Usnesení - 31.05.2023

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 31. května 2023

Usnesení č. 53/2023

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2022 - bez výhrad

b) bere na vědomí Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 – s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 54/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2022.

Usnesení č. 55/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypsání výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Janov nad Nisou“

Usnesení č. 56/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje odkoupení části pozemku ppč. 56/7 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 4 171 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 1486-115/2023 jako 56/49 o výměře 165 m2 od P. K. za dohodnutou cenu 14. 025,- Kč.

Usnesení č. 57/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje odkoupení části pozemku ppč. 146/9 – trvalý travní porost o celkové výměře 812 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 779-014a/2023 jako část d) o výměře 8 m2 od L. V. za dohodnutou cenu 28. 000,- Kč.

Usnesení č. 58/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění směny pozemků takto:

část pozemku ppč. 146/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označenou geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část a) o výměře 23 m2 v majetku M. P. a L.P.

Usnesení č. 59/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a Dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 86061/IV-12-4024065 na pozemcích ppč. 5/19 a 4 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Usnesení č. 60/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 455/4 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený R. M. v 09/2022 a 03/2023, dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 61/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemcích p.č. 155/1 a 154/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený R. M. v 09/2022 a 03/2023, dle důvodové zprávy neschvaluje.

Usnesení č. 62/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na části pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený R. M. v 03/2023, dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 63/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený Š. V. dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením var.2

návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 64/2023

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 91.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Janov nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 1056/12, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 60253797 na projekt: Výstavba nové opěrné stěny u parkoviště mezi farou a hřbitovem.

Usnesení č. 65/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar pro žadatele Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 25647953 ve výši 5.000,- Kč

Usnesení č. 66/2023

ZO Janov nad Nisou pověřují starostu D. Davida k podpisu nové smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h