Nařízení 1/2004 - zákaz spalování některých paliv

Obec Janov nad Nisou

Nařízení č. 1/2004 o zákazu spalování některých paliv

Starosta obce Janov nad Nisou  dne 20. 10. 2004 vydavá v souladu s § 50, odstavcem 1, písmenem g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11, odst. 1 dále § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů), toto nařízení:

Článek 1

Zákaz spalování vyjmenovaných paliv

1. Na území obce Janov nad Nisou se v malých spalovacích zdrojích znečišťování zakazuje spalování těchto paliv:

a) hnědé uhlí energetické

b) lignit

c) uhelné kaly

d) proplástky

2. Územím obce Janov nad Nisou, se rozumí katastrální území  - Janov nad Nisou,  Hraničná, Loučná.

Článek 2

Sankce

Porušení zákazu stanoveného tímto nařízením bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

Článek 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu v Janově nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h