Zápis - 28.03.2012

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. března 2012

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Ing. Hatašová)

- v 17.02 hod přichází Ing. Hatašová – 9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Michala Surkova - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Petra Kordače -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kordač byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 22. února 2012 Ing. Radek Jelínek a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3)  Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.  za rok 2011

4)  Žádost o dotaci z POV

5)  Jmenování členů Školské rady

6)  Různé a interpelace

7)  Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

 - žádost Mgr. T. R., Ing. J. R. a Mgr. K. R. všichni trvale bytem ... o prodej pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2  (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  4.500,- Kč do 26. 3. 2012, jistina byla složena

- vyvěšeno bylo od 8. 3.  do 24. 3. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 348/10 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 149 m2  Mgr. T. R., Ing. J. R. a Mgr. K. R., všichni trvale bytem ... za cenu 46.041,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 703/3, 814/1 a 886 k. ú. Hraničná nad Nisou

- cena za VB 14.400,- Kč, včetně DPH

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 703/3, 814/1 a 886 k. ú. Hraničná nad Nisou  pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 14.400,- Kč, včetně DPH." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že na lednovém jednání ZO, Ing. Jelínek navrhnul revokaci usnesení o tom, že o přidělení bytu rozhoduje ZO s tím, že by se kompetence o přidělování bytu ponechal na rozhodnutí starosty obce

- Mgr. David informuje, že je to usnesení č. 81/2003 ve znění „ZO Janov nad Nisou  souhlasí, aby o přidělování obecních bytů rozhodovalo Zastupitelstvo obce.“

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 81/2003 ve znění „ZO Janov nad Nisou  souhlasí, aby o přidělování obecních bytů rozhodovalo Zastupitelstvo obce.“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.  za rok 2011

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Mgr. Jany Tomešové, ředitelkyškoly, o převedení finančních prostředků do rezervního fondu a převedení odpisů zřizovateli školy a předává slovo Ing. Jelínkovi, jako předsedovi Finančního výboru, který se hospodařením školy zabýval na jednání FV

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru informuje zastupitele o jednání FV ohledně hospodaření ZŠ a MŠ a konstatuje, že příjmy a výdaje jsou v souladu s RO a jejich předpokládaným vývojem a doporučuje zastupitelstvu schválit návrh pí. ředitelky tak, jak je v návrhu 

- kladný hospodářský výsledek je 134.171,74 Kč

- odpisy za rok 2011 činí 51.329,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Janov n. N. za rok 2011 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 134.171,74 Kč do rezervního fondu a s převedením částky 51.329,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Žádost o dotaci z POV

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že v termínu od 26. 3. 2012 do 27. 4. 2012 je možno podat žádost o dotaci z Grantového fondu – Program obnovy venkova – program č. 17, podmínky jsou stejné jako v loni, takže součástí žádosti bude i jako povinná příloha - výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce

- obec připravuje žádost pod názvem Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky 2012do DT 8 – dotace na úroky

- v rozpočtu je počítáno s celou předpokládanou částkou na úroky z úvěru

- v současné době  není možné předem odhadnout přesnou výši úroků za celý rok, a proto se kalkuluje s odhadovanou částkou 660.000,- Kč

- Mgr. David dále předkládá upravený „Program obnovy vesnice“ Janov nad Nisou pro rok 2012 – nikdo proti němu nemá námitky a proto navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice" pro rok 2012.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David dále navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou – dotace na úroky za rok 2012“  doGrantového fondu – Program obnovy venkova – program č. 17 ve výši 660.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Jmenování členů Školské rady

- Mgr. David informuje zastupitele, že podle zákona č. 561/2004 Sb., odst. 2 §167  (školský zákon) zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady,  je tedy třeba jmenovat dva členy

- navržen p. Pavel Khail a p. Martin Líbal – oba souhlasí 

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje pana Pavla Khaila a pana Martina Líbala za členy Školské rady při ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- p. Hanzlovič – se dotazuje na po zimě  propadlé poklopy na komunikaci a popraskaný asfalt kolem nich a na plot kolem nového vodojemu, který je po zimě zničený

– p. starosta odpovídá, že  zjistí věci ohledně možné reklamace

- p. Hanzlovič se dále dotazuje proč nebyly umístěny značky na magistrále – zákaz psů

– p. starosta a Ing. Zelenka odpovídají, že značky umístěny byly

- p. Khail se dotazuje na přechod pro chodce u Hotelu Praha

– starosta odpovídá, že obec dostala od PČR zamítavé stanovisko k této žádosti

- pí. Řehořková se dotazuje zda by se nemohlo „něco“ udělat se žlabovnicemi  naproti domu Loučná č. p. 91, po obou směrech silnice se hromadí voda

– p. starosta osloví majitele komunikace s prosbou o opravu

- pí. Řehořková dále děkuje Komisi pro kulturu a sport a p. starostovi za finanční příspěvek na činnost a na projekt  pro Český svaz žen Janov n. N.

- Ing. Jelínek informuje zastupitele o novele zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012, hovoří o tom, že úprava mění od roku 2012 rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her, významná část těchto prostředků je nově přidělena do rozpočtů obcí prostřednictvím FÚ a žádá p. starostu, aby finanční  prostředky poukázané FÚ byly použity ve prospěch sportu a kultury

- p Hanzlovič se dotazuje na nový vodovod – p. starosta odpovídá, že do konce března bude vypsáno koncesní řízení

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  17.55 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, p. Petr Kordač

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h