Usnesení - 10.12.2014

Usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení č. 82/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2015 a to na 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6..

Usnesení č. 83/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou chvaluje doplněný Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v předloženém znění a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www stránkách obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 84/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 85/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou odkládá hlasování o prodeji části  pozemku ppč. 483/1 o výměře 1064 m2 – ostatní plocha, hřbitov- urnový háj  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část b) o výměře 67 m2, části pozemku ppč. 1318/1 o výměře 73 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace  k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část c) o výměře 20 m2  a části pozemku ppč. 1341/1 o výměře 1480 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1067-285/2011 jako část a) o výměře 80 m2  do doby zaměření opěrné zdi a zahájení řízení o dodatečné povolení černé stavby.

Usnesení č. 86/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 3. 6. 2010 mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a MUDr. M. B. a Mgr. Ing. P. B., oba bytem …......

Usnesení č. 87/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 853/2 a 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou dle geometrického plánu č. 586-2807/2014 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 5.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 88/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na ppč. 1346/1 k. ú. Janov nad Nisou mezi:  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a Obcí Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11  Janov nad Nisou. Smlouva bude uzavřena bezúplatně.

Usnesení č. 89/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 90/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

Usnesení č. 91/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (týká se pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 1020/3, 1041/3, 1393/2, 1404/1 a stpč. 453 vše v k. ú. Janov n. N.) a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Usnesení č. 92/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou určuje pro kontakt s oddělením územního plánování při Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci projednávání územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou pana Ing. Jana Zelenku.

Usnesení č. 93/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: - Ing. Olgu Hatašovou a Mgr. Adama Kulicha.

Usnesení č. 94/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 7-mi členný finanční  výbor a volí členy: - MUDr. Milana Kvasničku, Jana Čmejrka, Ing. Pavla Šarkovského, Pavla Pěničku, ing. Petra Krátkého a Petra Kordače, ml..

Usnesení č. 95/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2014 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2015.

Usnesení č. 96/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2014. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2015.

Usnesení č. 97/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

OdPa

Pol

P

4111

22.000,-

98187

dotace na volby

V 6115

5139

929,-

98187

materiál volby

V 6115

5029

9.600,-

98187

odměny volby

V 6115

5169

6.970,-

98187

služby volby

V 6115

5175

938,-

98187

občerstvení volby

V 6115

5161

3.563,-

98187

poštovné volby

P

4122

6.528,-

14004

dotace – hasiči

V 5512

5153

6.528,-

14004

hasiči plyn

P

4122

28.000,-

dotace – jarmark

V 6171

5169

28.000,-

jarmark

P 1039

2111

1.000.000,-

prodej dřeva

V 1039

5169

300.000,-

lesní hospodářství

P 3639

3111

700.000,-

prodej pozemků

V 3639

5362

70.000,-

daně z nemovitosti

V 3639

6130

6.000,-

nákup pozemků

V 6171

5132

3.000,-

ochranné pomůcky

V 6171

6121

1.321.000,-

budovy, haly, stavby

Příjem celkem: 1.756.528

Výdej celkem: 1.756.528

Usnesení č. 98/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního  odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení pro území obce Janov nad Nisou, platný od 1. 1. 2015.

Usnesení č. 99/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2014  – směrnici č. 3.

Usnesení č. 100/2014

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí rezignaci členů správní rady Janovská o. p. s. p. Romana Vitvara, p. Jana Tkáče a p. Daniela Davida k 9. 12. 2014 a členy dozorčí rady p. Petra Mlejnka a p. Milana Krištofa  ke dni 8. 12. 2014.

Usnesení č. 101/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do správní rady Janovská o. p. s. p. Milana Krištofa – za TJ Sokol Janov nad Nisou, p. Adama Kulicha a p. Pavla Kittela za obec Janov nad Nisou.

Usnesení č. 102/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do dozorčí rady  Janovská o.p.s. pí. Marii Bürgerovou za obec Janov nad Nisou a p. Daniela Davida za TJ Sokol Janov nad Nisou.

Usnesení č. 103/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí dopis předsedy dozorčí rady Janovská o. p. s. p. Mlejnka ze dne 18. 11. 2014 včetně zápisu č. 12 ze schůze dozorčí rady Janovská o. p. s. ze dne 17. 9. 2014 a zároveň bere na vědomí zápis ze správní rady Janovská o. p. s. ze dne 22. 10. 2014 a  3.11. 2014.

Usnesení č. 104/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace ze dne 30. 11 .2012, přechod na verzi 1.4. Platebního mechanismu a v II.0.10 finančních nástrojů.

Usnesení č. 105/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace ze dne 30. 11 .2012, ukončení platebního mechanismu k 31. 12. 2014 a jeho nahrazení novým od 1. 1. 2015.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h