Zápis - 24.02.2021

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. února 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2021 (Hrabětice, Hraničná č.p. 180)

4) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou č. 1/2021

5) Žádost o finanční příspěvek

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Prodej pozemku ppč. 1337/2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Rekonstrukce domů Staněk, s.r..o., Brožíkova 556/9, 779 00 Olomouc

Vyjádření komise: komise prodej doporučila

Byl vypracován znalecký posudek s výslednou cenou 77.820,- Kč

Zveřejněno bylo od 5. 1. 2021 do 20. 1. 2021

Projednávání bylo odloženo na březnové zastupitelstvo obce. Nebylo zjištěno, zda byla zaplacená jistina

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: „IP-12-4011202,JN-Hraničná, ppč. 229 svod, SP100,kNN“ pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

Návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 9 bylo schváleno

* Z důvodu změny majitele pozemku, ke kterému se váže věcné břemeno, je třeba revokovat usnesení a schválit nové.

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/2020 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro F.H. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 10 bylo schváleno

Nové usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro P.H. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.11 bylo schváleno

ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/440/2021 mezi Libereckým krajem a obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.12 bylo schváleno

3. Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2021

Mgr. D. David informuje přítomné zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2020, na zastupitelstvu je teď schválit cenu vodného a stočného na rok 2021.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.13 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.14 bylo schváleno

4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou č. 1/2020

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.15 bylo schváleno

5. Žádost o finanční příspěvek

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.820,-

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 16 bylo schváleno

6. Různé a interpelace

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č.17 bylo schváleno

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č.18 bylo schváleno

Zastupitelé pověřují pana starostu k zadání zpracování odhadní ceny na výše uvedené garáže.

7. Závěr

V 17.30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: MUDr. R. Fejgl, Mgr. M. Bürgerová

zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h