Usnesení - 24.04.2013

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. dubna  2013

Usnesení č. 22/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se vstupem obce Janov nad Nisou do Sdružení  pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách.

Usnesení č. 23/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru  směny + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K. Mladá Boleslav  za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a navrhuje minimální kupní ceny u ppč. 5/1 (5/18) 100,- Kč/m2, u ppč. 5/2 (5/19) 500,- Kč/m2 a u ppč. 12/1 (12/13) 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 24/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.

Usnesení č. 25/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru  prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 26/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2.

Usnesení č. 27/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrických plánů na rozdělení pozemků ppč. 830, 826/1, 843, 837/1, 814/4, 816 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou  a pověřuje starostu obce jednáním s Lesy ČR s. p. o prodeji  případně o směně za lesní pozemky.

Usnesení č. 28/2013

ZO Janov nad Nisou projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším  postupu pořizování Územního plánu Janov n. N.

Usnesení č. 29/2013

ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky 2013“ do Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 556.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h