Usnesení - 25.05.2022

5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. květen 2022

Usnesení č. 47/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 213/3 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 48/2022

Revokace usnesení č. 13/2022 ve znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1337/2 – ostatní plocha o výměře 135 m2 k. ú. Janov nad Nisou P. S. za cenu 81.000,- Kč. K ceně bude připočtena částka 1.720,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.

Usnesení č. 49/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1337/2 – ostatní plocha o výměře 135 m2 k. ú. Janov nad Nisou firmě Rekonstrukce domů Staněk s.r.o., IČ: 01856731, Brožíkova 556/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc za cenu 81.000,- Kč. K ceně bude připočtena částka 1.720,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.

Usnesení č. 50/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1252/1 trvalý travní porost o výměře 12.930 m2 v k.ú. Janov nad Nisou označeného dle GP č. 1441-15/2022 ze dne 18. 1. 2022 jako 1252/6 trvalý travní porost o výměře 401 m2 v k.ú. Janov nad Nisou za minimální cenu 91.000,- Kč.

Usnesení č. 51/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje záměr pronajmout nemovitý majetek označený jako vodní dílo „Janov n.N. - vodovodní řady pro zásobování obce Janov n.N“ a vodní dílo „Janov n. N., Hraničná, Loučná n. N., p.p.č. 1402/1 - ČOV, kanalizace“ firmě Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469 se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50, za podmínek dle návrhu nájemních smluv na vodní dílo označené jako „Janov n.N. - vodovodní řady pro zásobování obce Janov n.N“ a vodní dílo označené jako „Janov n. N., Hraničná, Loučná n. N., p.p.č. 1402/1 - ČOV, kanalizace“

Usnesení č. 52/2022

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – bez výhrad

b) bere na vědomí výrok ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Rozdělení výsledku hospodaření zřizované příspěvkové organizace.

c) nápravné opatření již bylo přijato a Rozdělení výsledku hospodaření zřizované příspěvkové organizace bylo v roce 2022 provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Usnesení č. 53/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31.12.2021.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h