Zápis - 26.05.2010

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. května 2010

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  6 členů ZO (chybí pí.  Blahoutová, Mgr. Tomešová, MUDr. Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Ivo Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Richter byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhým ověřovatelem zápisu p. Rudolfa Kouta -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Kout byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

- v 17.06 přichází Mgr. Jana Tomešová - 7 členů ZO

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

- v 17.08 hod přichází MUDr. Kvasnička  - 8 členů ZO

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelky zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 28. dubna 2010 pí. Marie Blahoutová a Mgr. Jana Tomešová také nedodaly žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost Ing. Michala Černého, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 541o prodej ppč. 376/5  k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1410 m2 - trvalý travní porost, v ÚP louky, pastviny

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 11.000,- Kč

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí a Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 376/5  k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1410 m2 - trvalý travní porost  a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost pí. Ivany Cinibulkové, trvale bytem Janov n. N. č. ev. 1167 a Mgr. Zdeny Polákové, trvale bytem Rýnovická 13, Jablonec nad Nisou o prodej částí pozemku ppč. 1329/1 k. ú. Janov n. N.- ostatní plocha o celkové výměře  385 m2 (v ÚP účelová komunikace) - označené dle GP č. 1005-30B/2010 jako 1329/10 o výměře 144 m2 a 1329/1 o výměře 241 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.500,- Kč (ppč. 1329/10) a 2.500,- Kč (ppč. 1329/1)

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí a Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje částí pozemku ppč. 1329/1 k. ú. Janov n. N.- ostatní plocha o celkové výměře  385 m2  - označených dle GP č. 1005-30B/2010 jako 1329/10 o výměře 144 m2 a 1329/1 o výměře 241 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 ." a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost Římskokatolické farnosti se sídlem Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou o  převod objektu pomníku obětem 1. světové války s částí přilehlého pozemku ppč. 1318/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha do majetku Obce Janov nad Nisou a to z důvodu, že v současné době hrozí zřícení podpěrné zdi tohoto pozemku a Římskokatolická farnost Janov nad Nisou nemá finanční prostředky na obnovu a údržbu této podpěrné zdi a ani pomníku, neboť nemá žádné finanční příjmy, v současné době byl podán návrh na zapsání do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek

- komise spolu se starostou obce navrhuje převod objektu pomníku a přilehlého pozemku ppč. 1318/2, k. ú. Janov nad Nisou do majetku obce Janov nad Nisou, ale nejdřív doporučují vypracovat znalecký posudek na opravu podpěrné zdi

- Ing. Jelínek upozorňuje ještě zastupitele, že tato památka je navržena do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek a žádá, aby k tomu bylo přihlédnuto při zpracování posudku

- žádost pí. Danušky Leksové, trvale bytem Pražská 79, Jablonec nad Nisou o prodej stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N.- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 a ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N.- zahrada o výměře 69 m2 

- komise prodej doporučila, na úřední desce bylo vyvěšeno od 10. 5. do 25. 5. 2010

- jistina ve výši 8.000,- Kč byla složena

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N.- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 78 m2 a ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N.- zahrada o výměře 69 m2 paní Danušce Leksové, Pražská 79, Jablonec nad Nisou za cenu 84.203,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost TJ Bižuterie, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou o  směnu části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o. s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 1001-7726/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2  a stpč.  776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  v majetku obce Janov nad Nisou

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 3. 5. do 18. 5. 2010

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda k tomu mají nějaké dotazy - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se  směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o. s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 1001-7726/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2  a stpč.  776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  v majetku obce Janov nad Nisou."

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

 - Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům nabídku o bezúplatný převod nezpevněné komunikace na pozemku ppč. 320/12 k. ú. Janov nad Nisou

- komise převod doporučuje - jedná se o přístup k objektům, vlastníci přilehlých objektů počítají s tím, že po převodu na obec si požádají o odkup této cesty

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem nezpevněné komunikace na pozemku ppč. 320/12 k. ú. Janov nad Nisou od PF ČR." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- Komise rozvoje a výstavby vzhledem k celkové finanční situaci navrhuje, aby Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zrušilo celonoční svícení v obci a ušetřené peníze použilo na více potřebné věci, jako jsou opravy komunikací apod.

- starosta obce se domnívá, že by měl Finanční výbor vypracovat podrobnou studii o případných ušetřených finančních prostředcích obce a rozhodnutí navrhuje ponechat pro budoucí zastupitelstvo obce 

- Ing. Jelínek se k názoru přidává a říká, že FV bude mít schůzku 3. 6. 2010 a do té doby neshromáždí všechny podklady pro vypracování studie a další schůzka je plánována na září 2010, kde danou studii připraví pro nové zastupitelstvo obce

- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David informuje zastupitele o  žádosti  p. Vaňka Arnošta z Prahy 5, na prodej kapličky v Hraběticích, vzhledem k tomu, že objekt kapličky byl nabídnut k pronájmu a obec nemá zájem objekt prodávat navrhuje tuto žádost zamítnout - zastupitelé souhlasí

3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období

- starosta obce informuje zastupitele, že dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů musí současné zastupitelstvo stanovit počet členů ZO na příští volební období a to nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí

- Mgr. David navrhuje zanechat počet členů, tzn. 9  - zastupitelé souhlasí

- starosta obce tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2010 - 2014 na 9 členů.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost pí. Jarmily Müllerové, předsedkyně KPŠ při ZŠ Janov n. N. o prominutí poplatku z vybraného vstupného na V. školním společenském plese, který se konal dne 26. 3. 2010 ku příležitosti Dne učitelů - zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na V. školním společenském plese, který se konal dne 26. 3. 2010 ku příležitosti Dne učitelů.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- žádost p. Josefa Hanzloviče o prodloužení nájmu parkoviště u kapličky v Hraběticích

- p. starosta navrhuje  nájem parkoviště p. Hanzlovičovi neprodlužovat

- p. Jelínek konstatuje, že nájem parkoviště u kapličky v Hraběticích byl již vyřešen na zasedání ZO 31. 3. 2010

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s neprodloužením nájmu parkoviště u kapličky v Hraběticích p. Josefu Hanzlovičovi.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

- p. starosta předkládá zastupitelům stížnost obyvatelů domu č. p. 439 na paní Blahoutovou, která si stěžovala na jednání ZO v březnu na nepořádek kolem nádob na odpad naproti jejímu domu č. p. 518, upozorňovala na to, že nájemníci z domu č. p. 439 přeplňují cizí nádoby, protože mají svojí nádobu na počet obyvatel domu malou

- nájemníci domu č. p. 439 s tímto tvrzením nesouhlasí a  přítomný p. Hanzlovič komentuje žádost občanů z č. p. 439

- MUDr. Kvasnička navrhuje ukončit diskusi k této věci - starosta o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

- p. starosta konstatuje, že místo s přistavenými nádobami naproti č. p. 518 pracovníci OÚ kontrolují a stav s nepořádkem se  zlepšil a nádoby na tomto místě již nejsou přeplňovány

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že se přihlásilo 6 zájemců o pronájem kapličky v Hraběticích - p. Hanzlovič, p. Suchánek, P. Lejsek ml., p. Hásek, p. Doležálek ml. a p Volf

- dále informuje zastupitele o tom, že tři zájemce vyřadil v prvním kole výběru a to: p. Suchánka - z důvodu špatné zkušenosti při ukončení spolupráce v době, kdy měl p. Suchánek kapličku v pronájmu, p. Hanzloviče - z důvodu toho, že měl dva roky kapličku v pronájmu a občerstvení a služby pro turisty tam provozoval jen ve velmi malém rozsahu a kaplička byla po většinou zavřená a p. Lejska ml., protože nemá žádné zkušenosti v pohostinské činnosti

- MUDr. Kvasnička žádá pana starostu, aby před tím než rozhodne komu dá kapličku do pronájmu, aby nejdříve informoval zastupitele o svém rozhodnutí - starosta odpovídá, že se zbylými uchazeči si sjedná schůzku a o termínech schůzek bude informovat zastupitele, aby se jich také mohli účastnit

- p. Hladký  se dotazuje pana starosty na jaké období bude kaplička pronajata - p. starosta odpovídá, že do konce roku 2013

- Ing. Richter žádá p. starostu, zda by nebylo možné u hotelu Praha udělat přechod pro chodce kvůli bezpečnosti přecházení dětí, které jezdí do školy a za školy - p. starosta požádá

- p. Zelenka se dotazuje do kdy bude trvat uzavírka silnice na Bedřichov a jak dlouho se ještě bude jezdit přes Velký Semerink a zda se tato silnice bude opravovat

- p. starosta odpovídá, že termín ukončení stavby je 31. 8. 2010, během 14 dnů bude otevřena silnice na Bedřichov v místě překopu, ale v druhé etapě se nebude moct jezdit ani Hraničnou na Bedřichov, protože bude překop pod penzionem Zena, takže se bude bohužel jezdit jenom přes Velký Semerink, tato silnice se v dohledné době nebude opravovat, protože kdykoli obec žádá o opravu silnice, tak bezúspěšně

- p. Hanzlovič se dotazuje proč se v zápise neobjevují všechny dotazy občanů a proč zapisovatelky dělají cenzuru jednotlivých příspěvků - p. starosta odpovídá, že v jednacím řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v § 11, bod č. 2 je přesně napsáno, co musí být v zápise uvedeno - citace: „ bod č. 2) § 11- V zápisu se uvádí: - den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení,

- počet a jména přítomných členů ZO, jména nepřítomných, příchozích i odchozích členů včetně uvedení důvodu,

- doba přerušení,

- průběh volby určených ověřovatelů zápisu a členů návrhové komise,

- program jednání,

- podané návrhy na body usnesení, průběh a výsledek hlasování, schválené znění usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.”

- Ing. Jelínek se přidává k panu starostovi a konstatuje, že v zápise je uvedeno vždy to, co má být podle jednacího řádu a pokud by v zápise mělo být uvedeno něco z dotazů občanů, musel by si pro svůj dotaz, připomínku či návrh občan získat nějakého zastupitele, který by navrhl hlasování o  daném příspěvku, po té je příspěvek uveden v zápise

- v 18.17 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička  - 7 členů ZO

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.20 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Ing. Ivo Richter, p. Rudolf Kout

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h