Zápis - 04.11.2020

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. listopadu 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov,

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 5 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Mádlová byla zvolena členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu pí. Pospíšilové a p. Pěničky, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Informace z komisí a výborů

4) Inventarizace majetku

5) Žádost o dotaci z rozpočtu obce

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Návrh prodeje částí pozemků:

- část pozemku ppč. 1020/3-- trvalý travní porost o celkové výměře 3 716 m^2^ v k. ú. Janov n. N.

- část pozemku ppč. 1020/1-- ostatní plocha o celkové výměře 1 946 m^2^ v k. ú. Janov n. N.

Zájemce: L.K.

vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu případného převedení pozemků do kategorie stavebních.

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Návrh prodeje pozemků:

- ppč. 341/2 -- trvalý travní porost o výměře 839 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 455/12 -- lesní pozemek o výměře 250 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

zájemce: M. P.

vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje -- ppč. 341/2 je pozemek určený ÚP pro výrobu a skladování a mohl by se v budoucnu využít a ppč. 455/12 je lesní pozemek.

- zastupitelé souhlasí s komisí

* Návrh prodeje pozemků:

- 708/3 -- trvalý travní porost o výměře 765 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou

- 708/4 -- ostatní plocha o výměře 212 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou

- 708/5 -- zahrada o výměře 73 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou

zájemce: P. H.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky: 708/3 -- trvalý travní porost o výměře 765 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou, 708/4 -- ostatní plocha o výměře 212 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou a 708/5 -- zahrada o výměře 73 m^2^ v k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 77 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 451/1 -- trvalý travní porost o celkové výměře 33 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce:

- O. K.

Vyjádření komise: Komise prodej doporučila. Prodej byl již jednou schválen usnesením č. 57/2007. Jistina i částka byla uhrazena, ale nedopatřením nedošlo k uzavření kupní smlouvy. Žadatelka požádala tedy znovu o koupi pozemku.

- navržená cena: 150,- Kč/m^2^

- vyvěšeno bylo od 12. 10. 2020 do 27. 10. 2020

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2007 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33 m^2^ paní O. K. za cenu 5. 099,- Kč.

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 78 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33 m^2^ paní O. K. za cenu 4.950,- Kč.

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 79 bylo schváleno

3. Informace z komisí a výborů

- Mgr. David sděluje, že obdržel od předsedů výborů a komisí zprávy o činnosti a návrhy na udělení finančních darů

v 17,10 hodin přichází p. Surkov -- 6 členů

- Mgr. David předkládá zprávu Pavla Pěničky předsedy Finančního výboru s návrhem finančních darů za práci v roce 2020, pro jeho členy takto: J. Č. 1.000,- Kč, J. L. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, R. J. 1.000,-Kč, P. Š. 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 1.000,- Kč, J. L. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, P. K. 1.000,- Kč, R. J. 1.000,-Kč, P. Š. 1.000,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 80 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zprávu Mgr. Bürgerové předsedkyně Kontrolního výboru s návrhem finančních darů pro její členy, za odvedenou práci v roce 2020, takto: R. N. 2.000,- Kč, J. H. 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Kontrolního výboru ve výši: R. N. 2.000,- Kč, J. H. 2.000,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 81 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zprávu Mgr. Adama Kulicha o činnosti Komise pro péči o krajinu v roce 2020 a zároveň návrh finančního daru členům komise: P. D. 1.500,- Kč, V. P. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, M. S. 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro péči o krajinu ve výši: P. D. 1.500,- Kč, V. P. 1.500,- Kč, R. F. 1.500,- Kč, M. S. 2.000,- Kč.

hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(M. Surkov)

- Usnesení č. 82 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zprávu paní Marie Blahoutové předsedkyně SPOZ, ve které shrnuje práci za rok 2020 a navrhuje finanční dary: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 1.000,- Kč, O. H. 1.000,-Kč, L. V. 1.500,- Kč, K. Š. 500,- Kč, L. M. 1.500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům SPOZ ve výši: M. P. 2.000,- Kč, M. S. 1.000,- Kč, O. H. 1.000,-Kč, L. V. 1.500,- Kč, K. Š. 500,- Kč, L. M. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 83 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zprávu J. Frkové -- předsedkyně Komise rozvoje a výstavby s návrhem finančního daru za práci v roce 2020 takto: M. K. 2.000,- Kč, M. B. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč., J. Ř. 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, M. B. 2.000,- Kč, P. S. 2.000,- Kč, J. Ř. 2.000,- Kč. hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 84 bylo schváleno

- Mgr. David předkládá zprávu Ing. Petry Macháčkové předsedkyně Komise pro kulturu a sport s návrhem finančních darů za odvedenou práci za rok 2020, pro členy takto: L. J. 1.500,- Kč, P. N. 1.500,- Kč, S. Č. 1.500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje udělení finančního daru členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 1.500,- Kč, P. N. 1.500,- Kč, S. Č. 1.500,- Kč.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

4. Inventarizace majetku

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2020 a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz -- nikdo nemá.

- Mgr. David konstatuje, že ZO Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2020 -- přílohu č. 1 směrnice Inventarizace

5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost od Jizerská o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s úpravou a údržbou tratí Jizerské magistrály v zimní sezóně 2020/2021.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2020/2021", Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2020/2021" a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 86 bylo schváleno

6. Různé

- Mgr. David vyzývá zastupitele k dodání připomínek a návrhů do Programu rozvoje obce na období 2021 - 2027

- dále starosta obce sděluje, že se letos zřejmě z důvodu koronavirové epidemie neuskuteční adventní koncerty v kostelíku v Loučné ani rozsvěcení stromku na náměstí

- pí. V. Pospíšilová informuje, že proběhl závod Janovských 11 a 19 km -- sice v jiném režimu než jindy, ale v poklidné a milé atmosféře.

7. Závěr

- Mgr. David ukončuje 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 17.25 hod.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Kittel, pí. Vendula Pospíšilová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h