Zápis - 30.04.2008

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. dubna 2008

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- ing. Richter byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Tomešová byla zvolena členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu.

- p. R. Kout - není přítomen, ale písemně žádné připomínky nedodal

- p. Mgr. J. Tomešová - nemá připomínky

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

V 17,10 přichází pí. Blahoutová - 8 členů

* Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Janov n. N.

  3. Prodej majetku obce

  4. Návrh příspěvku na činnost Informačního centra

  5. Různé a interpelace

  6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení Obecně závazných vyhlášek obce Janov n. N.

- Mgr. David zastupitelům sděluje postupné kroky které budou třeba zajistit:

Po výběru dvou strážníků s nimi bude uzavřena smlouva (stanou se zaměstnanci Obce Janov nad Nisou). Pokud se nepodaří přijmout strážníka, který by přešel od jiné MP bude muset projít vstupním školením.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zřízení Obecní policie.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO pověřuje starostu přípravou veřejnoprávní smlouvy s obcí Bedřichov a vypsáním a provedením výběrového řízení na místo dvou strážníků Obecní policie.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

3. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje ppč. 519/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 352 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce: Jana Hrušková, Smetanova 63, Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu 4.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje ppč. 100/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 496 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: Jiří Bílý, Janov n. N. 43 a Jarmila Bílá, Krymská 680, Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a jistinu 10.000,- Kč.


hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje částí ppč. 598/3 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1741 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2, 598/6 o výměře 93 m2 a 598/7 o výměře 446 m2

Zájemci: ing. O. Smělý a Bc. K. Smělá, Lochotínská 498, Praha 10

Vyjádření komise: Komise doporučuje prodej částí označených 598/3 a 598/6. Část 598/7 těsně sousedí s vedlejší nemovitostí a proto navrhuje vyzvat jejího majitele, zda nemá o koupi tohoto pozemku zájem.

Navržená cena 500,- Kč/m2, jistina 18. 000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje částí ppč. 598/3 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1741 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2 a 598/6 o výměře 93 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje ppč. 1022/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 46 m2 - ost. plocha ( v ÚP zastavitelná plocha), části ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 621 m2 a části ppč. 1020/3 o celkové výměře 3 854 m2

Zájemce: MUDr. Aleš Furst a MUDr. Jiřina Furstová, Selská 141, Liberec 12

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej ppč. 1022/8, dále navrhuje vyzvat zájemce, aby odkoupil celý pozemek ppč. 1024/2. Prodej části ppč. 1020/3 komise nedoporučuje.

* Prodej:

Zájemci: Manželé Machurovi, Průmyslová 2419/15, Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje minimální kupní cenu 100,-Kč/m2 a jistinu ve výši 4. 000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Žádost o zapsání věcného břemene na studnu a vodovodní potrubí na ppč. 590/2 k. ú. Janov nad Nisou

Žadatel: ing. Ondřej Buršík, Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8

Vyjádření komise: komise doporučuje zapsání věcného břemene a navrhuje, aby si zájemce nechal udělat geometrický plán na věcné břemeno.

- zastupitelé souhlasí s tím, aby si zájemce nechal vypracovat geometrický plán na zřízení věcného břemene na studnu a vododvodní potrubí na ppč. 590/2 k. ú. Janov nad Nisou.

* Žádost nájemníků domu čp. 180 v Hraničné n. N. na rekonstrukci fasády a výměnu oken

Vyjádření komise: jelikož se letos připravuje dokumentace na opravu fasády na tomto objektu, navrhuje komise pověřit starostu, aby projeknal s firmou, která připravuje dokumentaci na rekonstrukci fasády, zda je nutná i výměna oken.

- zatupitelé pověřují starostu jednáním s firmou, která připravuje dokumentaci na rekostrukci fasády objektu Hraničná 180, zda je nutná i výměna oken.

* Změna průběhu hranice katastrálního území, resp. hranice obce

V souladu s ustanovením § 22, odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., je třeba z důvodu přístavby objektu v k. ú. Janov n. N., jejíž část zasahuje do pozemku v k. ú. Bedřichov, změnit průběh hranice katastrálního území, resp. hranice obce

Vyjádření komise: komise se změnou hranice souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se změnou hranice katastrálního území, resp. změnou hranice obcí dle geometrického plánu č. 907-135/2007 vyhotoveného dne 16. 1. 2008 ing. Alenou Vítovou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Prodej bytové jednotky č. 439/1 v č. p. 439 v Janově na Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh na narovnání ve věci soudního řízení mezi Obcí Janov nad Nisou a žalobců Vilémem Búrgerem, Josefem Doušou, Lýdií Doušovou, Vladimírem Kofroněm a Hanou Kofroňooué o určení, že žalobci jsou oprávněnými osobami, podle zákona č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů a to k ppč. 872/46 v k. ú. Hraničná n. N.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Prodej části ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Návrh prodeje části ppč. ppč.1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha), označené novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 2.241 m2 .

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

* Žádost P. a M. Hořejšových o financování části kanalizačního řadu v úseku pod komunikací ppč. 1346/1 k. ú. Janov nad Nisou mezi šachtami č. 4. a č. 5. dle projektové dokumentace.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

4. Návrh příspěvku na činnost Informačního centra

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

5. Různé a interpelace

6. Závěr

V 18,10 hodin končí starosta obce Mgr. Daniel David 4. zasednání ZO


Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: Mgr. Pavel Pilz, Ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h