Zápis - 09.09.2009

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. září  2009

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje MUDr. Kvasničku - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- MUDr. Kvasnička  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Tomešovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 32/2009 - splněno

Usnesení č. 33/2009 - splněno 

Usnesení č. 34/2009 - splněno

Usnesení č. 35/2009 - splněno

Usnesení č. 36/2009 - splněno

Usnesení č. 37/2009 - splněno

Usnesení č. 38/2009 - splněno

Usnesení č. 39/2009 - splněno

Usnesení č. 40/2009 - splněno

Usnesení č. 41/2009 - trvá

Usnesení č. 42/2009 - trvá

Usnesení č. 43/2009 - splněno

Usnesení č. 44/2009 - splněno

Usnesení č. 45/2009 - splněno

Usnesení č. 46/2009 - trvá

Usnesení č. 47/2009 - splněno

Usnesení č. 48/2009 - splněno

Usnesení č. 49/2009 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- ing. I. Richter - nemá  připomínky

- pí. Blahoutová - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2.  Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: Jana Vítková, Janov nad Nisou 1147

Vyjádření KV: komise prodej doporučuje a souhlasí s vypracováním GP na oddělení části pozemku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh prodeje pozemku ppč. 598/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 446 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: Ing. Ondřej Smělý a ing. Kateřina Smělá, Lochotínská 498, Praha 10

Vyjádření KV: Komise prodej nedoporučuje z důvodu, že není vhodné prodat pozemek navazující na stavební parcelu jiného majitele

- zastupitelé souhlasí s názorem komise, a navrhují nabídnout pozemek k pronájmu majiteli stpč. 176 a ppč. 598/2 k. ú. Janov nad Nisou

· Žádost o zřízení věcného břemene na umístění  a užívání studny a vodovodní přípojky pro odběr a vedení vody - vstupu a vjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce studny a vodovodní přípojky na pozemcích ppč. 590/6 a 590/7 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Ivana Jirásková, Páterovská 1008, Bělá pod Bezdězem

Vyjádření KV: komise doporučuje zřízení věcného břemene

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na zaměření věcného břemene přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh prodeje:

- části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2

- části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)  o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2

Zájemci: Manželé MUDr. Michaela Buganová bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a ing. Patrik Bugan bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice

Vyjádření KV: komise doporučuje počkat s prodejem do vyřešení věcného břemene pro I. Jiráskovou

Pro urychlení prodeje manželé Buganovi dodali zastupitelům souhlas s koupí pozemků i s  věcnými břemeny a požádali zastupitele, aby proběhlo zveřejnění prodeje - zastupitelé souhlasí a navrhují 400,- Kč/m2 u ppč. 590/6 a 500,- Kč/m2 u ppč. 590/7 a jistinu ve výši 40.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 a navrhují minimální cenu u ppč. 590/6 400,- Kč/m2 a u ppč. 590/7 500,- Kč/ m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o zřízení věcného břemene na právo vstupu,  chůze a jízdy  přes pozemek ppč. 2 a 12/10 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: O. Houžvičková, Janov nad Nisou  542

Vyjádření KV: komise zřízení věcného břemene doporučuje

GP se zaměřením věcného břemene byl dodán

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na právo vstupu, chůze a jízdy přes pozemky ppř. 2 a 12/10 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu čp. 542 a pozemku stpč. 2/2 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrického plánu č. 971-136/2009 za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- dále starosta obce předložil zastupitelům Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Rezidenční Loučná s. r. o., Obcí Janov nad Nisou a Wild Oak, s.r.o. na prodej pozemků ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná za cenu 4. 734. 290,- Kč + příslušná sazba DPH.

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznamuje zastupitele s rozpočtovými změnami, které je třeba udělat

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje tyto rozpočtové změny:

P 4222 +  832.520 oprava hasičárny

V  6171 6121 +  832.520

P 6171 2111 -  250.000 oprava položky

P 6171 2131 + 250.000 nájem pozemků

P 4116 +  79837 Czech point

V  6171 5137 +  78987

V  6171 5169 + 850

V 6171 5137 - 5.148

V 6171 5137 +  4.998

V 6171 5169 + 150

P 4111 - 2.989 vratka za volby

V  6117 5029 - 449

V  6117 5139 -  1.440

V  6117 5169 -  1.100

V  6117 5132 - 800 oprava položky

V  6117 5032 + 800 OSSZ

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Různé

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost pana J. Hanzloviče o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem "Kapličky“ a odstavné plochy s APS o 3 měsíce.

- p. Hanzlovič argumentuje tím, že na APS se během jeho činnosti vyskytlo mnoho poruch, kdy byl systém vyřazen z provozu. Z tohoto důvodu p. Hanzlovič byl nucen často dojíždět na parkoviště a řešit tím vzniklé situace. Zároveň tím došlo ke snížení tržeb.

- Mgr. David sdělil p. Hanzlovičovi, že jeho domněnka, že APS je bezobslužný je mylná a že i na ostatních parkovištích je zajištěna obsluha.

- MUDr. Kvasnička navrhuje smlouvu neprodlužovat

- pí. Blahoutová se také k tomuto názoru přiklání

- Mgr. David dává tedy hlasovat, kdo je pro prodloužit nájemní smlouvu o 3 měsíce

hlasování: PRO  0 PROTI  8 ZDRŽEL  0

- zastupitelé nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Hanzlovičem na pronájem "Kapličky“ a odstavné plochy s APS

- Mgr. David dodatečně děkuje všem, kteří se podíleli na zajištění jarmarku u příležitosti oslav 100 let povýšení Janov nad Nisou na městys, 80 let janovské radnice, 200 let položení základního kamene kostela sv. Jana Křtitele a 95 let od zahájení výstavby kostela sv. Josefa v Loučné.

- p. Líbal žádá  vysvětlení k projektové dokumentaci na přestavbu stávajícího objektu na požární zbrojnici

- Mgr. David mu sděluje, že toto projednají po skončení zasedání ZO

- p. Hanzlovič dává podnět k projednání možnosti výstavby autobusové čekárny na Hraběticích u Kapličky

- Mgr. David konstatuje, že toto projedná na SCHKO JH.

- p. Hanzlovič se dotazuje, jak pokračuje výstavba vodovodu a kanalizace a kolik peněz je již proinvestováno

- Mgr. David odpovídá, že stavba by se měla do zimy dostat cca k bývalému penzionu ZENA, pokračuje se na třech  vyrovnávacích objektech a do dnešního dne je proinvestováno cca 27 mil. Kč.

- p. Hanzlovič se dále ptá, kdy bude nová vyhláška o odpadech

- Mgr. David odpovídá že nejpozději do konce prosince 2009

- ing. Jelínek sděluje, že se tímto bude zabývat Finanční výbor

- Na závěr pan místostarosta a následně i ostatní zastupitelé poblahopřáli paní Marii Blahoutové k jejímu životnímu jubileu

5. Závěr

V 17,55 hodin ukončuje  starosta obce Mgr. Daniel David jednání 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Jana Tomešová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h