Zápis - 29.06.2022

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29.6. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov, Mgr. Marie Bürgerová

Omluveni: pí. Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17 hodin za přítomnosti 8 členů.

* Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

* Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

* Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 47/2022 - splněno
Usnesení č. 48/2022 -
Usnesení č. 49/2022 -
Usnesení č. 50/2022 - splněno
Usnesení č. 51/2022 – zveřejněno
Usnesení č. 52/2022 -
Usnesení č. 53/2022 -

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

* Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termín zasedání ZO Janov nad Nisou - září 2022 – 7. 9. 2022

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny č. 3/2022

5) Podněty na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

6) Informace z komisí a výborů

7) Mimořádná odměna dle §76 Zákona o obcích starostovi obce

8) Různé

9) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termín zasedání ZO Janov nad Nisou – září 2022

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou na 7. 9. 2022.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 54 bylo schváleno

3. Prodej majetku

* Žádost o prodej pozemku ppč. 213/3- ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: O.P. a L.P.

Dle ÚP zastavitelný pozemek

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje navrhuje cenu 300 Kč/m2 (jedná se o zcelení dle ÚP stavebního pozemku do 100 m2), komise doporučuje oslovit i majitele sousedního pozemku pč. 213/4 k.ú. Hraničná nad Nisou, jistina ve výši 2.000,- Kč

Soused telefonicky oznámil, že o pozemek nemá zájem, jistina byla zaplacena.

Zveřejněno: 31.5.2022 – 16.6.2022

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 213/3- ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou manželům O.P. a L.P. za cenu 25.200,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 55 bylo schváleno

* Žádost o prodej části pozemku pč. 1252/1- trvalý travní porost o výměře 12.930 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou označeného dle GP č. 1441-15/2022 ze dne 18.1.2022 jako 1252/6 - trvalý travní porost o výměře 401 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou

Zájemce: V.L. a S.L.

Zveřejněno: 31.5.2022 – 16.6.2022

Cena dle znaleckého posudku: 88.200,- Kč

Cena za vypracování znaleckého posudku: 2.206,- Kč

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku pč. 1252/1- trvalý travní porost o výměře 12.930 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou označeného dle GP č. 1441-15/2022 ze dne 18.1.2022 jako 1252/6 - trvalý travní porost o výměře 401 m2 v k. ú. Janov nad Nisou nad Nisou V.L. a S.L. za cenu 91.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 56 bylo schváleno

* Žádost o prodej pozemku ppč. 854/2- ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 154 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: M.S.

Zveřejněno: 9.5.2022 – 25.5.2022

Cena dle znaleckého posudku: 46.810,- Kč

Cena za vypracování znaleckého posudku: 1.870,- Kč

Z důvodu nezaplacení jistin prodej pozemku odložen na zářijové zastupitelstvo.

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění, provozování , opravy a udržování zařízení distribuční soustavy elektropřípojka NN (pro objekt na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou) na pozemku ppč. 347/1- ostatní plocha, manipulační plocha a na pozemku ppč. 347/4- ostatní plocha, ostatní komunikace oba pozemky v k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou – M. J.

Cena VB: 145,5 bm x 200Kč = 29.100,- Kč

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy elektropřípojka NN (pro objekt na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou) na pozemku ppč. 347/1- ostatní plocha, manipulační plocha a na pozemku ppč. 347/4- ostatní plocha, ostatní komunikace oba pozemky v k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu na pozemku st.č 602 v k.ú. Janov nad Nisou M. J. za cenu 29.100,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 57 bylo schváleno

* Žádost o prodej pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J. K.

S. Z.

(zájemci si pozemek rozdělili tak jak ho využívají)

Vyjádření komise: Komise prodej doporučila. Zájemci si nechali vypracovat GP a obec nechala vypracovat znalecký posudek

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/1 o výměře 230 m2.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 58 bylo schváleno

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/7 o výměře 96 m2.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 59 bylo schváleno

* Mgr. David seznámil zastupitele s nutností schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného práva ač. 866/ULB/2022.

Mgr. David dává návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Janov nad Nisou:

- pozemkové parcely č. 471/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, chráněná krajinná oblast II. - IV. zóna,

z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou , včetně znění Dodatku č. 1 Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 60 bylo schváleno

4. Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 4111 87.337,84 dotace na covid 98043
P 3113 2122 47.869,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 134.532,65 ZŠ vratka
P 3632 2111 14.500,- poplatky za hroby
V 6171 5191 2.000,- sankce
V 6409 5221 20.000,- Fokus
V 6409 5179 300,- příspěvky
V 6171 6121 261.939,49

Příjem celkem: 284.239,49

Výdej celkem: 284.239,49

OdPa Pol
P 4111 87.337,84
P 3113 2122 47.869,-
P 3113 2229 134.532,65
P 3632 2111 14.500,-
V 6171 5191 2.000,-
V 6409 5221 20.000,-
V 6409 5179 300,-
V 6171 6121 261.939,49

Příjem celkem: 284.239,49

Výdej celkem: 284.239,49

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

usnesení č. 61 bylo schváleno

5. Podněty na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – D. a R. H.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali: D.H. a R.H.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 956/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem je stavba rodinného domu pro trvalé bydlení na části pozemku p.č. 956/1 k.ú. Janov nad Nisou dle přiložené situace

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 956/1 k.ú. Janov nad Nisou je v ÚP Janov nad Nisou zařazen mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou části pozemku z nezastavitelných Ploch přírodních NP na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO JH nebo plochy cenných biotopů. Podatel požádal o vymezení plochy pro bydlení na předmětném pozemku se záměrem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Lze konstatovat, že se předmětné pozemky nachází ve III. zóně CHKO JH a představují stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

Navrhovatel žádal o změnu Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou již v r. 03/2019. Pořizovatel připravil materiály pro rozhodnutí zastupitelstva obce, kde schválení návrhu na změnu na pozemcích p.č. 956/1 a 953 v k.ú. Janov nad Nisou nedoporučil, a to z těchto důvodů:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o neschválení návrhu usn. č 50/2019 dne 29.5.2019.

Dne 22.10.2022 požádali D. H. a R. H. opětovně o změnu ÚP Janov nad Nisou na části pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou. K žádosti přiložili rozhodnutí MM Jablonec nad Nisou, odd. dopravního a silničního, že se na částech pozemků p.č. 938/2, 956/1, 954, 960/3, 987/1 a st.p.č. 300/1 v k.ú. Janov nad Nisou nachází veřejně přístupná účelová komunikace dle GP č. 1277-9/2017. Dle rozhodnutí jde o vyježděnou, částečně zpevněnou cestu.

Pořizovatel tedy uvádí, že žadatel doložil, že k předmětnému pozemku existuje přístup po veřejně přístupné účelové komunikaci prostřednictvím věcného břemene přes soukromý pozemek p.č. 938/2 v k.ú. Janov nad Nisou. Tato účelová komunikace je vymezena zejména z důvodu přístupu a obsluhy stávajících historicky umístěných rodinných domů a rekreačních objektů a souvisejících pozemků. Pořizovatel však zastává názor, že uvažovaná veřejná účelová komunikace nezajišťuje adekvátní dopravní obslužnost pro rozvoj trvalého bydlení v území.

Pořizovatel dále připomíná, že dopravní přístupnost nebyla jediným důvodem, pro který nebyl návrh na změnu územního plánu doporučen ke schválení. Hlavním důvodem byla ochrana urbanistických, architektonických a přírodních hodnot v území ve veřejném zájmu. Tento argument byl podpořen E-mailovou korespondencí s AOPK ČR, vedoucím oddělení Správy CHKO Jizerské hory ze dne 6.12.2021. Závěrem je uvedeno, že AOPK ČR nebude souhlasit s navrhovanou změnou územního plánu a bude v souladu s hodnotami území a strategickými dokumenty prosazovat určení pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou jako plochy přírodní.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

Závěr: Pořizovatel z výše uvedených důvodů prověření návrhu na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou nedoporučuje. Pokud ZO návrh na změnu územního plánu podpoří a Zpráva o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, bude návrh do změny územního plánu zařazen. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch neprokáže, nebude změna funkčního využití pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou Územního plánu Janov nad Nisou prověřena.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 16. října 2022

Předkládá: Jana Kiesewetterová

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený D.H. a R.H. dle důvodové zprávy neschvaluje.

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

( Mgr. Bürgerová, p. Kittel )

- usnesení č. 62 bylo schváleno

* Věc: *Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – H. a M. K.*

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali K.H. a M.H.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 1476/1 v k.ú. Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Stavba jednogeneračního domku ve stylu roubenka.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 1476/1 v k.ú. Loučná nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, kde není výstavba rodinných a rekreačních domů přípustná.

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou plochu kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 1476/1 v k.ú. Loučná nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, kde není výstavba rodinných a rekreačních domů přípustná. Žadatelé navrhují změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou plochu kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV.

Pořizovatel konstatuje, že v procesu pořizování nového ÚP Janov nad Nisou již uplatnil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku předchozí vlastníka a uplatnil také námitku k veřejnému projednání. Navrhovaná změna byl předmětem dohodovacích jednání s dotčenými orgány. S vymezením zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku opakovaně nesouhlasila AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory. Důvodem byla skutečnost, že nelze vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení, aniž by byla dotčena údolní niva a výstavbou domu by byly dotčeny funkce tohoto významného krajinného prvku.

Podrobněji se odůvodnění pořizovatel věnoval v textové části odůvodnění územního plánu, jehož výňatek je uveden v příloze důvodové zprávy. V ÚP Janov nad Nisou nebyla na pozemku p.č. 1476/1 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelná plocha pro bydlení vymezena.

Pořizovatel je toho názoru, že z hlediska urbanistické koncepce, struktury zástavby v lokalitě a dopravní přístupnosti nelze stavbu umístit na předmětném pozemku, aniž by byla zasažena údolní niva.

Dále je třeba upozornit, že pro vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním plánu je třeba prokázat dle § 55 odst. 4 stavebního zákona potřebu jejich vymezení. Vyhodnocení zastavěnosti bude součástí Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

Závěr:

Z důvodu nezbytného zásahu do ekologicko-stabilizační funkce údolní nivy jako významného krajinného prvku ve smyslu § 3 a 4 zákona o ochraně přírody a krajiny pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Pokud se přesto zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 16. října 2022

Předkládá: Jana Kiesewetterová

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 63 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – P. Š. - Arcon

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou.

Žadatel o změnu:

Návrh podal P.Š.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Zahrada pro pěstování zeleniny a ovoce v šetrném ekologickém stylu pro restauraci Na Vyhlídce a pro osobní potřebu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití ze sportovní plochy na zahradu

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití ze sportovní plochy na zahradu z důvodu pěstování zeleniny a ovoce v šetrném ekologickém stylu pro restauraci Na Vyhlídce a pro osobní potřebu.

Pořizovatel uvádí, že předmětný pozemek není zařazen v územním plánu mezi sportovní plochy (Plochy občanského vybavení – sportovní plochy OP), ale mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS. Plochy NS neumožňují využití jako zahrada k plochám bydlení či občanské vybavenosti. Zahrady se vymezují stejnou funkční plochou jako související stavba. V tomto případě by se tedy zahrada musela vymezit jako Plocha občanského vybavení – komerční zařízení OK, stejně jako penzion Na Vyhlídce. Toto vymezení by umožnilo rozšiřování doplňkových staveb pro potřeby penzionu, což z hlediska struktury zástavby v území není žádoucí. Také z hlediska funkčního využití a vlastnických vztahů k okolním pozemkům se jeví zařazení předmětného pozemku mezi Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK jako nelogické.

Pořizovatel proto doporučuje ponechat pozemek p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou jako nezastavitelnou Plochu smíšenou nezastavěného území NS, která připouští mimo jiné extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodě bez zvyšování intenzity využití). Pěstování zeleniny a ovoce v šetrném ekologickém stylu lze za takové hospodaření považovat. Na pozemku lze umístit stavbu pro zemědělské hospodaření (uskladnění zemědělských surovin) a lze jej pro pěstební účely odpovídajícím způsobem oplotit. Žadatel hodlá předmětný pozemek tímto způsobem využívat.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje ponechat stávající funkční využití pozemku p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou v kategorii Plochy smíšené nezastavěného území NS a považovat tento návrh na změnu územního plánu za bezpředmětný.

Pořízeno dne 16. října 2022

Předkládá: Jana Kiesewetterová

Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 449/18 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený P.Š. , dle důvodové zprávy

bere na vědomí a považuje tento návrh na změnu územního plánu za bezpředmětný.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 64 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – R. W.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal - R.W.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 30/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna z trvalého travního porostu na stavební pozemek.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 30/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, kde není výstavba rodinných a rekreačních domů přípustná.

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, tj. zastavitelnou plochu kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 30/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, kde není výstavba rodinných a rekreačních domů přípustná. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, tj. zastavitelnou plochu kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR.

Pořizovatel konstatuje, že v procesu pořizování nového ÚP Janov nad Nisou již uplatnil požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku předchozí vlastník a podal připomínku ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Navrhovaná změna byla předmětem dohodovacího jednání s dotčenými orgány. S vymezením zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku nesouhlasila AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory a orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Důvodem pro nevymezení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy byly prostorové parametry pozemku v kombinaci s ochranným pásmem lesa, které nezakládají předpoklad pro efektivní umístění stavby a také nezbytný zásah do ekologické funkce krajinné zeleně v případě realizace stavby. Také vyhodnocení vlivů na životní prostředí doporučilo tuto plochu nerealizovat z důvodu zajištění souladu s Plánem péče o CHKO JH. Poukazuje na skutečnost, že stavba v této ploše by vyžadovala kácení a musela by být realizována v těsné blízkosti lesa v pásmu, kde by stavby vykazovaly zvýšené riziko poškození padajícími větvemi nebo vývraty stromů. Vyhodnocení doporučilo vyloučit případný zásah do segmentu sousedního přírodního suťového lesního porostu. Podrobněji se odůvodnění pořizovatel věnoval v textové části odůvodnění územního plánu, jehož výňatek je uveden v příloze důvodové zprávy. V ÚP Janov nad Nisou nebyla na pozemku p.č. 30/2 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelná plocha pro bydlení vymezena.

Dále je třeba upozornit, že pro vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním plánu je třeba prokázat dle § 55 odst. 4 stavebního zákona potřebu jejich vymezení. Vyhodnocení zastavěnosti bude součástí Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu

Janov nad Nisou schválit, protože od doby vydání Územního plánu Janov nad Nisou nedošlo ke změně podmínek v území.

Pokud se přesto zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 16. října 2022

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 65 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – E. a P. W.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podala P.V., která zastupuje P.W. a E.W.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 987/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem je rozšíření stabilizované obytné plochy rozptýleného bydlení na plochu min. 1500 m2 či větší na části pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou určeného k výstavbě.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil část pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS, část mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Rozšíření stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR na úkor Plochy smíšené nezastavěného území NS z důvodu stavby rodinného domu.

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil část pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS, část mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR (cca 380 m2). Podatel požádal o rozšíření Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR na 1500 m2 k západní hraně pozemku tak, aby nezasahovala do stávající vodoteče (kromě komunikace a příjezdu) a minimálně zasahovala do ochranného pásma PUPFL. Důvodem je plánovaná výstavba rodinného domu.

Navrhovatel žádal o změnu Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou již v r. 09/2018, a to o rozšíření zastavěné části v kategorii BR o 185 m2 z důvodu výstavby rodinného domu. Pořizovatel připravil materiály pro rozhodnutí zastupitelstva obce, kde schválení návrhu na změnu na pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou nedoporučil, a to z těchto důvodů:

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučil zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území, nenaplnění podmínek prostorového uspořádání stanovených pro plochy BR ani po navrhovaném rozšíření zastavěné plochy pro bydlení, limity v území a neadekvátní dopravní přístupnost k pozemku uvažovaného pro výstavbu rodinného domu.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o neschválení návrhu usn. č 24/2019 dne 27.3.2019.

Dne 18.3.2022 opětovně uplatnili žadatelé v zastoupení žádost o změnu ÚP Janov nad Nisou na části pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou. K žádosti přiložili rozhodnutí MM Jablonec nad Nisou, odd. dopravního a silničního, že se na částech pozemků p.č. 938/2, 956/1, 954, 960/3, 987/1 a st.p.č. 300/1 v k.ú. Janov nad Nisou nachází veřejně přístupná účelová komunikace dle GP č. 1277-9/2017. Dle rozhodnutí jde o vyježděnou, částečně zpevněnou cestu.

Pořizovatel tedy uvádí, že žadatel doložil, že k předmětnému pozemku existuje přístup po veřejně přístupné účelové komunikaci prostřednictvím věcného břemene přes soukromé pozemky. Tato účelová komunikace je vymezena zejména z důvodu přístupu a obsluhy stávajících historicky umístěných rodinných domů a rekreačních objektů a souvisejících pozemků. Pořizovatel zastává názor, že uvažovaná veřejná účelová komunikace nezajišťuje adekvátní dopravní obslužnost pro rozvoj bydlení a rozšiřování zástavby v území.

Dalším důvodem, proč pořizovatel nepodpořil návrh na změnu územního plánu, byla požadovaná výměra stavebního pozemku 575 m2, kdy pro umístění objektu bydlení je vyžadována minimální velikost stavebního pozemku 1500 m2. Z tohoto důvodu v nově předložené žádosti požadují podatelé rozšíření stavebního pozemku na 1500 m2 a více. Vzhledem k rozsahu rozšíření plochy bez stávající stavby by se pravděpodobně jednalo o vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení pro umístění novostavby rodinného domu, nikoliv o pouhé rozšíření stabilizované plochy pro bydlení.

Hlavní skutečností, pro kterou nebyl návrh na změnu územního plánu doporučen ke schválení, byla ochrana urbanistických, architektonických a přírodních hodnot v území ve veřejném zájmu, přičemž při zpracování nového Územního plánu Janov nad Nisou nebyly orgánem ochrany přírody a krajiny odsouhlaseny v horních partiích obce Janov nad Nisou nově navržené zastavitelné plochy pro bydlení.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

Závěr: Pořizovatel z výše uvedených důvodů prověření návrhu na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou nedoporučuje. Pokud ZO návrh na změnu územního plánu podpoří a Zpráva o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, bude návrh do změny územního plánu zařazen. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch neprokáže, nebude změna funkčního využití pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou Územního plánu Janov nad Nisou prověřena.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 16. října 2022

Předkládá: Jana Kiesewetterová

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. Bürgerová)

- usnesení č. 66 bylo schváleno

6. Informace s komisí a výborů

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 67 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 68 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 69 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0*

-Usnesení č. 70 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 71 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

7. Mimořádná odměna dle §76 Zákona o obcích starostovi obce

Pí Renata Mádlová navrhuji udělení mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi za:

Místostarostka Renata Mádlová dává návrh usnesení : ZO obce schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích vyplacení mimořádné odměny dle § 76 odst.2 zák. o obcích starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi ve výši jedné měsíční odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce a to za:

- za zvládnutí celého volebního období, za osobní přínos při splnění významných úkolů, za činnost a aktivity, včetně řešení mimořádných situací, které vykonával ve prospěch obce v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu.

- za přípravu, zpracování a podání o dotace na letošní akce

- za každoroční zpracování monitorovací zprávy v rámci udržitelnosti projektu vystavby kanalizace a vodovodu v letošním roce

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

(Mgr. David nehlasoval)

- usnesení č. 73 bylo schváleno

8. Různé

9. Závěr.

V 18.10 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Pavel Pěnička, Mgr. Marie Bürgerová

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h