Zápis - 29.03.2023

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 29. března 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

Omluveni: Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí V . Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí L. Petzová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Usnesení č. 17/2023 - splněno
Usnesení č. 18/2023 - splněno
Usnesení č. 19/2023 - v platnosti
Usnesení č. 20/2023 - v platnosti
Usnesení č. 21/2023 - splněno

- 17.02 přichází Ing. Radek Jelínek -- 8 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu -- Mgr. Davidové a p. Pěničky zda mají připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Majetkové operace

3. Rozpočtové změny č. 1/2023

4. Přidělování dotací 2023

5. Dodatky č.6 ke smlouvě CSS Jablonec n.N.

6. Různé

7. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace.

* Prodej pozemku ppč. 217/15 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 200 m2

Zájemce: K. M., Vysoký Újezd

Vyjádření komise: komise doporučuje zveřejnění prodeje a navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek.

Zveřejnění prodeje: od 31. 1. 2023 do 16. 2. 2023

Jistina byla uhrazena

Cena dle znaleckého posudku činí: 62. 000,- Kč + 2.210,- za vypracování znaleckého posudku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/15 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou paní K. M., Vysoký Újezd za cenu 65.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 22 bylo schváleno

* Prodej:

- pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

- 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu, předem určenému zájemci: TJ Bižuterie z.s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

Zveřejněno bylo od 2. 3. 2023 do 17. 3. 2023

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu,

předem určenému zájemci: TJ Bižuterie z.s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák za cenu 1,311.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 23 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a Dohody o umístění stavby č. ČEZD_SPBS VB 70911/IZ-12-4001928 -- na pozemku stpč. 546 v k.ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. ČEZD_SPBS VB 70911/IZ-12-4001928 na pozemku stpč. 546 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 2.000 Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 24 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 16010-065597- VPI Hraničná (JN), apartmány SO404 na pozemku ppč. 884 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-065597- VPI Hraničná (JN), apartmány SO404 na pozemku ppč. 884 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063. Cena bude činit 1.000 Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 25 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 1470/1 -trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

- prodej byl uskutečněn prostřednictvím elektronické aukce, ve které se stal vítězem uchazeč:

J. J., Lysá nad Labem za cenu 5,293.000,- Kč.

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1470/1 -trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou panu J. J., Lysá nad Labem za cenu 5,293.000,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 26 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti IP-12-4013886/VB/02 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 81/2022

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti IP-12-4013886/VB/02 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 2. 000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 27 bylo schváleno

* Odkoupení části pozemku ppč. 146/9 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 812 m2 (cca do 10 m2) od paní Mgr. L. V., Praha -- Krč.

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením části pozemku ppč. 146/9 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 812 m2 od paní Mgr. L. V., Praha -- Krč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -usnesení č. 28 bylo schváleno

* - Mgr. David informuje zastupitele o nabídce manželů Nalezených o odkoupení nemovitosti č.p 517 v k.ú. Janov nad Nisou za cenu 1.700.000,- Kč. V tuto dobu je v platnosti usnesení č. 9/2023, ve kterém bylo schváleno zpracování dokumentace pro demolici objektu.

Po diskuzi o návrhu manželů N., nedospěli zastupitelé ke změně původního usnesení.

3.Rozpočtové změny č. 1/2023

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Předkládá: Eva Hobzová

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 4111 38.600,- volby 98008
V 6118 5029 29.300,- 98008
V 6118 5139 408,- 98008
V 6118 5169 5.280,- 98008
V 6118 5175 3.612,- 98008
P 1122 900.220,- DPPO
V 6399 5365 900.220,- DPPO
V 6402 5364 9.400,- vratka 98008
V 6402 5364 1.776,- vratka 98187
V 6402 5364 5.712,- vratka 14004
V 6171 6121 - 16.888,-

Příjem: 938.820,- .

Výdej: 938.820,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření 1/2023

OdPa Pol
P 4111 38.600,-
V 6118 5029 29.300,-
V 6118 5139 408,-
V 6118 5169 5.280,-
V 6118 5175 3.612,-
P 1122 900.220,-
V 6399 5365 900.220,-
V 6402 5364 9.400,-
V 6402 5364 1.776,-
V 6402 5364 5.712,-
V 6171 6121 - 16.888,-

Příjem: 938.820,- .

Výdej: 938.820,-

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 29 bylo schváleno

4. Přidělování dotací v rámci dotačních fondů na rok 2023

- Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport. Komise na svém jednání dále posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neivestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prosředky:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 40.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 64 25.000 Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje ponížení alokace v rámci vyhlášeného programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 12/2023 ze dne 25. 1.2023 z původní částky 105.000 Kč na konečnou výši 65.000 Kč a rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 40.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 64 25.000 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 30 bylo schváleno

* - Mgr. David informoval přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport, která na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 10.700,- Kč
Adam Kulich Rozsvěcení vánočního stromu 3.500,- Kč
Adam Kulich Svatováclavská stezka odvahy 7.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.350,- Kč
Michal Surkov Čarodějnice 7.300,- Kč
Anna Salanská Tábor I 12.950,- Kč
Anna Salanská Tábor II 12.950,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení : ZO Janov nad Nisou schvaluje navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 11/2023 ze dne 25. 1.2023 z původní částky 85.000 Kč na konečnou výši 125.000 Kč, a rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 10.700,- Kč
Adam Kulich Rozsvěcení vánočního stromu 3.500,- Kč
Adam Kulich Svatováclavská stezka odvahy 7.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.350,- Kč
Michal Surkov Čarodějnice 7.300,- Kč
Anna Salanská Tábor I 12.950,- Kč
Anna Salanská Tábor II 12.950,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 31 bylo schváleno

*- Mgr. David předložil zastupitelům žádost od Hospice sv. Zdislavy, o.p.s se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- Perštýn na finanční příspěvek ve výši 6.665,- Kč.

Návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou :

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.665,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 32 bylo schváleno

* - Mgr. Daniel David informuje zastupitele o žádosti Linky bezpečí, z.s., o příspěvek 7.500,- Kč z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

Po diskuzi zastupitelů obce Janov nad Nisou se rozhodlo Linku bezpečí nepodpořit. Obec Janov nad Nisou finančně podporuje jiné projekty.

Dodatky ke smlouvě s CSS Jablonec nad Nisou p.o.

- Mgr. David informuje zastupitele, že z důvodu nové kalkulace nákladů na hodinu práce pečovatelky, je třeba uzavřít nové dodatky č. 6 ke smlouvám s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

- Mgr. Dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 33 bylo schváleno

- Mgr. Dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 34 bylo schváleno

6. Různé

* - Mgr. David dále informuje zastupitele o přípravě nové žádosti o dotaci na kompostéry.

- Mgr. Dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zapojením obce Janov nad Nisou do projektu „Další kompostéry pro Mikroregion Jizerské hory" připravovaný Mikroregionem Jizerské hory.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 35 bylo schváleno

* - Mgr. David informuje zastupitele a přítomné, že se dne 22. 4. 2023 budou pálit čarodějnice, tradičně na Berkově louce. Všechny srdečně pozval.

* - Mgr. David konstatuje, že před příštím udělování dotací v rámci dotačních fondů z rozpočtu obce Janov nad Nisou dojde k úpravě pravidel.

7. Závěr

V 18.00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Vendula Pospíšilová, Lucie Petzová

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h