Zápis - 28.05.2008

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. května 2008

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.03 hodin za přítomnosti  9 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Rudolfa Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu pí. Marii Blahoutovou-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  pí. Blahoutová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 36-41/2008 - splněno

Usnesení č. 42/2008 - trvá

Usnesení č. 43-45/2008 - na vědomí

Usnesení č. 46-49/2008 - trvá

Usnesení č. 50/2008 - splněno

Usnesení č. 51, 52/2008 - trvá

- p. Josef Hanzlovič oznamuje panu starostovi, že bude nahrávat jednání ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 30. dubna 2008 Mgr. Pavel Pilz a Ing. Ivo Richter také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení Veřejnoprávní smlouvy

3. Prodej majetku obce

4. Rozpočtové změny

5. Různé a interpelace

6. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení veřejnoprávní smlouvy

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS) mezi obcí Janov n. N. a obcí Bedřichov o výkonu Obecní policie Janov n. N. na katastru obce Bedřichov

- Zastupitelstvo obce Bedřichov schválilo tento návrh VPS na svém zasedání dne 22. 5. 2008, usnesením č. 136/2008  

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda k návrhu VPS mají připomínky, nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bedřichov a Janov nad Nisou na výkon úkolů Obecní policie Janov n. N. na katastru obce Bedřichov." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dále informuje zastupitele ještě o tom, že včera skončila lhůta pro podávání přihlášek na nábor obecních strážníků, vzhledem k tomu, že se přihlásili pouze dva zájemci je tato lhůta na nábor strážníků prodloužena

3. Prodej majetku obce

- žádost Společenství pro dům Janov nad Nisou 439, Janov nad Nisou č. p. 439 o prodej ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost (v ÚP  144 m2  louky, pastviny a 144 m2  zastavěná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu za 144 m2 pozemku 250,- Kč/m2 a za druhých 144 m2 50,- Kč/m2 a  jistinu ve  výši 4.500,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP  144 m2 jako zastavěná plocha a 144 m2  louky, pastviny) a navrhuje minimální kupní cenu za 144 m2  250,- Kč/m2  a za druhých 144 m2 50,- Kč/m2 a  jistinu ve  výši 4.500,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost ing. J. Zity, trvale bytem Šimonovice 29, Liberec o prodej ppč. 883/7 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.021 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2, jistinu ve výši 15.000,- Kč a zároveň upozorňuje na skutečnost, že jde o pozemek převedený od PF ČR a bude tedy nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje  dle usnesení č. 12/2006

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 883/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.021 m2 - ostatní plocha ( v ÚP  zastavitelná plocha), navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve  výši 15.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost ing. J. Zity, trvale bytem Šimonovice 29, Liberec o prodej ppč. 883/6 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2, jistinu ve výši 10.000,- Kč a zároveň upozorňuje na skutečnost, že jde o pozemek převedený od PF ČR a bude tedy nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje  dle usnesení č. 12/2006

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2 - ostatní plocha (v ÚP  zastavitelná plocha), navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve  výši 10.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Renaty Hornové, trvale bytem Sněhová 19, Jablonec nad Nisou o prodej ppč. 1414/5 v k. ú. Loučná n. N. o výměře 1.543 m2  - zahrada (v ÚP louky, pastviny)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 80,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1414/5 k. ú. Loučná  nad Nisou o výměře 1.543 m2 - zahrada (v ÚP  louky, pastviny) a navrhuje minimální kupní cenu 80,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Jany Hruškové, trvale bytem Smetanova 63, Jablonec nad Nisou o prodej ppč. 519/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 352 m2  - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 100,- Kč/m2  a jistinu ve výši 4.000,- Kč, jistina byla zaplacena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 519/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 352 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny) paní Janě Hruškové, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou za cenu 36. 256,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Jiřího Bílého, trvale bytem Janov n. N. č. p. 43 a pí. Jarmily Bílé, trvale bytem Krymská 680, Liberec o prodej ppč. 100/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 496 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 200,- Kč/m2  a jistinu ve výši 10.000,- Kč, jistina byla zaplacena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  ppč. 100/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 496 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha ) manželům Jarmile Bílé, bytem Krymská 680, Liberec a Jiřímu Bílému, bytem Janov nad Nisou č. p. 43 za cenu 102.176,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Smělých, trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10 o prodej částí ppč. 598/3 v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1.741 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2, 598/6 o výměře 93 m2

- komise prodej částí označených dle nového GP jako 598/3 a 598/6 doporučila, navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 18.000,- Kč, jistina byla zaplacena

- komise zároveň upozorňuje na skutečnost, že pozemky byly převedeny od PF ČR, tudíž bude nutné upravit podmínky prodeje v kupní smlouvě  dle usnesení č. 12/2006

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí ppč. 598/3 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1741 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2, 598/6 o výměře 93 m2 manželům Bc. Kateřině a ing. Ondřeji Smělým, oba trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10 za cenu 362.045,- Kč s tím, že s kupní smlouvou na část ppč. 598/3 označenou jako 598/3 o výměře 610 m2 bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- prodej části ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1.386 m2 označené dle nového  GP jako 590/7 o výměře 1306 m2  - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

- minimální kupní cena 500,- Kč/m2, jistina 20.000,- Kč

- na úřední desce vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- na tento prodej nebyla zaplacena žádná jistina

- prodej části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1.594 m2 označené dle nového  GP jako 588/12 o výměře 1.445 m2  - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)

- minimální kupní cena 500,- Kč/m2, jistina 22.000,- Kč

- na úřední desce vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- zájemci jsou manželé Bc. Kateřina a ing. Ondřej Smělý, oba trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10, jistina byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1.594 m2 označené dle nového  GP jako 588/12 o výměře 1.445 m2  - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) manželům Bc. Kateřině a ing. Ondřeji Smělým, oba trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10,  za cenu 744. 175,-Kč s tím, že s kupní smlouvou  bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 2

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- prodej části  ppč.1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha), označené novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 2.241 m2

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 30.000,- Kč, zároveň upozorňuje na skutečnost, že pozemek je převeden od PF ČR a bude tedy nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje  dle usnesení č. 12/2006

- na úřední desce vyvěšeno od 5. 5. do 21. 5. 2008

- bylo vyhlášeno výběrové řízení s minimální kupní cenou 1.154.115,- Kč, termín dodání obálek bylo do 26. 5. 2008 do 10.00 hodin

- před jednáním ZO proběhlo výběrové řízení ve kterém zvítězila nabídka p. Antonína Potěšila, trvale bytem Sametová 713, Liberec 1

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 913-279/2007 jako 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 2.241 m2  p. Antonínu Potěšilovi, trvale bytem Sametová 713, Liberec 1za cenu 1.806.505,-Kč s tím, že s kupní smlouvou  bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Hanwaldových, trvale bytem Hraničná č. p. 36, Janov nad Nisou o řešení přístupu k nemovitosti

- komise doporučuje, aby ZO zařadilo cestu na pozemcích 266/2, 276/11, 276/10, 276/9, 276/14, 276/3, 276/15, 276/12 a 276/13  k. ú. Hraničná nad Nisou jako účelovou komunikaci - jelikož tato cesta slouží jako spojnice jednotlivých nemovitostí s ostatní pozemní komunikací

- zároveň komise navrhuje, aby případný vlastník části této cesty, který by kladl na cestu překážky a tím znemožňoval přístup, byl vyzván k jejímu odstranění

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby vyzval vlastníka komunikace na ppč. 66/2, 276/11, 276/10, 276/9, 276/14, 276/3, 276/15, 276/12 a 276/13  k. ú. Hraničná nad Nisou k odstranění překážky bránící v užívání pozemku jako účelové komunikace." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- v 18.10 hodin odchází Mgr. Jana Tomešová - 8 členů ZO

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je nutné udělat následující rozpočtové změny, jde pouze o změny v paragrafech:

P 1039 2111 + 460.000,-  za dřevo

P 3745 2111 -  460.000,-

V 3749 5169 -  300.000,-  těžba dřeva

V  1039 5169 + 300.000,-

V  6171 5169 - 60.000,-  nebytové prostory

V  3613 5169 + 60.000,-

- Mgr. David navrhuje usnesení ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtovou změnu:

P 1039 2111 +  460.000,-

P 3745 2111 -  460.000,-

V 3749 5169 - 300.000,-

V  1039 5169 +  300.000,-

V  6171 5169 - 60.000,-

V  3613 5169 +  60.000,-." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost pí. Jarmily Müllerové, předsedkyně Klubu přátel školy při ZŠ Janov nad Nisou o prominutí poplatku z vybraného vstupného na III. Školním společenském plese, který se konal 28. 3. 2008 u příležitosti Dne učitelů

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na III. Školním společenském plese, který se konal 28. 3. 2008 u příležitosti Dne učitelů." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že Místní akční skupina Podještědí (dále jen MAS) obdržela z Ministerstva zemědělství schválenou částku pro rok 2008 v celkové výši 7.939.434,- Kč a dodává, že pro tento rok je nutné znovu souhlasit se zařazením do územní působnosti MAS a zároveň seznamuje zastupitele se strategickým plánem Leader

- Mgr. David dává návrh usnesení: " Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zařazením obce Janov nad Nisou do územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí a dále bylo seznámeno se strategickým plánem Leader MAS pro období 2007(8) - 2013." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- v 18.10 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička - 7 členů ZO

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.30 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Rudolf Kout, Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h