Usnesení - 24.06.2015

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. června 2015

Usnesení č. 50/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2015 a to na 2.9.; 7.10.; 4.11. a 9.12..

Usnesení č. 51/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 .

Usnesení č. 52/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene  služebnosti na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč 1594/4, 1596/11, 1620/1 a 1631/1 v k. ú. Loučná nad Nisou (dle GP č. 273-2524/2013) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za celkovou finanční náhradu 42. 200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 53/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odkoupení veřejné kanalizace „Janov nad Nisou – veřejná kanalizace, místní komunikace u č. p. 101“ užívání stavby povolené kolaudačním souhlasem č. j. 52739/2015 ze dne 16. 6. 2015 a v souladu s usnesením o provedení kolaudačního souhlasu č. j. 54520/2015 ze dne 22. 6. 2015 od spolumajitelů pí. Jany Cahové a Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452 (dále jen SVJ) za celkovou cenu 185.399,- Kč. Kupní cena bude zaplacena takto:

1) 92.699,50 Kč na účet SVJ

2) 92.699,50 Kč, vč. DPH (z toho DPH 19.466,89)  na účet pí. Jany Cahové.

Usnesení č. 54/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P   1122 997.690 DPPO
V 6409 5362 997.690 DPPO
V 3612 5171 + 200.000 oprava bytu H 104
V 6171 6121 - 200.000  
V 2321 6121 + 190.000 nákup kanalizace
V 6171 6121 - 190.000  

Příjem celkem: + 997.690
Výdej celkem:  + 997.690

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h