Zápis - 09.10.2013

Zápis z 8.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. října 2013

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka  

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů ZO.

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Kordače – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6  PROTI 0  ZDRŽEL 0

- p. Kordač byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6  PROTI 0  ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

v 17,03 přichází ing. Zelenka – 7 členů

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  p. Líbal  byl  zvolen členem návrhové komise 

- Mgr. David navrhuje ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Zelenka byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

v 17,05 přichází ing. Hatašová – 8 členů

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu.

-  Mgr. Kulich –  nemá připomínky

- ing. O. Hatašová – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení dotace Jizerské o. p. s.

4) Různé a interpelace

5) Závěr

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

v 17,10 přichází ing. Jelínek – 9 členů

2.  Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří (v ÚP zastavitelná plocha) o celkové výměře 629 m2

Zájemci: R. a J. M., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

- p. Voháňka má námitku, aby se prodala jen ta část pozemku před garáží a ne ta část, která zasahuje do přístupové cesty k objektu čp. 191 v Hraničné – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny) o celkové výměře 3 854 m2 označené dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2

Zájemce: L. K.,  Černošice

Vyjádření komise: komise prodej doporučila, byl dodán GP,

Navržená minimální kupní cena činí 100,- Kč/m2 a jistina 1.400,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 16. 9. 2013 do 2. 10. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 3 854 m2 označené dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2  panu L. K., bytem Černošice za cenu 14. 352,- Kč.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemci: Manželé E. B. a K. K.,  Rusko

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu  6.500,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 16. 9. 2013 do 2. 10. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2  manželům E. B. a K. K.,  Rusko za cenu 134. 160,- Kč.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: P. C., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu 7.000,- Kč

Vyvěšeno bylo od 16. 9. 2013 do 2. 10. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2  panu P. C., Praha  za cenu 140.400,- Kč.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemků :

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2 označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930

-  m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2

Zájemce: Lesy ČR, s. p., Přemyslova1106, 501 68  Hradec Králové

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu 40.000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 16. 9. 2013 do 2. 10. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemků:

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2 označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2

Lesům ČR, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové za cenu 3. 925. 300,- Kč.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění  strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

   hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení dotace Jizerské o. p . s.

- Mgr. David předkládá zastupitelům každoroční žádost Jizerské o. p. s. o finanční podporu Jizerské lyžařské magistrály pro nadcházející rok 2014.

- Mgr David konstatuje, že již při schvalování rozpočtu bylo s touto podporou počítáno a bylo na ní vyčleněno 90.000,- Kč.

- Ing. Zelenka žádá, aby bylo  na tratě magistrály umístěno alespoň 50 ks  cedulí  “zákaz psů”, aby byly rozmístěny na nejdůležitější křižovatky a ne jen při vstupu na magistrálu. Zároveň žádá, aby toto upozornění bylo zveřejněno i na webových stránkách Jizerské o. p. s. - zastupitelé s tímto souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr.  David informuje zastupitele, že se obec přihlásila do druhé výzvy na dotaci na úroky, jelikož  v  první výzvě obec neuspěla

- p. Líbal žádá, aby zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku omezující vykonávat hlučné práce v neděli odpoledne.

- Mgr. David konstatuje, že připraví vyhlášku do příštího zasedání, kde se projedná konkrétní omezení

- pí. Mádlová se dotazuje, zda bude provedena oprava  komunikace v Hraničné, zdevastované po vozidlech jezdících z lomu

- Mgr. David sděluje, že oprava byla přislíbena, ale zatím k tomu nedošlo a proto ji bude urgovat.

- p. Hanzlovič opakovaně urguje havarijní stav zídky u silnice III/29029 ( od kostela k samoobsluze), jejíž  stav  ničí i chodník vybudovaný obcí Janov nad Nisou

- Mgr. David odpovídá, že několikrát již upozorňoval jak KSS LK tak KÚ Libereckého kraje na havarijní stav této zídky a do dnešního dne  se nic nestalo

- p. Kout žádá o možnost vybudování značeného přechodu pro chodce poblíž bobové dráhy

- Mgr. David sděluje, že osloví Policii ČR

- ing. Jelínek pozval všechny přítomné na 26. 10. 2013 na již 38. ročník "Janovských 11 a 19 km"

7. Závěr

V 18,10 hodin starosta obce ukončuje 8. zasedání  Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Petr Kordač, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h