Usnesení - 30.06.2021

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. června 2021

Usnesení č. 45/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2021 a to na 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.

Usnesení č. 46/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení příjezdové komunikace z pozemku ppč. 477 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 47/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017971/001 na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 5. 424,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 48/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 40/2021 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 49/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 50/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje částí pozemku ppč. 44/6 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2.

Usnesení č. 51/2021

ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

Usnesení č. 52/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení č. 53/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Usnesení č. 54/2021

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, ve výši 200.000,- Kč. Konkrétní obdarovaný bude vytypován a finanční dar konkrétnímu obdarovanému bude schválen na příštím jednání ZO.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h