Usnesení - 10.10.2007

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 10. října 2007

Usnesení č. 79/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej částí ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 51 m2 a části ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2  označených dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2 a prodej části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP  jako 311/2 o výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2  .

Usnesení č. 80/2007

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej ppč. 486/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 709 m2 a zároveň navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a přenechat prodej realitní kanceláři, která zajišťuje prodej objektů čp. 114 a 513.

Usnesení č. 81/2007

ZO souhlasí s prodejem ppč. 1337/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 135 m2 a ppč. 431/4 k. ú. Janov n. N. o výměře 148 m2 za cenu 58. 298,- Kč manželům Pavlovi a Jaroslavě Rudovým, Zdymadlo 679,Velký Osek

Usnesení č. 82/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. označené dle nového GP č. 239-99/2007 jako 1737/9 o výměře 121 m2 za cenu 2. 493,- Kč manželům Jarmile Bílé bytem Krymská 680, Liberec a ing. Jiřímu Bílému bytem Janov n. N. 43.

Usnesení č. 83/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 1737/6 k. ú. Loučná n. N. označené dle nového GP č. 239-99/2007 jako 1737/10 o výměře 130 m2 za cenu 2. 678,- Kč panu Pavlu Šarkovskému, bytem Loučná 50, Janov n. N.

Usnesení č. 84/2007

ZO souhlasí s prodejem ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2 za cenu 424.000,- Kč panu Manfredu Gleissnerovi, bytem Podhorská 2114/97a, Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 85/2007

ZO souhlasí s prodejem ppč. 431/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 2 045 m2 za cenu 1. 101.100,- Kč panu Davidu Votavovi, bytem Horní Maxov 117.

Usnesení č. 86/2007

ZO revokuje usnesení č. 73/2006 v tomto  znění: ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP jako 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP jako část b) a garáže na části stpč. 326 označené dle nového GP jako 326/2 panu Romanu Barborovi, trvale bytem Janov nad Nisou čp. 439 za cenu 565. 000,- Kč.

Usnesení č. 87/2007

ZO souhlasí s prodejem části stpč. 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-602/2006 jako stpč. 326/2 a části ppč. 267/2 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č.436-602/2006 jako část b) a garáže na části stpč 326 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového GP č. 436-206/2006 jako 362/2  za cenu 203.000,- Kč manželům Ladě a Romanu Vitvarovým, Hraničná 255, Janov nad Nisou

Usnesení č. 88/2007

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na umístění "PZ" pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6. stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12, 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč pro SČP Net, s. r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupenou společností Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

Usnesení č. 89/2007

ZO souhlasí s rozdělením pozemku ppč. 598/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1. 741 m2  dle předloženého nákresu.

Usnesení č. 90/2007

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst 2 obchodního zákoníku za podmínek uvedených v této smlouvě.

Usnesení č. 91/2007

ZO souhlasí s poskytnutím dotace Jizerské o. p. s. ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 92/2007

ZO bere na vědomí, že průměrný počet dětí v jedné třídě ve školním roce 2007/2008 v Základní škole Janov nad Nisou  je 16 dětí

Usnesení č. 93/2007

ZO souhlasí s převedením částky 113. 050,- Kč do Fondu reprodukce majetku u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h