Zápis - 24.02.2010

Zápis z 2.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. února  2010

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Jaroslav Hrabák, pí. Marie Blahoutová,  p. Rudolf Kout,  Ing. Radek Jelínek, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, ing. Ivo Richter,Mgr. Jana Tomešová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

-Mgr. David  navrhuje p. Ing. Richtera  - přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Ing. Richter  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

-Mgr. David navrhuje p. ing. Jelínka - přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

-p. Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 1/2009 - splněno

Usnesení č. 2/2009 - splněno

Usnesení č. 3/2009 - splněno

Usnesení č. 4/2009 - trvá

Usnesení č. 5/2009 - trvá

Usnesení č. 6/2009 - splněno

Usnesení č. 7/2009 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

-Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

pí. Mgr. J. Tomešová - nemá připomínky

-p. R. Kout - nemá připomínky

-ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

-Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

-Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1)Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)Prodej majetku obce

3)Schválení cen vodného - stočného pro rok 2010

4)Žádost o dotaci z POV

5)Různé a interpelace

6)Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

*  Žádost o zřízení věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7 k. ú. Janov nad Nisou

Žadatel: Ivana Jirásková, Páterovská 1008, Bělá pod Bezdězem,

Vyjádření komise: komise souhlasí s uzavřením smlouvy a navrhuje jednorázový poplatek 4. 850,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na podzemní vedení vodovodního potrubí přes pozemky ppč. 590/6 a 590/7  k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu če. 1288 na stpč. 694 v k. ú. Janov nad Nisou za jednorázový poplatek 4. 850,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej:

-části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2

-části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha)  o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2

Zájemci: Manželé MUDr. Michaela Buganová bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a ing.

 Patrik Bugan bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice

Vyjádření KV: komise prodej doporučuje

Vyvěšeno bylo od 22. 9. do 8. 10. 2009

Jistina ve výši 40.000,- Kč byla uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 590/6 k. ú. Janov nad Nisou - trvalý travní porost  o celkové výměře 1067 m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/6 o výměře 969 m2 a části pozemku ppč. 590/7 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 1386  m2 označené dle GP č. 916-750/2007 jako 590/7 o výměře 1306 m2 manželům MUDr. Michaele Buganové bytem Metodějova 1465/9, Chodov, Praha 4 a ing. Patriku Buganovi bytem Karla Tomana 1611/10, České Budějovice za cenu 1. 071. 818,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a ppč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2

Byl vypracován znalecký odhad na nemovitost, který činí  287 920,- Kč.

Vyjádření komise: komise doporučuje nabídnout k prodeji za cenu dle znaleckého odhadu a navrhuje jistinu 15.000,- Kč.

Jistina ve výši 15.000,- Kč byla uhrazena od dvou zájemců

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej objektu bývalé hasičárny na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou a stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 104 m2  s minimální kupní cenou 287. 920,- Kč. Termín dodání obálek je do 29. 3. 2010 do 14,00 hodin.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP část ostatní komunikace, část sport a rekreace)

Zájemce: TJ Bižuterie, o. s., Pražská 20, Jablonec nad Nisou, IČ: 00526690

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 100,- Kč/m2 a jistinu 3.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 1357/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 311 m2 - trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

·Žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění zařízení JBC, Hraničná, ppč. 814/4, zemní kabel 2x AYKYz 4x70 mm na pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425.

Vyjádřerní komise: komise doporučuje uzavření smlouvy, cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění zařízení JBC, Hraničná, ppč. 814/4, zemní kabel 2x AYKYz 4x70 mmna pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi:

-Telefónica O2 Czech Republic, a.s - budoucí oprávněný

-Obec Janov nad Nisou - budoucí povinný

-Wild Oak, s. r. o. - podmíněný budoucí poviný

-Residenční Loučná s. r.o. - stavebník  vynucené překlády komunikačního zařízení

na umístění telekomunikačního zařízení pod označením " Rezidence Loučná, překládka sítě TO2" na ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s - budoucí oprávněný, Obcí Janov nad Nisou - budoucí povinný, Wild Oak, s. r. o. - podmíněný budoucí poviný a Residenční Loučná s. r.o. - stavebník  vynucené překlády komunikačního zařízení na umístění telekomunikačního zařízení pod označením " Rezidence Loučná, překládka sítě TO2" na ppč. 1609/2 a 1609/4 k. ú. Loučná nad Nisou za cenu 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

*  Návrh na uzavření Kupní smlouvy na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy uzavřené  17. 10. 2007 na základě usnesení č. 90/2007 mezi Obcí Janov nad Nisou  a RWE GasNet, s. r. o. na plynárenské zařízení

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření Kupní smlouvy za cenu 330 000,- Kč (včetně DPH)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy č. 37/10/KS - 9410000162 uzavřené na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1107000554/89-B/07/ORDS ze dne 17. 10. 2007 za cenu 330. 000,- Kč včetně DPH.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

*  Návrh na uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pod označením "11010-024595 Hraničná 83(JN), obnova, havárie" mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  a Obcí Janov nad Nisou na pozemku ppč. 847 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2 000,- Kč.

Vyjádření komise: Komise požaduje před podpisem smlouvy dodat vyjádření DI Policie ČR

-  Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pod označením "11010-024595 Hraničná 83(JN), obnova, havárie"mezi Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  a Obcí Janov nad Nisou na pozemku ppč. 847 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2 000,- Kč. Podmínkou uzavření smlouvy je dodání vyjádření DI Policie ČR.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení cen vodného - stočného pro rok 2010

-Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2009.

Náklady na vodné činí 9,79 Kč/m3 s DPH (  8,90,- Kč/ m3 bez DPH)

Náklady na stočné činí 33,87 Kč/m3 s DPH ( 30,79,- Kč /m3 bez DPH)

navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2010 -  10,- Kč/m3 a cenu stočného na rok 2010  34,- Kč/m3

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu - nemají

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2009 ve výši 9,79 Kč/m3 s DPH (  8,90,- Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2009 ve výši  33,87 Kč/m3 s DPH ( 30,79,- Kč /m3 bez DPH)

 hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2010 ve výši vodné 10,-  Kč/m3 a stočné 34,- Kč/m3.

 hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Žádost o dotaci z POV

-Mgr. David informuje zastupitele, že v termínu do 26. 2. 2010 je možno podat žádost o dotaci z Grantového fondu - Program obnovy venkova - program č. 17. Je připravována žádost pod názvem " Podpora výstavby vodovodu a kanalizace v obci Janov nad Nisou - dotace na úroky" do DT 8 - dotace na úroky. Součástí žádosti je i povinná příloha - výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém schvaluje podání žádosti  na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že není jisté,  zda uspějeme, v rozpočtu jsme počítali s celou předpokládanou částkou na úroky z úvěru. Proto by neměl být problém takovéto usnesení přijmout. Nejsme  schopni předem odhadnout přesnou výši úroků za celý rok a proto budeme kalkulovat s odhadovanou částkou 278.806,- Kč.

K tomuto je třeba mít aktualizovaný  "Program obnovy vesnice" Janov nad Nisou.

-Mgr. David seznamuje zastupitele s hlavními akcemi uvedenými v "Programu obnovy vesnice" Janov nad Nisou, se kterými se počítá na letošní rok

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice Janov nad Nisou" pro  rok 2010.

 hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti pod názvem "Podpora výstavby vodovodu a kanalizace v obci Janov nad Nisou - dotace na úroky"do Grantového fondu - Program obnovy venkova - program č. 17 ve výši 278.806,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- starosta informuje zastupitele a občany, že Telefónica O2 Czech Republic a. s. oznámila zrušení telefonního automatu v Loučné u zastávky autobusu

- dále starosta informuje že 25. 2. 2010 bude z důvodu vypnutí el. energie uzavřen Obecní úřad

- pí. Blahoutová se dotazuje starosty, kolik je sepsáno smluv na odvoz odpadu, jaké procento z celkového počtu lidí má smlouvu uzavřeno a jak se bude postupovat proti neplatičům

- Mgr. David odpovídá že přesná čísla ještě nemá. Majitelé objektů, kteří nebudou mít uzavřenou smlouvu budou obcházet obecní stážníci. Zároveň byly odvezeny všechny popelnice na které nebyly uzavřeny smlouvy.

V 17,50 hodin odchází MUDr. Kvasnička - 8 členů

- ing. Jelínek se dotazuje co má udělat, aby jako občan obce měl přístup na sběrný dvůr, i přesto, že nemá uzavřenou smlouvu na odvoz odpadu, jelikož bydlí v místě, kde nelze mít popelnici, ale je nucen kupovat pytle.

- Mgr. David odpovídá, že se toto pokusí vyřešit

- dále starosta odpovídá na dotazy občanů

6. Závěr

V 18,15 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: pí. Marie Blahoutová, p. ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h