Usnesení - 31.05.2017

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. května 2017

Usnesení č. 46/2017

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 1284 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 47/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1266-12/2017 jako 1392/2 o výměře 20 m2 panu L. B., bytem Janov nad Nisou za cenu 4 000,- Kč.

Usnesení č. 48/2017

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 24/2017 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na právo chůze a jízdy na pozemku ppč. 266/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro čp. 255 na stpč. 396, čp. 43 na stpč. 82, čp. 158 na stpč. 190 a objekt bez čp. na stpč. 326/2 vše v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 49/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na ppč. 266/2 – ostatní plocha v rozsahu věcného břemene dle GP č. 613-080/2016 ze dne 7. 2. 2017 pro:

a) R. V. z titulu vlastníka stpč. 396 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 255; R. V. a L. V. z titulu vlastníků stpč. 326/2 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního

b) M. V., Z. V. a H. V. z titulu vlastníků stpč. 82 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 43

c) V. F. a I. D. Z. z titulu vlastníků stpč. 190 k. ú. Hraničná n. N. jejíž součástí je stavba č. p. 158

za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 50/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje: Nákladního automobilu kategorie N 1 – jednostranný sklápěč nazad velkoobjemový, typ: Multicar M 2512, výrobní číslo: 11778, SPZ: JN 67-51 a navrhuje minimální kupní cenu 15.000,- Kč.

Usnesení č. 51/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje: Dopravního automobilu - speciálního požárního vozidla, typ: AVIA A 31K 4, výrobní číslo: 217-83-12245, SPZ: JN 47-69 a navrhuje minimální kupní cenu 15.000,- Kč.

Usnesení č. 52/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

Usnesení č. 53/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2016.

Usnesení č. 54/2017

ZO Janov nad Nisou

  1. schvaluje „Smlouvu o zřízení zákazu zatížení a zcizení nemovitostí" mezi TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s. a Obcí Janov nad Nisou

  2. pověřuje starostu obce podpisem „Smlouvy o zřízení zákazu zatížení a zcizení nemovitostí"

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h