Zápis - 09.11.2011

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. listopadu 2011

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Olgu Hatašovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Hatašová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Petra Kordače -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kordač byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 12. října 2011 Mgr. Adam Kulich a p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá

- Mgr. David navrhuje zařadit do programu jednání ještě dva body a to jako bod č. 6 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a jako bod 7 - Schválení cenového výměru za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

- zastupitelé s návrhem souhlasí, Mgr. David dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3)  Inventarizace majetku obce za rok 2011 – Směrnice č. 3

4)  Schválení dotace Jizerské o. p. s.

5)  Zpráva o činnosti výborů a komisí

6)  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

7)  Schválení cenového výměru za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu 

8)  Různé a interpelace

9)  Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost Mgr. T. R., Ing. J. R. a Mgr. K. R., všichni trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  4.500,- Kč do 7. 11. 2011, jistina složena nebyla

- vyvěšeno bylo od 20. 10. do 4. 11. 2011

- předsedkyně komise pí. Jana Frková konstatuje, že zájemci vzhledem k ceně již nemají zájem o odkoupení pozemku

- prodej objektu čp. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny

- minimální kupní cena dle znaleckého posudku:  1.629.170,- Kč

- vyvěšeno bylo od 14. 9. do 30. 9. 2011

- ZO doporučilo přednostně objekt nabídnout současnému nájemci, zároveň navrhlo složení jistiny ve výši 16. 300,- Kč a to do 7. 11. 2011

- zájemce -  J. K., Janov nad Nisou 535 – jistina byla složena

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  objektu čp. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny panu J. K.i, bytem Janov nad Nisou ... za cenu 1.629.170,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením práva zástavního k budově čp. 535 – objekt k bydlení na stpč. 471 a ke stpč. 471– zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou ve prospěch zástavního věřitele Raiffeisen stavební spořitelna a.s,  se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 49241257 pro účely zajištění pohledávky z úvěru poskytnutého obchodní společností Raiffeisen stavební spořitelna a. s. J. K., nar. ..., bytem Janov nad Nisou č. p. ... za účelem koupě těchto nemovitostí a zaplacení kupní ceny prodávající obci Janov nad Nisou v souladu s usnesením zastupitelstva o schválení prodeje  č. 82/2011 ze dne 9. 11. 2011.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Inventarizace majetku za rok 2011 – Směrnice č. 3

- pan starosta předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2011 a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2011 – směrnici č. 3.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení dotace Jizerské o. p. s.

- Mgr. David předkládá zastupitelům každoroční žádost Jizerské o. p. s. o neinvestiční dotaci ve výši 90.000,- Kč a dodává, že částka již byla zahrnuta do rozpočtu obce při jeho sestavování

- Mgr. David navrhuje rozdělit částku na dvě poloviny a to 45 tis vyplatit hned po podepsání smlouvy a druhou polovinu až po kladném hospodářském výsledku obce a za předpokladu, že budou umístěny značky zákaz vstupu psů na magistrálu tak, jak bylo dohodnuto minulý rok

- Ing. Zelenka doplňuje, že by bylo dobré umístit značky ne jenom při vstupu na magistrálu, ale aby byly umístěny průběžně po trase

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč s tím, že 45 tis bude poskytnuto po podepsání smlouvy a zbývajících 45 tis bude vyplaceno až po  kladném hospodářském výsledku obce a po umístění značek na magistrálu “zákaz pobíhání psů”.” a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost SKI Bižu, s. r. o. se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na zimní sezónu 2011/2012

- Mgr. David navrhuje tuto žádost odložit na leden 2012, zastupitelé souhlasí

- Ing. Jelínek nesouhlasí s finančním příspěvkem  fy. SKI Bižu s. r. o.

5. Zpráva o činnosti výborů a komisí

- Mgr. David informuje zastupitele, že na požádání pana zastupitele Líbala na minulém jednání zastupitelstva dodali předsedové komisí a výborů zprávy o jejich činnosti

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům: p. Jan Čmejrek 1 500,- Kč, p. Jaroslav Hrabák 1 500,- Kč, p. Petr Kordač 1 000,- Kč, p. Milan Kvasnička 1 500,- Kč, p. Pavel Pěnička 1 500,- Kč a p. Pavel Šarkovský 1 500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1 500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1 500,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1 000,- Kč, p. Milanu Kvasničkovi 1 500,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1 500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1 500,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Kulich jako předseda Kontrolního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům – pí. Marii Bürgerové 1.500,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.500,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.500,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.500,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.500,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.500,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. David Jelínek, předseda Komise pro kulturu a sport podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům - Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč, Evě Kořánové 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence 1.000,- Kč,  Lubošovi Doležálkovi 1.000,- Kč, Michalovi Surkovovi 2.500,- Kč, Evě Kořánové 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Jana Frková, předsedkyně  Komise výstavby a rozvoje podává zastupitelům zprávu o činnosti  a zároveň navrhuje odměny svým členům - paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Blahoutová, předsedkyně SPOZu podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům - pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 500,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, pí. Nagyové Martině 1.000,- Kč, pí. Krausové Zdeně 1.000,- Kč, p. Surkovovi Michalovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč a p. Mikoláškovi Petrovi 1.000,- Kč. ” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David konstatuje, že paní Ing. Alena Cyhelská také předložila zprávu z Komise péče o krajinu

- starosta cituje její zprávu o činnosti  a konstatuje, že je to zpráva o činnosti z let minulých

- členové Mgr. Kulich a Ing. Hatašová, jako členové komise sdělují, že se komise neschází a tudíž nepracuje - starosta sděluje, že Ing Cyhelská chystá na  23.11. schůzku, které se také zúčastní a tam se dohodnou pravidla a náplň této komise

6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

- Mgr. David předkládá zastupitelům „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Janov nad Nisou“,  její tvorbu ročních finančních prostředků, zpracovatel Ing. Petr Olyšar

- Mgr. David navrhuje usnesení: „ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

7. Schválení cenového výměru za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

- Mgr. David předkládá zastupitelům cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu z důvodu zvýšení sazby DPH z 10 na 14%

- Mgr. navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území Obce Janov nad Nisou platný od 1. 1. 2012.“

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

8. Různé a interpelace

- Mgr. David ještě děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Janovského jarmarku a zároveň navrhuje odměnu - p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 3.000,- Kč  – zastupitelé souhlasí

- starosta obce navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a průběh Janovského jarmarku p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, p. Michalovi Surkovovi 5.000,- Kč, p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč a pí. Květoslavě Váchové 3.000,- Kč .” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že nám Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Oddělení dozoru Liberec schválil Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011- o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity 

- Mgr. David informuje o kauze TOP-GUM - v této věci je jako žalobkyně GALILEO REAL, k. s. proti žalované obci Janov nad Nisou, nyní se rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2009 a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 1. 2009 zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení, které je nařízeno na  9. 12. 2011 

- p. Kout se dotazuje na umístění radaru na křižovatku naproti bobové dráze – Mgr. David odpovídá, že dopravní policie nepovolila umístit v tomto místě radar

- p. Khail se ptá zda by bylo možné umístit přechod pro chodce do místa u zastávky u Hotelu Praha

- Mgr. David odpovídá, že tento přechod je v jednání 

-  p. Hanzlovič se ptá na fy. Wild Oak - zda je ochotná přistoupit na podmínky obce

- Mgr. David odpovídá, že byla sepsána smlouva, kde se upravily drobné změny a zaslala se  zpět k podepsání

- p. Hanzlovič se ještě dotazuje co bude s Billboardem v Loučné, který tam nechala postavit fy. Wild Oak

- Mgr. David odpovídá, že ho obci Janov n. N. fy. nabídla k prodeji za 25.000,- Kč, neboť je to jejich majetek, pokud ho obec nebude chtít, tak ho bude požadovat odstranit – zastupitelé navrhují, aby si fy. Wild Oak billboard odstranila

- p Hladký se ptá na ÚP – kdy bude veřejné projednání

– Mgr. David sděluje, že je hotový koncept, p. Banáš – zpracovatel vlivu na životní prostředí komunikoval s p. Vítem a v okamžiku kdy ÚP bude hotový se všemi vyjádřeními, tak se odešle pořizovateli, což je MěÚ v Jablonci nad Nisou, ten  bude vypisovat veřejné jednání

- p. Jelínek, jako ředitel Janovské  o. p. s.  informuje zastupitele o získání investiční dotace na hřiště u areálu Janovská sokolovna

9. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.50 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Olga Hatašová, p. Petr Kordač

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h