Zápis - 05.09.2018

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. září 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, p. Michal Surkov,

Omluveni: Ing. Petr Mlejnek

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,03 hodin

za účasti 7 členů

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,05 hodin přichází pí. Mádlová – 8 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Termín příštího ZO - 19.9.2018

 3. Prodej majetku

 4. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

 5. Rozpočtové změny č.3

 6. Návrh na změnu platného územního plánu

 7. Zpráva o činnosti - JANOVSKÁ o.p.s.

 8. Různé a interpelace

 9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termín přístího ZO – 19.9.2018

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.63 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje částí pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označených dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako:

Návrh prodeje částí pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označených dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako:

Zájemci:

O.M.+ J.M. ( 1476/10,1476/8)-jistina 23.000,- Kč

F.Č. (1476/14)-jistina 1.400,- Kč

F.K. + M.K. (1476/13, 1476/15)-jistina 3.000,- Kč

Navržená cena u části pozemku na stavbu RD 500,- Kč/m2 + DPH + pozemková služebnost, u částí pozemku ke zřízení přístupu k ppč. 1476/7 k. ú. Loučná nad Nisou cenu 300,- Kč/m2.

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.64 bylo schváleno

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.65 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.66 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.67 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 777/2 – trvalý travní porost o výměře 1 289 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: V.B.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

Návrh prodeje části pozemku ppč. 903/11 – lesní pozemek o celkové výměře 58 124 m2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: M.M. + P.M.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

Prodej pozemku ppč. 666/2 – trvalý travní porost o výměře 234 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.68 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.69 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 347/1 – ostatní plocha o celkové výměře 12 067 m2 v k. ú. Janov nad Nisou, označené dle geometrického plánu č. 1296-4/2018 jako 347/8 o výměře 259 m2

Zájemce: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, jelikož na dotčeném pozemku se nachází stavba silnice III/29035 ve vlastnictví Libereckého kraje. Na základě Dodatku k Výzvě č. 2 MF se mění ceny – maj. vypořádání pozemků pod silnicemi III. třídy - na max. 60,-Kč/m2.

Zveřejnění prodeje: od 4. 6. 2018 do 19. 6. 2018

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.70 bylo schváleno

Žádost pana T.L. o zřízení zástavního práva ve prospěch Raiffeisenbank a. s.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.71 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.72 bylo schváleno

Návrh Libereckého kraje ohledně silnice III/29034 - Malý Semerink.

Liberecký kraj zadá zpracování projektové dokumentace a následně tuto silnici z vlastních finančních zdrojů zrekonstruuje

a

Obec Janov nad Nisou následně tuto silnici převezme do svého vlastnictví

(následně by bylo takto postupováno i se silnicí III/29031- Hraničná pod Hašlerkou)

Vyjádření komise: komise doporučuje souhlasit s tímto postupem za podmínky, že oprava silnice bude kompletní, včetně opravy kufru, propustků, odvodnění, povrchu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.73 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016903/02 na pozemcích ppč. 1365/1 a 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm mimo komunikaci, a 200,- Kč/bm podvrtu komunikace + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise nedoporučuje uzavření smlouvy z důvodu nesouhlasu se stavbou

4. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(R. Jelínek)

- Usnesení č. 74 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 3612 5137 70.000 DHM
V 3612 5169 20.000 služby
V 5311 5163 3.000 pojištění
V 6409 5179 5.000 příspěvky
V 3314 5021 10.000 odměna knihovna
V 3113 5331 199.226 konvektomat ZŠ
V 6409 6321 286.710 dotace studna TJ Sokol
P 3639 3111 593.936 prodej pozemků

Příjem celkem: 593.936,- Kč

Výdej celkem: 593.936,- Kč

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2018

OdPa Pol
V 3612 5137 70.000 DHM
V 3612 5169 20.000 služby
V 5311 5163 3.000 pojištění
V 6409 5179 5.000 příspěvky
V 3314 5021 10.000 odměna knihovna
V 3113 5331 199.226 konvektomat ZŠ
V 6409 6321 286.710 dotace studna TJ Sokol
P 3639 3111 593.936 prodej pozemků

Příjem celkem: 593.936,- Kč

Výdej celkem: 593.936,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.75 bylo schváleno

 1. Důvodová zpráva

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel žádost o zapracování změny v návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Určený zastupitel návrh zkonzultoval s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a ten předkládá návrh na zapracování změny do nového územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žádost podala p. H.K.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 631/2 k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou.

Důvod změny:

Důvodem podání žádosti je vymezení zastavitelné plochy umožňující výstavbu v návrhu ÚP Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 631/2 k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je zařazen mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, kde nelze výstavbu realizovat.

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. zařadil předmětný pozemek mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

V současné době se dokončuje nový Územní plán Janov nad Nisou. Jeho vydání se předpokládá 19.9.2018.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 631/2 v k.ú. Hraničná nebyl v žádné fázi pořizování návrhu ÚP Janov nad Nisou zařazen mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Podatelka uplatnila připomínku ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Žádala o zařazení pozemků p.č. 631/1 a 631/2 v k.ú. Hraničná n. N. do zastavitelných ploch. Ze závěru dohodovacího jednání ze dne 11.9.2014 za účasti AOPK ČR, Správy CHKO JH vyplynulo, že bude prověřena možnost částečného rozšíření lok. N.66 i na pozemek p.č. 631/1 v k.ú. Hraničná n.N. tak, aby v rámci lok. N.66 bylo možné optimálně umístit 1 rodinný dům, a to za předpokladu, že výstavba bude s ohledem na vedení VTL plynu realizovatelná. Správa CHKO JH s vymezením lok. N.66 souhlasila, protože se jedná o louku na okraji zástavby místní části Vyšehrad, na pozemku je zbořeniště a záměr lze považovat za ukončení zástavby v této lokalitě. Z hlediska ochrany krajinného rázu a Plánu péče o CHKO JH charakterem a strukturou odpovídá navazující jednopodlažní zástavbě.

V návrhu územního plánu k veřejnému projednání byla na pozemku p.č. 631/1 v k.ú. Hraničná n.N. vymezena lok. X.21 v návaznosti na lok. N.66 jako Plocha obytná - bydlení v rodinných domech BV, s čímž Správa CHKO JH nesouhlasila, protože nová zastavitelná plocha v tomto území nebyla dohodnuta. Z dohodovacího jednání 5.2.2016 vyplynulo, že z důvodu pochybnosti o možnosti budoucí zastavitelnosti ploch N.66 a X.21 z důvodu vedení VTL plynovodu budou záměry řešeny se zpracovatelem územního plánu. Lokality byly navrženy k vypuštění. Závěr dohodovacího jednání ze dne 8.4.2016 za účasti zpracovatele územního plánu tuto domněnku potvrdil a lokality N.66 a X.21 byly z návrhu ÚP Janov nad Nisou vypuštěny. V rámci opakovaného veřejného projednání nebyla uplatněna námitka proti navrženému řešení.

V současné době, kdy je Územní plán Janov nad Nisou těsně před vydáním, již není možné v návrhu územního plánu provést změnu tohoto charakteru bez projednání v opakovaném veřejném projednání. To by znamenalo další výrazný posun předpokládaného vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou.

Pořizovatel uvádí, že Správa CHKO JH neakceptovala vymezení zastavitelné plochy v jiné části pozemku p.č. 631/1 nebo na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou. Pořizovatel je toho názoru, že pozemek p.č. 631/2 v k.ú. Hraničná není pro vymezení zastavitelné plochy pro bydlení vhodný svou výměrou v kombinaci se značnou zatížeností pozemku limity území (vedení VTL plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma, vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma, telekomunikační vedení – viz příloha), bez přímé návaznosti na zastavěné území.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku p.č. 631/2 k.ú. Janov n.N. navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS. Pokud obec bude mít eminentní zájem na zařazení pozemku 631/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou mezi zastavitelné plochy pro bydlení v uvažovaném území, lze po prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v některé změně Územního plánu Janov nad Nisou znovu tento pozemek prověřit. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena nejpozději v rámci zprávy o uplatňování Územního plánu Janov nad Nisou, která se zpracuje po 4 letech od jeho vydání.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.76 bylo schváleno

7. Zpráva o čínnosti JANOVSKÁ o.p.s.

V Janově nad Nisou, dne 27.8.2018

Zpráva o činnosti JANOVSKÉ o.p.s. za období 2015 - 2018

K 30.6. 2018 jsem skončil ve funkci ředitele JANOVSKÉ o.p.s. a to z důvodů, které jsem již dříve deklaroval. Sokolovna je plně funkční a z velké části opravená, díky naší každodenní práci spolu s podstatným vylepšení interiéru i exteriéru zde více lidí sportuje a ubytuje se. Díky lepší organizaci parkoviště, snížení poruchovosti a snížení nákladů na obsluhu a údržbu se podstatně zvýšil i výnos z parkoviště. Podařilo se nám tedy navýšit tržby tak, že umožnily vznik placeného pracovního místa ředitele (se ženou jsme vykonávali vše zdarma).

Sokolovnu a parkoviště jsem přebíral v žalostném stavu, na účtu 10 000 Kč, se závazky, které vyžadovaly rychlé řešení. Klubovna zavřená, rouzbouraná, hala plesnivá, ubytovna špinavá, staré sociálky si všichni pamatujete. Parkoviště mělo poruchu už v den přebírání, další veselou skutečností pár dní po převzetí sokolovny byla hrozba jabloneckého odboru živ. prostředí, že objekt zavře kvůli dlouhodobě neřešené odpadní vodě.

Po 3,5 letech předávám prosperující areál i parkoviště, s 281 tis. Kč na účtu.

Od roku 2015 do června 2018 bylo postupně realizováno:

2015:

Pro TJ Sokol jsem projektově a realizačně zajistil výměnu kotle, radiátorů a rozvodů, stavbu ČOV.

Roční obrat činil 1 618 tis Kč

2016:

Roční obrat činil 1 581 tis Kč

2017:

Pro obec jsem projektově a realizačně zajistil výměnu parkovacího systému na parkovišti Kaplička.

Roční obrat činil 1 820 tis Kč (plátce DPH)

2018:

Obrat do 30.6.2018 činil 1 088 tis Kč (plátce DPH)

V červnu 2018 správní rada vybrala na základě výběrového řízení novou ředitelku Vendulu Pospíšilovou, která bude pokračovat v dosavadních činnostech, dodělá vše potřebné a zároveň snad bude mít kapacitu i na nové nápady a realizace. Přeji jí hodně úspěchů.

Děkuji obci za podporu JANOVSKÉ o.p.s.

Petr Mlejnek

8. Různé a interpelace

Zpráva o činnosti Komise péče o krajinu

Komise péče o krajinu v roce 2015-2018

Provedl brigádně P.K. ml. , P.H. ml.

Komise péče o krajinu letos ještě plánuje:

Pro členy komise nenavrhuji finanční odměnu.

Ing. Petr Mlejnek
Předseda komise péče o krajinu

Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru bude uzavřena v souladu s podmínkami nadace dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č.77 bylo schváleno

9. Závěr

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h