Usnesení - 28.05.2008

Usnesení z  5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. května 2008

Usnesení č. 53/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bedřichov a Janov nad Nisou na výkon úkolů Obecní policie Janov n. N. na katastru obce Bedřichov.

Usnesení č. 54/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 12/4 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 288 m2 – trvalý travní porost ( v ÚP  144 m2 jako zastavěná plocha a 144 m2  louky, pastviny) a navrhuje minimální kupní cenu za 144 m2  250,- Kč/m2  a za druhých 144 m2 50,- Kč/m2 a  jistinu ve  výši 4.500,- Kč.

Usnesení č. 55/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 883/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.021 m2 – ostatní plocha (v ÚP  zastavitelná plocha), navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve  výši 15.000,- Kč.

Usnesení č. 56/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 883/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2 – ostatní plocha (v ÚP  zastavitelná plocha), navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve  výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 57/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1414/5 k. ú. Loučná  nad Nisou o výměře 1.543 m2 – zahrada (v ÚP  louky, pastviny) a navrhuje minimální kupní cenu 80,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč.

Usnesení č. 58/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 519/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 352 m2 – trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny) paní Janě Hruškové, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou za cenu 36. 256,- Kč.

Usnesení č. 59/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  ppč. 100/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 496 m2 – trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha ) manželům Jarmile Bílé, bytem Krymská 680, Liberec a Jiřímu Bílému, bytem Janov nad Nisou č. p. 43 za cenu 102.176,- Kč.

Usnesení č. 60/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí ppč. 598/3 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1741 m2 – trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 923-39a/2008 jako 598/3 o výměře 610 m2, 598/6 o výměře 93 m2 manželům Bc. Kateřině a ing. Ondřeji Smělým, oba trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10 za cenu 362.045,- Kč s tím, že s kupní smlouvou na část ppč. 598/3 označenou jako 598/3 o výměře 610 m2 bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 61/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1.594 m2 označené dle nového  GP jako 588/12 o výměře 1.445 m2  - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha) manželům Bc. Kateřině a ing. Ondřeji Smělým, oba trvale bytem Lochotínská 498, Praha 10,  za cenu 744. 175,-Kč s tím, že s kupní smlouvou  bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 62/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2  – ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 913-279/2007 jako 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 2.241 m2  p. Antonínu Potěšilovi, trvale bytem Sametová 713, Liberec 1za cenu 1.806.505,-Kč s tím, že s kupní smlouvou  bude uzavřena zároveň smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let  ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

Usnesení č. 63/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby vyzval vlastníka komunikace na ppč. 66/2, 276/11, 276/10, 276/9, 276/14, 276/3, 276/15, 276/12 a 276/13  k. ú. Hraničná nad Nisou k odstranění překážky bránící v užívání pozemku jako účelové komunikace.

Usnesení č. 64/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtovou změnu:

Usnesení č. 65/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na III. Školním společenském plese, který se konal 28. 3. 2008 u příležitosti Dne učitelů.

Usnesení č. 66/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zařazením obce Janov nad Nisou do územní působnosti Místní akční skupiny Podještědí a dále bylo seznámeno se strategickým plánem Leader MAS pro období 2007(8) - 2013.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h