Usnesení - 25.01.2023

Usnesení ze 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. ledna 2023

Usnesení č. 1/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2023 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 33 830 639‬ Kč‬‬‬

výdaje celkem: 52 408 012,83 Kč

financování + 18 577 373,83 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 19 577 381,83

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 262/2 -- ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 -- 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2 Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, IČ: 27319997 Hraničná 191, 468 11 Janov nad Nisou za cenu 12.300,- Kč.

Usnesení č. 3/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku p.č. 1470/1 v k.ú. Loučná nad Nisou formou elektronické aukce.

Usnesení č. 4/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 217/15 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 200 m2.

Usnesení č. 5/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 356/20 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 254 m2 a ppč. 356/15 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 65 m2.

Usnesení č. 6/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IE-12-4005641/VB/4 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 617, 620/16, 620/21, 1353/1 a 1400 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 31.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 7/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES/2023/GARANT mezi Obcí Janov nad Nisou (budoucí povinná), Severočeskou vodárenskou společností a.s. (budoucí oprávněná) a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o. (investor) na vedení inženýrské sítě -- kanalizační řad a s ním související objekty v rámci stavby: Janov nad Nisou, silnice III/29029, sanace svahu -- přeložka výtlaku kanalizace, číslo stavby JN 009 006.

Usnesení č. 8/2023 -- nebylo schváleno

ZO schvaluje aktualizaci ceny dle tržních cen objektu Janov nad Nisou č.p. 517 na st.p.č. 546 k.ú. Janov nad Nisou a zpracování geometrické plánu na oddělení chodníku.

Usnesení č. 9/2023

ZO schvaluje zpracování dokumentace pro demoliční výměr objektu Janov nad Nisou č.p. 517 na st.p.č. 546 k.ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 10/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2023".

Usnesení č. 11/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2023 -- Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,- Kč.

Usnesení č. 12/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2023 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,-Kč.

Usnesení č. 13/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na části pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený R. M., dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 14/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1366/2 v k.ú. Loučná nad Nisou, předložený D.M. dle důvodové zprávy - schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu Změnou č.1 Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 15/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na části pozemku p.č. 365/1 a st.p.č. 97 v k.ú. Hraničná nad Nisou, předložený B.Š. , dle důvodové zprávy -- neschvaluje.

Usnesení č. 16/2023

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do správní rady Janovská o.p.s. JUDr. Jiřího Kunce -- za obec Janov nad Nisou a Petra Nováka na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou, s účinností od 30.4.2023.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h