Usnesení - 27.06.2012

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. června 2012

Usnesení č. 37/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2012 a to na  5. 9.; 10. 10.; 14. 11.; 19. 12.

Usnesení č. 38/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku  ppč. 1045/12 k. ú. Janov  nad Nisou o výměře 263 m2 – trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 39/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku  ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 2 736 m2 označených dle GP č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře 1368 m2 a ppč. 1437/13 o výměře 1368 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 40/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 34/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění  betonového sloupu.

Usnesení č. 41/2012

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu stavby na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

Usnesení č. 42/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1024/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 621 m2, označeného dle nového geometrického plánu č. 1076-115/2012 jako 1024/7 o výměře  190 m2 panu A. F., Liberec za cenu  58. 710,- Kč.

Usnesení č. 43/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 302.786,- Kč z rezervního fondu školy do fondu reprodukce majetku.

Usnesení č. 44/2012

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

P

4122

9.900,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.900,-

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

10.000,-

DHM

V

5512

5139

10.000,-

materiál

V

5512

5153

5.000,-

plyn

V

5512

5154

5.000,-

el.

Usnesení č. 45/2012

ZO Janov nad Nisou souhlasí se záměrem uspořádat automobilové závody Rally na území obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 2 PROTI 6 ZDRŽEL 0

( PRO - M. Líbal, Mgr. A. Kulich; PROTI- Mgr. D. David, ing. O. Hatašová, ing. R. Jelínek, R. Mádlová, M. Surkov, ing. J. Zelenka )

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h