Zápis - 25.06.2008

Zápis ze  6.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. června  2008

Přítomni: Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák,  ing. Radek Jelínek,  p. Rudolf Kout, Mgr. Pavel Pilz,  Mgr. Jana Tomešová

Omluveni: Marie Blahoutová, MUDr. Milan Kvasnička, ing. Ivo Richter,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,10 hodin za přítomnosti 5 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kouta  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Hrabáka - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Hrabák byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

- p. Hanzlovič oznamuje všem přítomným, že bude dnešní zasedání ZO nahrávat

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. R. Kout - nemá  připomínky

- pí. M. Blahoutová není přítomna, ale písemně žádné připomínky nedodala

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Termíny zasedání ZO na 2. pololetí roku 2008

( 3. 9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.)

3) Schválení hospodaření obce za rok 2007

4) Rozpočtové změny

5) Prodej majetku obce

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny zasedání ZO na 2. pololetí roku 2008

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na druhé pololetí roku 2008

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na druhé  pololetí roku 2008 a to na 3.9., 8. 10., 12. 11., 17. 12.

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření obce za rok 2007

- Mgr. David dal slovo ing. Jelínkovi - předsedovi FV

- ing. Jelínek sdělil přítomným, že se FV seznámil se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce

vypracovanou pí. Jindrovou. Nápravná opatření jsou navržena zastupitelstvu v Závěrečném účtu obce za rok 2007.

Dále FV projednal na základě Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Regionálních rad a Dobrovolných svazků obcí výsledky hospodaření v loňském roce a konstatoval, že v žádném neoddůvodněném případě nedošlo k podstatnému překročení či nenaplnění rozpočtovaných prostředků. Rovněž FV prostudoval návrh závěrečného účtu obce za rok 2007, vypracovaný účetní obce paní Hobzovou a doporučuje zastupitelstvu obce dokument schválit a přijmout navržené usnesení včetně nápravných opatření, která z větší části již byla realizována.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou a přijalo opatření k nápravě nedostatků:

- nesprávné schválení rozpočtu

- nepředložení závěrečného účtu a z toho vyplývající nedostatky při uveřejňování obsahu úřední desky na internetových stránkách

- chybám a nedostatkům v inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2007

- chybám a nedostatkům v součinnosti obce ( zřizovatele) vůči příspěvkové organizaci

Nápravná opatření:

- rozpočet na tento rok byl schválen správně

- závěrečný účet byl předložen ZO

- inventarizace majetku bude opravena při následující inventuře

- hospodaření a přebytek příspěvkové organizace byl schválen včas

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- Mgr David informuje zastupitele, že je třeba udělat rozpočtovou změnu na dotaci hasičům

- P 4222 + 60.000,- Kč

- V 5512 5137 +  60.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtovou změnu

- P 4222 + 60.000,- Kč

- V 5512 5137 +  60.000,- Kč

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Dále Mgr. David  sděluje, že FV byl předložen požadavek školy na navýšení rozpočtu na opravy o 60.000,- Kč. FV doporučil, aby ZO schválilo použití peněz z rezervního  fondu školy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje převedení částky 60. 000,- Kč z rezervního

 fondu organizace " Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou - příspěvková organizace " do rozpočtu organizace na položku 511 01 opravy a udržování.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha )  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2

Zájemce: Petr Kordač ml., Janov nad Nisou 485

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 6.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha )  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje  ppč. 836/2 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 719 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny ) 

Zájemce: Markéta Mauermannová, Dukelská 221/9, Mladá Boleslav

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 9.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 836/2 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 719 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny )  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje  ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace ) 

Zájemce: Mirko a Jana Královi, Trojská 175, Praha 7

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 4.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace )  a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

· Prodej ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP cca 145

 m2  - zastavěná plocha a cca 143 m2 - louky, pastviny)

Zájemce: Společenství pro dům Janov nad Nisou 439, Janov nad Nisou 439, PSČ 468 11,

IČO 273 15 894

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu za 144 m2 250,- Kč/ m2  a za druhých 144 m2 50,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 4. 500,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 3. 6. 2008 do 19. 6. 2008

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP cca 145 m2  - zastavěná plocha a cca 143 m2 - louky, pastviny) - Společenství pro dům Janov nad Nisou 439, Janov nad Nisou 439, PSČ 468 11, IČ: 273 15 894 za cenu 44. 496,- Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána až po ukončení nájemní smlouvy tj. po 31. 7. 2008.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej ppč. 883/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.021 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha ) 

Zájemce: ing. J. Zita, Šimonovice 29, Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč /m2 a jistinu ve výši 15. 000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemky převedené od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

Vyvěšeno bylo od 3. 6. 2008 do 19. 6. 2008

* Prodej ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha

Zájemce: ing. J. Zita, Šimonovice 29, Liberec

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,-  Kč/m2 a jistinu ve výši 10.000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemky převedené od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

Vyvěšeno bylo od 3. 6. 2008 do 19. 6. 2008

Na tento pozemek nebyla složena jistina

- Zájemce, který původně žádal o oba pozemky složil jistinu pouze na pozemek ppč. 883/7 k. ú. Janov nad Nisou.

- Zastupitelé pověřují starostu jednáním se zájemcem i o odkoupení ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou

* Prodej ppč. 1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce: Renata Hornová, Sněhová 19, Jablonec nad Nisou

Pavel Krátký, Hraničná 35, Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu  80,-Kč/m2 a jistinu ve výši 6.000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 3. 6. 2008 do 19. 6. 2008

- Zastupitelé navrhují oslovit Povodí Labe, s. p., aby oznámil, zda tento pozemek bude  využit při stavbě rozdělovacího objektu Bílá Nisa

* Prodej " Kulturního domu" čp. 239 v k. ú. Janov nad Nisou

- Jelikož se do současné doby nepřihlásil žádný zájemce o koupi " Kulturního domu" - Janov nad Nisou čp. 239, navrhuje komise, aby starosta obce uzavřel smlouvu na prodej této nemovitosti s realitní kanceláří.

- Zastupitelé pověřují starostu, aby  uzavřel smlouvu s realitní kanaceláří na prodej " Kulturního domu" čp. 239 v Janově nad Nisou.

v 18,10 hodin přichází Mgr. Pavel Pilz - 6 členů

· Zajištění přístupové cesty k čp. 36 v Hraničné nad Nisou ( manželé Hanwaldovi)

- na dubnovém zasedání předali manželé Hanwaldovi zastupitelům žádost o pomoc při řešení přístupové cesty k jejich objektu. Pan Vitvar byl poté vyzván k odstranění překážky z této účelové komunikace. S tímto pan Vitvar nesouhlasil a předal zastupitelům dopis se svým zdůvodněním.

- Pan starosta s pí. Kejzlarovou si pak domluvili schůzku na Krajském úřadě v Liberci a požádali o stanovisko k této věci. Pracovník úřadu vyslovil názor, že by v žádném případě nenechal cestu zastavět, a obec by měla tyto cesty zachovávat.

- Ing. Jelínek navrhuje, aby bylo na místě svoláno místní šetření s účastí všech zainteresovaných osob, včetně komise rozvoje a výstavby a zastupitelů. Tato schůzka bude svolána v září 2008.

Žádost o zřízení věcného břemene na studnu a vedení  vodovodní přípojky na ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Ing. Ondřej Buršík, Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8

ZO na dubnovém zasedání doporučilo nechat udělat  geometrický plán na věcné břemeno

Geometrický plán byl dodán - rozsah VB je 88 m2

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavřít smlouvu na věcné břemeno za jednorázový poplatek 4. 400,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo  umístění studny a uložení vodovodní přípojky na ppř. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou pro pana Ing.Ondřeje Buršíka, Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8 za jednorázový poplatek 4. 400,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje přítomné, že obec Desná nabízí k odkoupení vůz Škoda Felicia EEF613F rok výroby 1999 za 20. 000,- Kč pro budoucí strážníky Obecné policie.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlalsí s nákupem automobilu Škoda Felicia EEF613F rok výroby 1999 za 20. 000,- Kč.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele:

- že v době prázdnin bude ZŠ uzavřena 9 týdnů, MŠ a ŠD 7 týdnů

- že obec Bedřichov schválila poskytnutí pravidelného ročního příspěvku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ve výši 30. 000,- Kč.

- že v průběhu měsíce července bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva obce, na kterém bude schválen zhotovitel akce " Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", kterého doporučí komise pro vyhodnocení nabídek

- ing. Jelínek sděluje, že dostal námět od občanů Janova nad Nisou na zvýšení příspěvku na budování kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům. FV toto projednal a konstatoval, že doporučí Zastupitelstvu obce zvýšení příspěvku o 30 - 50 %. Zastupitelé se dohodli na 50%.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO stanovuje výši příspěvku na budování kanalizačních přípojek ve výši 300,- Kč/m.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Hlaváčková žádá zastupitele, zda by nešlo zmírnit podmínky, které jsou stanoveny při koupi stavebních pozemků převedených od Pozemkového fondu. Tyto podmínky se dozvěděla až po zaplacení jistiny a nyní má obavy, že je nedokáže s manželem splnit.

- Ing. Jelínek doporučuje, aby byla tato pravidla uveřejněna na internetových stránkách

- ing. Jelínek konstatuje, že tyto podmínky byly sestavovány s právníkem a bylo dost složité skloubit je tak, aby byli chráněni jak prodávající tak kupující.

- Zastupitelé se dohodli, že jsou ochotni vrátit manželům Hlaváčkovým jistinu a pozemek nabídnout zájemci, který se umístil jako druhý ve výběrovém řízení.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 15/2008 v tomto znění: ZO souhlasí s prodejem části  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 27/2008 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 15/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 571 m2 za kupní cenu 1.200 000.- Kč, zastupitelstvo souhlasí s tím, aby kupní smlouva s manželi Evou a Pavlem Hlaváčkovými, trvale bytem  Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s vrácením jistiny ve výši 24.000,- Kč manželům Hlaváčkovým, bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Závěr

V 19,35 hodin starsota obce Mgr. Daniel David končí 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h