Usnesení - 29.01.2020

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. ledna 2020

Usnesení č. 1

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 24 823 058‬ Kč

výdaje celkem: 42 058 529,28 Kč

financování + 17 235 471,28 Kč

v tom:

Usnesení č. 2

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 56/14 – zahrada o celkové výměře 27 m2 k. ú. Janov nad Nisou paní P.N. za cenu 8. 100,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 3

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 257/12 – trvalý travní porost o výměře 400 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou paní D. K. za cenu 196.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Cena bude dále obsahovat cenu za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1. 616,- Kč.

Usnesení č. 4

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 231/8 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1. 397 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou panu T. C. a paní V. B. za cenu 887.095,- Kč + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 5

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017971/VB/002 JN, Janov n. N., Hrabětice, st.p.č. 751-kNN na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně však za 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

Usnesení č. 6

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. j. OLP/4310/2019 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Usnesení č. 7

ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017311/VB/002 na pozemcích ppč. 217/3 a 217/16 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení nízkého napětí) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 8

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov nad Nisou 2020 projekty“

Usnesení č. 9

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2020 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2020 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,- Kč.

Usnesení č. 10

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2020 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2020" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

Usnesení č. 11

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava místní komunikace 7c, Janov nad Nisou“ do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 1,080.000,- Kč požadovaná výše dotace je 300.000,-. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2020, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu roku 2020 je alokována částka na celou opravu.

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 – 2023.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h