Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obec Janov nad Nisou, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358 , (dále jen „Obec“), se při zpracování osobních údajů řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Obec poskytnuté osobní údaje chrání a učinilo veškerá opatření k zamezení zneužití osobních údajů.

Pověřenec GDPR: JUDr. Stanislav Cenek, 602 438 259, stanislav.cenek@gmail.com

Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Jde o veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jsou osobní údaje (citlivé osobní údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Osobní údaje zpracovávané Obcí jsou:

Obec (Obecní úřad) je zpracovatelem osobních údajů pro: Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo obrany ČR.

Obec zpracovává osobní údaje občanů v rámci samostatné a přenesené působnosti a o svých zaměstnancích dle článku 6/1c) GDPR, tj. na základě právních předpisů a v rozsahu daném těmito předpisy.

Obec dále zpracovává osobní údaje občanů dle článku 6/1e) GDPR, tedy pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Obec rovněž zpracovává osobní údaje na základě článku 6/1a), tedy pro které byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Obec zpracovává osobní údaje i na základě článku 6/1b), kdy je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Obecním úřadem, jsou rovněž zpracovávány osobní údaje nezbytné pro vlastní zajištění chodu všech uvedených agend.

Při zpracování se zaměstnanci řídí směrnicí o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Obec má zavedená technická a organizační opatření, která chrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Jedná se objektovou bezpečnost, řádně zabezpečený informační systém, pravidelné aktualizace aplikačního i bezpečnostního software, pravidelné zálohování na zabezpečená media a příslušná opatření pro případ mimořádné situace.

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, je třeba v žádosti uvést které konkrétní informace požadujete. Žádost musí být jasně ověřitelná, a proto je třeba elektronicky zaslanou žádost opatřit elektronickým podpisem, písemná žádost musí být podepsána ověřeným podpisem anebo je třeba podat žádost osobně na Městském úřadu Tanvald s tím, že je třeba předložit doklad totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že poskytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat až dva měsíce.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na dokladech, které dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti, výkonu veřejné moci nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá Obec. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h