Usnesení - 24.05.2006

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. 5. 2006

Usnesení č. 50/2006

ZO souhlasí s prodejem stpč. 385 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a stpč.386 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 13 m2 – zastavěná plocha společnosti QUAI, a. s., Rašínovo nábřeží 1980/70, Praha 2 za cenu 10. 395,- Kč.

Usnesení č. 51/2006

ZO souhlasí s prodejem ppč. 2/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 259 m2 Manželům MUDr. Zuzaně  Mottlové, Hraničná 1392, Janov n. N. a Paed.Dr. Jaroslavu Mottlovi, Třída Eduarda Beneše 1561/10, Hradec Králové za cenu 13. 598,- Kč.

Usnesení č. 52/2006

ZO souhlasí s prodejem části stpč. 326 k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového  GP jako 326/2 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 262 m2 – zastavěná plocha a části ppč. 267/2 k. ú. Hrančiná n. N. označené dle nového GP jako část b) o výměře 4 m2 – ostatní plocha a garáže na  části stpč. 326 označené dle nového GP jako 326/2  obálkovou metodou za minimální  cenu 158. 200,-Kč s termínem dodání obálek do 27. 6. 2006. Tyto nemovitosti se prodávají bez zajištěného přístupu. Když zájemce s nejvyšší nabídkou odstoupí, provede se nové výběrové řízení. Pokud někdo odstoupí, příště nebude na jeho nabídku brán zřetel.

Usnesení č. 53/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej části ppč. 195/6 k. ú. Hraničná n. N.

Usnesení č. 54/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 1393/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 269 m2

Usnesení č. 55/2006

ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 356/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 696 m2

Usnesení č. 56/2006

ZO revokuje usnesení č. 106/2005 v tomto znění:

ZO schvaluje směnu části ppč. 1756  označenou dle GP 223-247/2005( dále jen označenou) jako 1756/2 o výměře 119 m2 -( majitel p. Henzl) za 119 m2 části ppč.1607 označenou  jako ppč. 1607/2( majitel Obec Janov n. N.). Zbývající část této ppč. 1607/2 o výměře 117 m2, stpč. 367 o výměře 69 m2 a dále část ppč.1610/3 označenou jako 1610/3 díl D o výměře 268 m2, část ppč. 1610/1 označenou jako ppč. 1610/1 díl B o výměře 435 m2 a část ppč. 1610/7 označenou jako 1610/7 díl H o výměře 79 m2 prodává za celkovou cenu 92. 558,- Kč panu Pavlu Henzlovi, Byšická 21, Praha 8.

Usnesení č. 57/2006

ZO schvaluje koupi ppč. 1756/2 – zahrada o výměře 119 m2 vzniklé z ppč 1756 – zahrada o výměře 319 m2 v k. ú. Loučná n. N. dle GP pro rozdělení pozemku č. p. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005, a to ideální 1/2 od JUDr. Pavla Henzla a ideální 1/2 o manželů JUDr. Jaroslava Henzla a Jany Henzlové  za kupní cenu

9. 372,- Kč.

Usnesení č. 58/2006

ZO schvaluje prodej do výlučného vlastnictví JUDr. Pavlu Henzlovi:

- stpč. 367 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Loučná n. N. za kupní cenu 21. 735,- Kč

- ppč. 1607/2 – trvalý travní porost o výměře 236 m2 vzniklé z ppč 1607 – trvalý travní porost o výměře 619 m2 dle GP pro rozdělení pozemku č. pl. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005 za kupní cenu 18. 585,- Kč.

- pozemkových parcel označených dle GP pro rozdělení pozemku č. pl. 223-247/2005 ze dne 13. 9. 2005 jako písm. d) – trvalý travní porost o výměře 268 m2, písm. b) – trvalý travní porost o výměře 435 m2, písm. h) . trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k. ú. Loučná n. N. za kupní cenu 61. 583,- Kč.

Usnesení č. 59/2006

ZO revokuje usnesení č. 117/2005 v tomto znění:

ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem pozemku č. 276/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 1035 m2 p. Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou za cenu 43. 470,- Kč.

Usnesení č. 60/2006

ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem pozemku č. 276/3 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 941 m2 p. Zdeňku Hanwaldovi, trvale bytem Hraničná, Janov nad Nisou za cenu 39.522,- Kč.

Usnesení č. 61/2006

ZO bere na vědomí úsporu na mandatorních účtech rozpočtu ZŠ ve výši Kč. 14.597,20, která bude vrácena zpět do rozpočtu obce.

Usnesení č. 62/2006

ZO bere na vědomí, že v rozpočtu ZŠ za rok 2005 došlo k úspoře v celkové výši Kč 50. 742,90 a souhlasí, aby tato částka byla převedena do Rezervního fondu ZŠ.

Usnesení č. 63/2006

ZO nesouhlasí se zaplacením příspěvku na výtlačnou kanalizační přípojku majitelům objektu čp. 192 v Hrančné n. N.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Luboš Doležálek
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h