Zápis - 19.12.2012

Zápis z 10.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. prosince 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno místostarostkou  obce paní Renatou Mádlovou  v 17,00 hodin za přítomnosti 5 členů

*Volba ověřovatelů:

- pí. Mádlová navrhuje p. Surkova – přijímá

- pí. Mádlová dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- pí. Mádlová  navrhuje p. Kordače  – přijímá

- pí. Mádlová  dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- pí. Mádlová navrhuje p. ing. Zelenku – přijímá

- pí. Mádlová dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  p. ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- pí. Mádlová navrhuje Mgr.  Kulicha – přijímá

- pí. Mádlová  dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého  zasedání ZO

*Schválení zápisu z minulého  zasedání ZO

- pí. Mádlová se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k zápisu.

- p. M. Líbal –  nedodal připomínky

- p. M. Surkov – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- pí. Mádlová  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

V 17, 10 hodin přichází ing. Radek Jelínek – 6  členů

* Schválení programu:

- Mádlová se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny jednání ZO na první polovinu roku 2013 ( 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.)

3) Prodej majetku obce

4) Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

6) Různé a interpelace

7) Závěr

  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny jednání ZO na první polovinu roku 2013 ( 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.)

- pí. Mádlová  informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 1. pololetí r. 2013.

- pí Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2013 a to na  30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6./2013

- pí. Mádlová  dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

3. Prodej majetku obce

* Prodej pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 – trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)  a pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 446 m2 – trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- navržená minimální kupní cena u ppč. 598/8 - 500,- Kč/m2  a u ppč. 598/7 – 300,- Kč /m2

- vyvěšeno bylo od 21. 11. do 7. 12. 2012

- Zájemci:

- D. V., Mladá Boleslav – žádost o oba pozemky

- O. S., Praha  – žádost o pozemek 598/7 k. ú. Janov n. N.

Na minulém zasedání zastupitelé na základě „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou dle paragrafu 3, odst. 5 navrhli upřednostnit p. D.V.

- pí.  Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 598/8 k. ú. Janov n. N. o výměře 591 m2 – trvalý travní porost  a pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 446 m2 – trvalý travní porost panu D. V., Mladá Boleslav za cenu 442.179,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

* Prodej části ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2.

- navržená  minimální kupní cena -  300,- Kč/m2  

Zájemce: J. H., Jablonec nad Nisou

Vyvěšeno bylo od 21. 11. do 7. 12. 2012

- pí Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 112 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako ppč. 520/8 o výměře 105 m2 a části ppč. 1400 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 13 631 m2 označené dle GP č. 1089-692/2012 jako 1400/2 o výměře 7 m2 paní J. H., Jablonec nad Nisou za cenu 34. 608,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

* Žádost o uzavření Smlouvy o  zřízení věcného břemene č. EP – 12 - 4001645/VB1 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy –  kabelové vedení  NN na ppč. 217/8 a 231/8 k. ú. Hraničná n. N.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavřít smlouvu za celkovou finanční náhradu 8.600,- Kč.

- pí Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene č. EP – 12 - 4001645/VB1 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4 na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení  NN  na ppč. 217/8 a 231/8 k. ú. Hraničná n. N za celkovou finanční náhradu 8.600,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

* Prodej studny na  pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou

- minimální kupní cena 2. 090,- Kč.

- vyvěšeno bylo od 21. 11. 2012 do 7. 12. 2012

Zájemci:

- E. a  P.  P., Janov nad Nisou

- P. M., Smržovka

- tito zájemci studnu využívají a dohodli se na společném odkupu

- dále si žádost podal p. F.  K., Janov nad Nisou – ten studnu nevyužívá

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou Manželům E. a P. P., Janov nad Nisou a panu P. M., Smržovka  za cenu 2.090,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- dále pí. Mádlová informuje zastupitele, že je třeba schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jelikož se studna nachází na obecním pozemku

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu na pozemek ppč. 1488 za účelem provozování, oprav a údržby studny pro majitele studny na pozemku ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

- pí. Mádlová sděluje zastupitelům, že z důvodu schvalování rozpočtu na rok 2013 až na lednovém jednání ZO, je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši 2.000.000,- Kč na krytí nejnutnějších výdajů do doby než bude schválený rozpočet. Dále je třeba pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2012. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2013. Rovněž  předkládá některé rozpočtové změny, které je třeba ještě letos odsouhlasit:

Změna rozpočtu:

P

4111

33.000

volby

V

6115

5139

1.349

V

6115

5175

1.792

V

6115

5156

238

V

6115

5029

17.520

V

6115

5169

3.204

P

4111

-8.897

volby vratka

P

4122

2.414

dotace hasiči

V

5512

5169

2.414

P

4122

2.500

dotace ZŠ

V

3113

5336

2.500

P

4122

82.260

dotace na úroky

V

6171

6121

82.260

P

6409

2324

50.000

příspěvek na DD

V

4351

5321

50.000

odvod na MÚ

P

3639

3111

438.000

prodej pozemků

V

2212

5171

140.000

oprava silnic

V

2310

5169

80.000

vodné-rozbory

V

2321

5154

38.000

ČOV – el.

V

2321

5169

100.000

ČOV – rozbory

V

3319

5021

- 2.850

SPOZ mzdy

V

3319

5175

-  1.000

SPOZ pohoštění

V

3319

5139

3.850

SPOZ – balíčky

V

3612

5137

- 50.000

DHDM

V

3612

5362

50.000

platební výměr

V

3631

5169

47.000

osvětlení

V

5311

5032

10.000

zdravotní pojištění

V

5311

5132

-  5.000

zdravotní pomůcky

V

5311

5137

-  4.000

DHDM

V

5311

5139

-  5.000

nákup materiálu

V

5311

5161

-  5.000

služby pošt

V

5311

5163

5.000

 pojištění

V

5311

5169

33.000

kamerový systém

V

5311

5171

4.000

oprava Suzuki

V

5512

5154

- 20.000

el.energie

V

5512

5156

10.000

phm

V

5512

5169

10.000

servis

V

6171

5154

- 96.000

el.energie

V

6171

5169

- 100.000

služby

V

6171

5153

71.000

plyn

V

6171

5171

12.000

oprava

V

6171

5194

1.590

dar

V

6171

5362

3.600

pojištění

V

6320

5163

107.810

pojištění budov

Příjem celkem: 599.277,-

Výdej celkem: 599.277,-

- pí.  Mádlová dává návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2.000.000,- Kč na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu  na rok 2013.

  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- pí.  Mádlová dává návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2012. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2013.

  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- pí.  Mádlová dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

P

4111

33.000

volby

V

6115

5139

1.349

V

6115

5175

1.792

V

6115

5156

238

V

6115

5029

17.520

V

6115

5169

3.204

P

4111

-8.897

volby vratka

P

4122

2.414

dotace hasiči

V

5512

5169

2.414

P

4122

2.500

dotace ZŠ

V

3113

5336

2.500

P

4122

82.260

dotace na úroky

V

6171

6121

82.260

P

6409

2324

50.000

příspěvek na DD

V

4351

5321

50.000

odvod na MÚ

P

3639

3111

438.000

prodej pozemků

V

2212

5171

140.000

oprava silnic

V

2310

5169

80.000

vodné-rozbory

V

2321

5154

38.000

ČOV – el.

V

2321

5169

100.000

ČOV – rozbory

V

3319

5021

- 2.850

SPOZ mzdy

V

3319

5175

-  1.000

SPOZ pohoštění

V

3319

5139

3.850

SPOZ – balíčky

V

3612

5137

- 50.000

DHDM

V

3612

5362

50.000

platební výměr

V

3631

5169

47.000

osvětlení

V

5311

5032

10.000

zdravotní pojištění

V

5311

5132

-  5.000

zdravotní pomůcky

V

5311

5137

-  4.000

DHDM

V

5311

5139

-  5.000

nákup materiálu

V

5311

5161

-  5.000

služby pošt

V

5311

5163

5.000

 pojištění

V

5311

5169

33.000

kamerový systém

V

5311

5171

4.000

oprava Suzuki

V

5512

5154

- 20.000

el.energie

V

5512

5156

10.000

phm

V

5512

5169

10.000

servis

V

6171

5154

- 96.000

el.energie

V

6171

5169

- 100.000

služby

V

6171

5153

71.000

plyn

V

6171

5171

12.000

oprava

V

6171

5194

1.590

dar

V

6171

5362

3.600

pojištění

V

6320

5163

107.810

pojištění budov

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

5. Obecně závazná  vyhláška č. 1/2012

- pí. Mádlová sděluje zastupitelům, že na dubnovém zasedání ZO byla usnesením č. 26/2012 zrušena Obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Jelikož se však vyhláška může zrušit opět pouze vyhláškou je nutné toto usnesení revokovat.

- pí.  Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/2012

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- pí. Mádlová sděluje zastupitelům, že je třeba zrušit vyhlášku č. 4/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Zrušení musí být provedeno vyhláškou.

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL 0 

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- pí. Mádlová sděluje, že je třeba revokovat usnesení č. 63/2012, kterým byl na minulém zasedání ZO schválen příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro "Sdružení cestovního ruchu  Jizerské hory", z důvodu změny příjemce tohoto příspěvku

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 63/2012

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO  Janov nad Nisou souhlasí s příspěvkem ve výši 20.000,- Kč pro SKI Bižu, s. r. o.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

6. Různé a interpelace

- pí. Mádlová oznamuje, že na Obecním úřadu bude 27. a 28. 12. 2012 normální provoz.

- dále pí. Mádlová sděluje, že všichni předsedové komisí dodali své zprávy o činnosti (pouze předsedkyně komise péče o krajinu – ing. A. Cyhelská dodá až po novém roce)

- Mgr.  Kulich a ing. Jelínek přečetli své zprávy. Ostatní zprávy přečetla pí. Mádlová.

- p. Hladký sdělil své připomínky k zimní údržbě – pí. Mádlová sděluje, že tyto připomínky předá starostovi

- p. Hanzlovič se dotazuje jak fungují fotopasti – pí. Mádlová sděluje, že se dotáže strážníků a sdělí na přístím zasedání ZO

- p. Khail se dotazuje, kdy budou nainstalovány dopravní značky omezující rychlost u hotelu Praha - pí. Mádlová toto zjistí u strážníků

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: p. Michal Surkov, p. Petr Kordač

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h