Zápis - 19.09.2018

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. září 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, p. Michal Surkov, Ing. Petr Mlejnek

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za účasti 8 členů

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena členem návrhové komise

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, schválení programu)

  2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou

  3. Vydání Územního plánu Janov nad Nisou

  4. Závěr

- v 17.10 hod. přichází Ing Kulich - 9 členů

hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 1 (Mgr. Bürgerová, Ing. Mlejnek) (Mgr. Kulich )

- Program dnešního zasedání byl schválen

Regulativy nového Územního plánu jsou přísnější, než regulativy současného Územního plánu.

Ing. Jelínek souhlasí, se zapsáním do zápisu.

2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a v souladu s § 171- 173 zákona č. 500/2004Sb. správní řád, rozhoduje o námitkách uplatněných v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou následovně:

a) Vyhovuje se námitkám pod označením: 1,5,9,14,15,18,
s odůvodněním dle přílohy.

b) Nevyhovuje se námitkám pod označením: 2,4,7,8,10,11,12,13,16,17,19,20,22,30, s odůvodněním dle přílohy.

c) Částečně se vyhovuje námitkám pod označením: 3,6,21,23, s odůvodněním dle přílohy.

d) Částečně se nevyhovuje, částečně nepřihlíží k námitce pod označením: 26,
s odůvodněním a zdůvodněním, proč se v určité části k námitce nepřihlíží dle přílohy.

e) Nepřihlíží se k námitkám pod označením: 24,25,27,28,29,31,32,33,34,35.
Zdůvodnění, proč se k námitkám nepřihlíží popsáno v příloze.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách je nedílnou součástí tohoto usnesení. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění bude součástí Územního plánu Janov nad Nisou coby opatření obecné povahy, a to jeho odůvodnění.

Hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(Ing, Mlejnek, Mgr. Bürgerová)

- Usnesení č. 78 bylo schváleno

3. Vydání Územního plánu Janov nad Nisou

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 – 173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád

v y d á v á jako opatření obecné povahy Územní plán Janov nad Nisou.

Hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(Ing, Mlejnek, Mgr. Bürgerová)

- Usnesení č. 79 bylo schváleno

4. Závěr

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h