Usnesení - 25.03.2008

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. března 2008

Usnesení č. 24/2008

Zatupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení  pozemku ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada (v ÚP zastavěná plocha).

Usnesení č. 25/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením části ppč. 174/3 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 3 239 m2  označené dle nového GP č. 480-17/2007 jako ppč. 174/3 o výměře 209 m2 od Josefa Holase, Svijany 90,  za navrženou cenu 285,- Kč/m2 s tím, že smlouva bude uzavřena až po zřízení věcného břemena na právo přístupu k ostatním nemovitostem přes navazující pozemek ppč. 174/8 k. ú. Hraničná n. N.

Usnesení č. 26/2008

Zastuitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo vedení kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrického plánu č. 902-145/2007 a právo oprav a údržby kanalizačního potrubí na výše uvedeném pozemku pro manžele Doc. Mudr. Ivo Matla a Mudr. Věru Matlovou, U Křižovatky 314/8, Praha 5 - Velká Chuchle za jednorázový poplatek 400,- Kč.

Usnesení č. 27/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 15/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 571 m2 za kupní cenu 1.200 000.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  manželi Evou a Pavlem Hlaváčkovými, trvale bytem  Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006.

Usnesení č. 28/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 16/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/7 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 572 m2 za kupní cenu 1.101 200.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  panem Milošem Pospíšilem, trvale bytem  Skyšice 23, Dolní Bousov byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006.

Usnesení č. 29/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 42/2006 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov n. N. souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 v obecním domě č. p. 439 v Janově nad Nisou paní Blance Maturové, trvale bytem Janov n. N. č. p. 439  za celkovou cenu 164.200,- Kč.".

Usnesení č. 30/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 44/2007 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 v objektu Janov n. N. č. p. 439 s minimální kupní cenou 181.440,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin.".

Usnesení č. 31/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 114/2007 ve znění: "ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou s minimální kupní cenou 200.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 28. 1. 2008 do 14,00 hodin.".

Usnesení č. 32/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č.7/2008 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 panu Filipu Pavelkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 465 za cenu 401.000,- Kč.".

Usnesení č. 33/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s nabídkou bytu č. 439/1 pí. Maturové Blance, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439 za cenu 200.100,- Kč na základě předkupního práva.

Usnesení č. 34/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvkové organizace za rok 2007 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 171.980,99 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 35/2008

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou Obecně závazné vyhlášky o obecní policii a souvisejícím jednáním s obcí Bedřichov o organizaci a podílení se na jejím financování.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h