Usnesení - 08.10.2008

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 8. října 2008>

Usnesení č. 97/2008

ZO Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky na autobusovou zastávku u Hotelu Praha Mikroregionu Jizerské hory ve výši 46.153,85 Kč a to do 31. 12. 21008.

Usnesení č. 98/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 872/35 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 200 m2  - ost. plocha  a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč /m2.

Usnesení č. 99/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 450 m2 - zahrada a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

Usnesení č. 100/2008

 ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na studnu na ppč. 12/3 k. ú. Janov nad Nisou

Usnesení č. 101/2008

ZO souhlasí se zpracováním geometrického plánu na přesné zaměření pozemku ppč. 12/3  k. ú. Janov nad Nisou

Usnesení č. 102/2008

ZO souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na chodník na ppč. 8/2 k. ú. Janov n .N.

Usnesení č. 103/2008

ZO souhlasí s prodejem stpč. 59 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 66 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  paní Michaele  Pálková, trvale bytem Severní I č. 1507/27, Praha 4 za cenu 33.990,- Kč.

Usnesení č. 104/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 388 m2 - ostatní plocha  a s ppč.  883/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1021 m2 - ostatní plocha  panu ing. Jiřímu Zitovi, trvale bytem Šimonovice 29, Liberec  za cenu 725 635,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 105/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada manželům Haně a Ladislavu Pavelkovým, trvale bytem Janov nad Nisou 465 za cenu 271. 000,- Kč.

Usnesení č. 106/2008

ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k zajištění, strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu - " Přeložka vedení VN, TS a NN, Hraničná - Vyšehrad" za cenu 500,- Kč/m2 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.

Usnesení č. 107/2008

ZO souhlasí s převodem částky 127 124,- Kč z rezervního fondu školy na účet 502 001.

Usnesení č. 108/2008

ZO souhlasí s následujícími rozpočtovými změnami:

V  3113  6121 - 156. 128,- Kč

V  3113  5331 + 156. 128,- Kč

Usnesení č. 109/2008

ZO souhlasí s poskytnutím dotace pro Jizerská o. p. s. ve výši 90. 000,- Kč na úpravu a údržbu Jizerské magistrály.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h