Usnesení - 27.03.2013

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. března 2013

Usnesení č. 13/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního telekomunikačního vedení na pozemku ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 4 v rozsahu 13 bm za jednorázový popltek 2.600,- Kč.

Usnesení č. 14/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru převézt následující pozemky (nebo jejich části) na Liberecký kraj za cenu 40,- /m2•  Zároveň souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení částí pozemků:

- část pozemku ppč. 264/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 264/3 k. ú. Hraničná nad Nisou

- část pozemku ppč. 1381/4 k. ú. Janov nad Nisou

- část pozemku ppč. 1323 k. ú. Janov nad Nisou

- pozemek ppč. 63/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 15/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov n. N. za rok 2012 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 119.844,16 Kč. Částku 47.952,16 Kč do rezervního fondu školy, částku 71.892,00 Kč do fondu reprodukce majetku školy a s převedením částky 25.477,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 16/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha, účetní výkaz Výkaz zisků a ztrát a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, p. o..

Usnesení č. 17/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní výkaz Rozvaha – bilance, účetní výkaz Výkaz zisků a ztráty a účetní výkaz Příloha vše za rok 2012 jako součást účetní závěrky Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 18/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2012 ve výši 46,41 Kč/m3 s DPH (40,36 Kč bez DPH) a náklady na stočné v roce 2012 ve výši 42,74 Kč/m3 s DPH (37,17 Kč bez DPH).

Usnesení č. 19/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2013 ve výši  - vodné 46,50 Kč/m3  a stočné 42,80 Kč/m3.

Usnesení č. 20/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a. s. konané v obdobíod 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 pana Mgr. Daniela Davida nar. 15. 9. 1971,  bytem Janov nad Nisou č. p. 461. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.

Usnesení č. 21/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na Školní taneční zábavě, která se konala 15. března 2013.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h