Zápis - 14.11.2007

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14. listopadu 2007

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Mgr. Tomešová a MUDr. Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Rudolfa Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu pí. Marii Blahoutovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  pí. Blahoutová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

- Mgr. David vyzývá p. Jiřího Maška, trvale bytem Hraničná 181, Janov nad Nisou, aby vypnul nahrávací zařízení, pokud tak neučiní, bude nucen zavolat Policii ČR, znovu ho upozorňuje na to, že svým nahráváním narušuje klidný průběh jednání zastupitelstva obce, p. Mašek trvá na svém a říká, že oznamuje, že nahrávat bude

- Mgr. David se dotazuje přítomných občanů a zastupitelů zda souhlasí, aby měl pan Mašek zapnuté nahrávací zařízení

- z 16-ti přítomných 8 občanů souhlasí a 8 občanů nesouhlasí s tím, aby p. Mašek pořizoval zvukový záznam 

- ze 7-mi přítomných zastupitelů 0 zastupitelů souhlasí a 7 nesouhlasí s tím, aby p. Mašek nahrával

- starosta tedy znovu vyzval p. Maška, aby i na přání občanů a zatupitelů vypnul nahrávací zařízení, p. Mašek ho i po té odmítl vypnout

- Mgr. David oznamuje p. Maškovi, že jde telefonicky nahlásit na Policii ČR, že se p. Mašek dopouští vědomě přestupku a požádat Policii ČR o součinnost v této věci

- p. Josef Hanzlovič se jako občan přihlásil do diskuse a oznámil starostovi obce, že jako redaktor časopisu Kurýr bude nahrávat toto jednání zastupitelstva

- Mgr. David  vzal na vědomí

Kontrola usnesení

Usnesení č. 79, 80/2007 - splněno

Usnesení č. 81 - 85/2007 - trvá

Usnesení č. 86/2007 - na vědomí

Usnesení č. 87 - 91/2007 - splněno

Usnesení č. 92/2007 - na vědomí

Usnesení č. 93/2007 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 10. října 2007 Mgr. Pavel Pilz a Ing. Ivo Richter také nedodali žádné připomínky

- v 17.20 hodin přichází MUDr. Milan Kvasnička - 8 členů ZO

- p. Josef Hanzlovič chce do zápisu doplnit cenu za kterou od obce Janov nad Nisou fy. SČP Net odkoupí plynárenské zařízení - jedná se o částku 230.000,- Kč

- Mgr. David souhlasí s doplněním této částky a dotazuje se, zda má ještě někdo z přítomných nějaké připomínky - nikdo nemá

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

2. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

3. Inventarizace obce za rok 2007 - Směrnice č. 3

4. Prodej majetku obce

5. Žádost občanů o zrušení usnesení

6. Různé a interpelace

7. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Inventarizace obce za rok 2007 - Směrnice č. 3

- Mgr. David seznamuje zastupitele s přílohou č. 1 Směrnice č. 3 - Příkaz k provedení inventarizace za rok 2007 a dotazuje se přítomných zda má někdo připomínky - nikdo nemá, starosta obce tedy dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí přílohu č. 1 Směrnice č. 3 - Příkaz k provedení inventarizace za rok 2007. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost JUDr. Zdeňka  Ambrože, Stallichova 934/5, Praha 4 o prodej části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře  170 m2 - ostatní plocha, v ÚP jeko zastavitelná plocha a o prodej  ppč. 588/11 v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře  314 m2 - ostatní plocha, v ÚP uvedeno jako zastavitelná plocha

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a jistinu ve výši 12.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje  části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N.  označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a ppč. 588/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 314 m2a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje části ppč. 588/12 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1764 m2 označené dle nového GP jako 588/12 o výměře 1594 m2 v - ÚP označená jako zastavěná plocha

- zájemci jsou J. Dvořák, Janov n. N. 1543 a manželé Kottovi, Vlaštovčí 4275/11, Jablonec n. N.

- Ing. Jelínek upozorňuje zastupitele, že by bylo dobré oddělit přístupovou cestu se zřízeným věcným břemenem od zamýšleného stavebního pozemku

- zastupitelé souhlasí s Ing. Jelínkem a žádost odkládají a vrací zpátky komisi k prošetření

- žádost Jaroslava Jansy, Hraničná č. p. 152, Janov nad Nisou o část ppč. 68 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 852 m2 v - ÚP označená jako louky, pastviny, dále o ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 123 m2 v - ÚP označená jako zastavěná plocha a stpč 202 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 62 m2 v - ÚP označená jako louky, pastviny

- komise prodej doporučuje a navrhuje zájemci nechat vyhotovit oddělovací plán

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s rozdělením ppč. 68 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 852 m2 dle předloženého nákresu. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Petra Kleina, trvale bytem Hraničná 1320, Janov nad Nisou o prodej ppč. 804/4 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 385 m2 - v ÚP jako účelová komunikace

- komise prodej nedoporučuje, z důvodu řešení přístupové cesty k dalším objektům, zastupitelé souhlasí

- návrh na směnu pozemků - majitel ppč. 174/3 k. ú. Hraničná n. N. p. Josef Holas nechal zaměřit existující cestu na svém pozemku a nabídl obci Janov n. N. tuto cestu směnit za stejně hodnotný pozemek ve stejné výměře - 209  m2 v ÚP jako zastavitelná plocha

- jelikož se jedná o cestu vedoucí ještě k několika objektům, komise doporučuje souhlasit se směnou

- Mgr. David navrhuje vstoupit do jednání o odkoupení cesty - zastupitelé souhlasí

- Ing. Jelínek za návrhovou komisi navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce Mgr. Daniela Davida jednat o odkoupení ppč. 174/3 k. ú. Hraničná n. N..

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Jelínka byl schválen

- žádost manželů Věry a Karla Horejšových, bytem Janov nad Nisou č. p. 477 o prodej části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 51 m2 a části ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2 obě označené dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2

- komise prodej doporučila a navrhla cenu 200,- Kč/m2

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 18. 10. do 5. 11. 2007

- jistina byla složena ve výši 2.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N.  o výměře 51 m2 a části ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 49 m2 obě označené dle nového GP č. 894-696/2007 jako 311/10 o výměře 100 m2 manželům Věře a ing. Karlu Horejšovým, trvale bytem Janov n. N. 477 za cenu 20.600,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Heleny a Jiřího Vnoučkových, Tichá 1224/3, Praha 5 - Smíchov o prodej části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 311/2 výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92  m2 

- komise prodej doporučila a navrhla cenu 200,- Kč/m2

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 18. 10. do 5. 11. 2007

- jistina byla složena ve výši 6.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 311/2 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 311/2 výměře 488 m2 a část ppč. 312/1 k. ú. Janov n. N. označené dle nového GP jako 312/1 o výměře 92  m2  manželům Heleně a Jiřímu Vnoučkovým, Tichá 1224/3, Praha 5 - Smíchov za cenu 119. 480,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o návrhu Římskokatolické farnosti - děkanství Jablonec n. N. se sídlem Horní náměstí 12 o darování hřbitova v obci a sděluje zastupitelům, že obec neplatí darovací daň

- Ing. Jelínek se dotazoval p. starosty, kdo se v současné době stará o hřbitov, starosta odpovídá, že obec a pracovníci úřadu tam sekají trávu, vyřezávají nálety a na náklady obce se již i částečně opravovala padající zeď

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přijetím daru - hřbitova  a urnového háje na ppč. 483/2 v k. ú. Janov nad Nisou od Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 41 se sídlem Římskokatolická farnost - děkanství Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům územní studii zastavitelnosti tří lokalit v obci Janov n. N. vypracované Ing. Arch. M. Štěpánkem, jde o lokalitu v Loučné nad kostelem, v Janově n. N. za hřbitovem a v Janově n. N. ne Velkém Semerinku

- Komise rozvoje a výstavby s rozvržením zastavitelnosti souhlasí a předložila ji zastupitelům

- Ing. Jelínek se ptá, zda je vyřešena příjezdová cesta kolem kostela v Loučné a obecně jestli je u všech lokalit vyřešen přívod vody a odkanalizování

- starosta odpovídá, že s majitelem pozemku - cesty kolem kostela musí obec vstoupit do jednání o možnosti přístupové cesty a v současné chvíli starosta jedná s Městským úřadem v Jablonci n. N., vodoprávním úřadem o odkanalizování pozemků

- zastupitelé berou na vědomí

- Mgr. David informuje zastupitele o dopisu pí. Blanky Maturové a Ing. Radky Barborové o prodeji bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu č. p. 439 v Janově nad Nisou

- z jednání odchází p. Hrabák z důvodu podjatosti - přítomno 7 zastupitelů

- Ing. Barborová se dotazuje na jak dlouho byla uzavřena smlouva mezi obcí a RK a kým a v jaké výši byla stanovena jistina

- starosta odpovídá, že smlouva s RK byla uzavřena na 3 měsíce a pokud obec nevypoví tuto smlouvu automaticky se vždy prodlužuje o další dva měsíce, jistina byla stanovena RK ve výši 20.000,- Kč

- starosta informuje zastupitele, že v současné době je jeden zájemce o byt č. 439/1, který splnil všechny pravidla pro prodej, tedy, že složil i jistinu ve výši 20.000,- Kč, je to fy. OLF Investment, s. r. o. se sídlem Liberec 1, Masarykova 614/17,

- dále starosta sděluje zastupitelům, že o koupi bytu mělo zájem celkem 11 zájemců, ale paní Maturová (dle písemného sdělení RK) neumožnila zájemcům prohlídku bytu a proto od zájmu ustoupili, paní Maturová nedovolila RK ani nafotit tento byt

- Mgr. David navrhuje prodat byt č. 439/1 Janov n. N. jedinému zájemci (fy. OLF Investment, s. r. o.), který splnil všechny stanovené podmínky

- pí. Blahoutová podává protinávrh a navrhuje ustoupit od prodeje přes RK a navrhuje prodat byt paní Blance Maturové za minimální kupní cenu

- Ing. Jelínek podává protinávrh a navrhuje prodat byt č. 439/1 Janov n. N. obálkovou metodou a vyzvat dva zájemce fy. OLF Investment, s. r. o. a paní Maturovou

- Mgr. David navrhuje protinávrh prodat byt č. 439/1 Janov n. N. obálkovou metodou a vyzvat dva zájemce fy. OLF Investment, s. r. o. a paní Maturovou s minimální cenou 210.000,- Kč

- p. Pilz dává protinávrh vypovědět smlouvu s realitní kanceláří a znova nabídnout byt k prodeji v obci za minimální cenu 200.000,- Kč

- Mgr. David dává hlasovat o posledním protinávrhu p. Pilze: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou ukládá starostovi obce vypovědět smlouvu s Realitní kanceláří Hrabák Cerman Nachtnebl ve věci prodeje bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu č. p. 439 Janov nad Nisou a následně ho nabídnout k prodeji za minimální cenu 200.000,- Kč. a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 2

- návrh p. Pavla Pilze byl schválen

- Mgr. David dává na vědomí zastupitelům, že na prodej domu č. p. 114 a 513 Janov nad Nisou se přihlásili dva zájemci, kteří splnili požadované podmínky a složili jistiny, dává tedy návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem obálkovou metodou objektu č. p. 114 a 513 Janov nad Nisou a ppč. 486/11 k. ú. Janov n. N. za minimální kupní cenu 1.450.000,- Kč s termínem dodání obálek do 10. 12. 2007 do 14.00 hodin. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Hrabák se vrací na jednání ZO - 8 členů ZO

- Mgr. David informuje zastupitele o žádosti skupiny občanů a zrušení usnesení č. 119/2006

- Mgr. David cituje toto usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou trvá na zapracování již schválené lokality 2.34 do dokumentace a 2. změny Územního plánu obce Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce, aby k tomu učinil všechny potřebné kroky. a dodává, že není důvod toto usnesení rušit

- zastupitelé se starostou souhlasí a v žádosti na zrušení usnesení č. 119/2006 nevidí smysl v rušení tohoto usnesení

6. Různé a interpelace

- Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům žádost skupiny občanů z Malého Semerinku, kteří žádají o zrušení jednosměrného provozu v zimním období na komunikaci od Penzionu Metra směrem ke kostelu sv. Jana Křtitele

- starosta konstatuje, že toto značení bylo vyzkoušeno minulý rok v zimě a neosvědčilo se, takže tento rok bude provoz na této komunikaci obousměrný

- Mgr. David předkládá zastupitelům jednotlivé návrhy na odměny:

- předsedkyně Komise výstavby pí. Jana Frková žádá odměny pro členy komise - panu Jaroslavu  Hrabákovi - 2.000,- Kč, panu Františku Křůmalovi - 2.000,- Kč a paní Mileně Kejzlarové - 2.000,-  Kč

- p. Hrabák jako místostarosta obce odměnu odmítá, zastupitelstvo bere na vědomí

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům Komise rozvoje a výstavby ve výši - p. František Křůmal - 2.000,- Kč a pí. Milena Kejzlarová - 2.000,-  Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Marie Blahoutová žádá odměny pro členy SPOZ: pí. Palenčárová Marie - 1.000,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, pí. Nagyová Martina - 1.000,- Kč, pí. Vondrová Lenka - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.000,- Kč, pí. Ludmila Matěchová - 1.000,- Kč, p. Mikolášek Petr - 1.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům SPOZu a to ve výši: pí. Palenčárová Marie - 1.000,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, pí. Nagyová Martina - 1.000,- Kč, pí. Vondrová Lenka - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.000,- Kč, pí. Ludmila Matěchová - 1.000,- Kč, p. Mikolášek Petr - 1.000,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. David Jelínek žádá odměny členům Komise pro kulturu a sport: pí. Jelínková Lenka - 1.500,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, p. Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.500,- Kč, p. Zange Pavel - 1.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměny členům Komise pro kulturu a sport a to ve výši: pí. Jelínková Lenka - 1.500,- Kč, pí. Krausová Zdena - 1.000,- Kč, p. Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, p. Surkov Michal - 1.500,- Kč, p. Zange Pavel - 1.000,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0 - návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David oznamuje zastupitelům, že Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Jablonec nad Nisou na výkon úkolů strážníků Městské policie  Jablonec nad Nisou na území obce Janov nad Nisou má platnost pouze do dubna roku 2008 a dává na zváženou zda obnovit tuto smlouvu nebo v obci zřídit Městskou policii třeba i společně s Bedřichovem o síle dvou mužů

- zastupitelé požadují více podrobností a možném zřízení vlastní Městské policie a zároveň finanční analýzu

- v 19.20 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička - 8 členů ZO

- dotazy občanů směřující ke starostovi a členům zastupitelstva

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 11. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  ve  20.00 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Rudolf Kout, Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h