petr Mlejnek také nedodali žádné připomínky

-  p. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2016 (27.1.; 24.2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29.6.)
  3. Prodej majetku obce
  4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled
  5. Územní plán Janov nad Nisou – zpráva pořizovatele
  6. Schválení třetího „Komunitního plánu sociálních a sovisejících služeb Jablonecka na období 2016-2019“
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2016

(27.1.; 24. 2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29. 6.)

- p. starosta předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2016 a to: 27.1.; 24.2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29.6. - zastupitelé s návrhem souhlasí

- p. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2016 a to na 27.1.; 24.2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29.6. .“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 83 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- žádost manželů L. a M. Vl., trvale  bytem..... o prodej části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19.108 m2  (v ÚP – zastavitelná plocha- místní komunikace)

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu takto:

- zpevněná část 500,- Kč/ m2 (73 m2)

- nezpevněná část 200,- Kč/m2 (97 m2) a navrhuje jistinu ve výši 5.600,-Kč

- p. Mlejnek navrhuje pozemek neprodávat

- pí. Bürgerová upozorňuje na to, že ve stejné lokalitě se prodávalo za jinou cenu – vyšší a to za 800,- Kč/ m2 viz usnesení č. 44/2014 ve znění: „ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 společnosti Kisses, s. r. o., se sídlem Molitorovská 324/9, Praha 10 za cenu 661.440,- Kč.”, kde navržená  minimální kupní cena  u pozemku č.1306/19  byla 800,- Kč/m2

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku ppč. 1365/1 - ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 označené dle geometrického plánu č. 1194-146/2015 jako 1365/3 o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu takto: 73 m2 za 500,- Kč/m2 a  97 m2 za 200,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 2 ZDRŽEL 1 

( PROTI Mlejnek, Bürgerová ZDRŽEL  Zelenka)

- usnesení č. 84 bylo schváleno

- žádost  fy. Jablotron s. r. o., se sídlem Pod Skalkou 33, Jablonec nad Nisou, 466 01 o prodej pozemků: 

- části pozemku ppč. 1371/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře cca 1 650 m2  (celkem 1 975m2 )

- části pozemku ppč. 1368/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře cca 1 510 m2  (celkem 3 737m2 )

- části pozemku ppč. 1362 k. ú. Janov nad Nisou o výměře cca 1 420 m2  (celkem 2 252 m2)

- vyjádření komise - komise navrhuje pověřit starostu jednáním o podmínkách prodeje, případně směny

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s fy. Jablotron, s. r. o., se sídlem Pod Skalkou 33, Jablonec nad Nisou o podmínkách prodeje případně směny částí pozemků  ppč. 1371/1,  1368/1 a  1362 k. ú. Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

- žádost p. P. T., trvale bytem ….. a M. a L. Dostálových, trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou (v ÚP – funkční plochy zastavěné a zastavitelné – účelové komunikace) rozděleného dle geometrického plánu č. 1190-46/2015 na základě žádostí na dvě části označené jako 1337/1 o výměře 152 m2 a 1337/4 o výměře 109 m2

- vyjádření komise - komise doporučuje zveřejnění prodeje a navrhuje cenu 200,- Kč/m2

- výše jistiny u pozemku č. 1337/1 3.000,- Kč a u pozemku č. 1337/4 2.200,- Kč

- p. starosta navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou rozděleného dle geometrického plánu č. 1190-46/2015 na dvě části označené jako 1337/1 o výměře 152 m2 a 1337/4 o výměře 109 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.“  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 86 bylo schváleno

- žádost p. P. K., trvale bytem ….., Janov nad Nisou o prodej bytového domu v Hraničné č. p. 104, Janov nad Nisou 

- p. starosta přítomné informuje, že obec nechala vypracovat nový znalecký posudek, jež byl rozeslán e-mailem všem zastupitelům

- vyjádření komise: komise navrhuje nabídnout dům k prodeji za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj. za 1.672.690,- Kč.

- původní znalecký posudek z roku 2012 byl 1.651.640,- Kč  (rozdíl 21.050,- Kč)

- p. Mlejnek a pí. Bürgerová navrhují nemovitost neprodávat

- p. Mlejnek navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č.  67/2012 ve znění: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 za minimální kupní cenu  1.651.640,- Kč.", p starosta o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  4 PROTI 3 ZDRŽEL 2

( PROTI Jelínek, Surkov Kulich  ZDRŽEL  Jansa, David ) 

usnesení nebylo schváleno

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce se svoláním pracovní skupiny tvořenou ze zastupitelů obce za účelem stanovení ceny prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 Janov nad Nisou, termín schůzky bude do 20. 1. 2016.“

hlasování: PRO  6 PROTI 2 ZDRŽEL 1

(PROTI Burgerová, Mlejnek ZDRŽEL  Zelenka)

- usnesení č. 87 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled

- p. starosta sděluje zastupitelům, že z důvodu schvalování rozpočtu na rok 2016 až na lednovém jednání zastupitelstva, je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2016  na krytí nejnutnějších výdajů do doby než bude schválený rozpočet a dodává, že zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2015

- dále je třeba pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2015 a zastupitelstvu pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2016, rovněž předkládá k odsouhlasení následující rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření:


OdPa Pol.


P
4222 -540.000,- oprava ÚZ
P
4222 540.000,-
14004
V 5512 6123 -540.000,-

V 5512 6123 540.000,-
14004
P
4216 818.467,57 rek. MŠ 54515835
P
4213 48.145,15
54190877
V 3113 6121 818.467,57
54515835
V 3113 6121 48.145,15
54190877
V 3113 6121 -96.290,31 podíl obce
V 3113 6121 96.290,31
54100000
V 3113 5336 -225.952,- oprava ÚZ
V 3113 5336 192.059,20 dotace ZŠ 32533058
V 3113 5336 33.892,80 dotace ZŠ 32133058
P 1039 2111 202.000,- převod na položky
V 1039 5169   50.000,- lesní hospodářství
V 2321 5169 105.000,- kanalizace služby
V 2321 6129   11.000,- příspěvek na kanalizační přípojku
V 3745 5139 -15.000,- převod
V 3745 5169  35.000,- péče o vzhled obce
V 6171 5169 -20.000,- převod
V 5311 5137 -10.000,- převod
V 5311 5139  - 5.000,- převod
V 5311 5132   35.000,- ochranné pomůcky
V 6171 5172   15.000,- programové vybavení
V 6171 5191 1.000,- sankce

Příjem celkem: 1,068.612,72
Výdej celkem: 1,068.612,72

- na doporučení auditorky je dále nutné schválit rozpočtový výhled na rok 2015 – 2020, který na svém jednání  sestavil Finanční výbor


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Daňové příjmy 13 221 13 485 13 755 14 030 14 311 14 597
Nedaňové příjmy 2 487 2 512 2 537 2 562 2 588 2 614
Kapitálové příjmy 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 16 208 16 997 17 292 17 593 17 899 18 211
Přijaté transfery 848 848 848 848 848 848
Příjmy celkem 17 056 17 845 18 140 18 441 18 747 19 059
Běžné výdaje 14 742 15 184 15 640 16 109 16 592 17 090
Kapitálové výdaje 15 241 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000
Výdaje celkem 29 983 16 184 16 640 21 109 17 592 18 090
Financování 12 927 -1 661 -1 500 2 668 -1 155 -969
výsledek hospodaření a prostředky z minulých let 1009 2670 4170 1502 2657 3625

- zastupitelstvo obce  schvaluje následující usnesení:

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:


OdPa Pol.


P
4222 -540.000,- oprava ÚZ
P
4222 540.000,-
14004
V 5512 6123 -540.000,-

V 5512 6123 540.000,-
14004
P
4216 818.467,57 rek. MŠ 54515835
P
4213 48.145,15
54190877
V 3113 6121 818.467,57
54515835
V 3113 6121 48.145,15
54190877
V 3113 6121 -96.290,31 podíl obce
V 3113 6121 96.290,31
54100000
V 3113 5336 -225.952,- oprava ÚZ
V 3113 5336 192.059,20 dotace ZŠ 32533058
V 3113 5336 33.892,80 dotace ZŠ 32133058
P 1039 2111 202.000,- převod na položky
V 1039 5169   50.000,- lesní hospodářství
V 2321 5169 105.000,- kanalizace služby
V 2321 6129   11.000,- příspěvek na kanalizační přípojku
V 3745 5139 -15.000,- převod
V 3745 5169  35.000,- péče o vzhled obce
V 6171 5169 -20.000,- převod
V 5311 5137 -10.000,- převod
V 5311 5139  - 5.000,- převod
V 5311 5132   35.000,- ochranné pomůcky
V 6171 5172   15.000,- programové vybavení
V 6171 5191 1.000,- sankce

Příjem celkem: 1,068.612,72
Výdej celkem: 1,068.612,72

 hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 88 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2020


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Daňové příjmy 13 221 13 485 13 755 14 030 14 311 14 597
Nedaňové příjmy 2 487 2 512 2 537 2 562 2 588 2 614
Kapitálové příjmy 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 16 208 16 997 17 292 17 593 17 899 18 211
Přijaté transfery 848 848 848 848 848 848
Příjmy celkem 17 056 17 845 18 140 18 441 18 747 19 059
Běžné výdaje 14 742 15 184 15 640 16 109 16 592 17 090
Kapitálové výdaje 15 241 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000
Výdaje celkem 29 983 16 184 16 640 21 109 17 592 18 090
Financování 12 927 -1 661 -1 500 2 668 -1 155 -969
výsledek hospodaření a prostředky z minulých let 1009 2670 4170 1502 2657 3625

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 89 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2015 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2016.“

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2015. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2016.“

hlasování: PRO  9 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- usnesení č. 91  bylo schváleno

5. Územní plán Janov nad Nisou – zpráva pořizovatele

- p. starosta seznamuje přítomné zastupitele s rekapitulací dosavadního průběhu projednání Územního plánu obce Janov nad Nisou – viz příloha zápisu

- p. starosta navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou projednalo předložený materiál  a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování  Územního plánu Janov nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

6. Schválení třetího „Komunitního plánu sociálních a sovisejících služeb Jablonecka na období 2016-2019“

- p. starosta přítomné informuje o tom, že zastupitelstvo Statutárního města Jablonec nad Nisou schválilo na svém jednání 19. 11. 2015 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019 a Akční plán na rok 2016, vzhledem k tomu, že je naše obec součástí komunitního plánování jablonecka je nutné přijetí těchto dvou usnesení:

“Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019.”

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  Akční plán na rok 2016.”

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 94 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

- p. starosta na jednání předkládá žádost Statutárního města Liberec o dotaci na žáky s místem trvalého pobytu mimo město Liberec, umístěné k základnímu vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec – navrhuje žádosti nevyhovět – zastupitelé souhlasí

- p. David navrhuje toto znění usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

A) bere na vědomí dopis PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora Statutárního města Liberec, týkající se žádosti o dotaci na žáka s místem trvalého pobytu v Janově nad Nisou, umístěného k základnímu vzdělávání v základní škole zřizované statutárním městem Liberec

B) rozhoduje o neposkytnutí dotace z rozpočtu obce Statutárnímu městu Liberec na žáka s místem trvalého pobytu v Janově nad Nisou, umístěného k základnímu vzdělávání v základní škole zřizované Statutárním městem Liberec z důvodů uvedených v důvodové zprávě.”

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

- p. starosta přítomné informuje o otevření Obecního úřadu v době o Vánočních svátcích 21.12.; 22.12.; 23.12.; 28. 12.; 29.12. a 30.12. otevřeno s tím, že 23. a 30-tého bude otevřeno pouze do 15.00 hodin, 24.12.; 25.12.; 31.12. a 1.1. zavřeno

- p. starosta informuje o tom, že od 1. 1. 2016 bude přijat do služebního poměru nový obecní strážník Obecní policie Janov nad Nisou  p. Jan Samek, protože k 31. 12. 2015 p. Vratislav Lelek končí 

- pí. Bürgerová informuje jako členka Kontrolního výboru, že se KV sešel a 22. 10. 2015 provedl prohlídku kina – Janov n. N. č. p. 517, zpráva z kontroly je k nahlédnutí založena v deskách KV na úřadě

- p. Jelínek informuje zastupitele, že došlo ke zneužití jeho identity při jednání s krajským úřadem a možná i jinými institucemi,  p. Jelínek to považuje za podlé a nečestné jednání namířené proti své osobě a žádá zastupitele o to, aby ho informovali, pokud budou dotazováni v souvislosti s podvrženým dopisem a bude zmíněno jeho jméno,  navíc si myslí, že jde i o jednání nebezpečné, které překračuje hranice osobního útoku, protože při něm bylo zneužito funkce zastupitele a předsedy finančního výboru obce, z kontextu odpovědi je pravděpodobné, že osoba, která dopis psala sleduje zasedání zastupitelstva nebo se ho přímo účastní, proto p. Jelínek upozorňuje, že se bude proti takovému jednání bránit, a to i soudní cestou

- p starosta přeje všem přítomným bohaté Vánoce, šťastný a klidný nový rok

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v 18.55 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h