Zápis - 29.03.2017

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. března 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: p. Jaroslav Jansa

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů. ( chybí Mgr. Bürgerová)

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- p. Surkov byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,05 přichází Mgr. Bürgerová – 8 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Územní plán Janov nad Nisou - zpráva pořizovatele
  4. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově nad Nisou v roce 2017
  5. Smlouvy s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
  6. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.
  7. Různé a interpelace
  8. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku ppč. 752 o výměře 49 m2 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- usnesení č. 15 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1164/3 o výměře 587 m2 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou

Prodej pozemku ppč. 634/2 o výměře 727 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou (v ÚP louky, pastviny)

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 16 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4000290/006 na pozemcích ppč. 1326/2 a 1327/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 17 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „č. IV-12-4015048/VB/003" ** ** na pozemku ppč. 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,IČ: 24729035.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 18 bylo schváleno

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti na pozemku ppč. 1760/10 k. ú. Loučná nad Nisou pro uložení vypouštěcího potrubí (včetně ochranného pásma) od ČOV připravované stavby pro A. P. a D. P., Janov nad Nisou.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 19 bylo schváleno

Revokace usnesení č. 75/2016 a schválení nového usnesení

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016b jako 756/6 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 ( budoucí 756/6) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 20 bylo schváleno

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1250-084/2016 jako 756/7 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 (budoucí 756/7) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

hlasování PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0 (Mlejnek, Bürgerová)
-usnesení č. 21 bylo schváleno

Protest proti zajíždění autobusů – skibusů až k Hotelu Semerink

Vyjádření komise:

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 22 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 k. ú. Janov nad Nisou

hlasování PRO 5 PROTI 2 (Mlejnek, Bürgerová) ZDRŽEL SE 1 (Kulich)
-usnesení č. 23 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na pozemku ppč. 266/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro čp. 255 na stpč. 396, čp. 43 na stpč. 82, čp. 158 na stpč. 190 a objekt bez čp. na stpč. 326/2 vše v k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Mlejnek)
-usnesení č. 24 bylo schváleno

3. Územní plán Janov nad Nisou - zpráva pořizovatele

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 25 bylo schváleno

4. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově nad Nisou v roce 2017

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Muzejní noc na Kristiánově 8.333,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Pálení čarodějnic 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 3.403,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,-Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 14.883,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.000,- Kč

a) rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Muzejní noc na Kristiánově 8.333,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Pálení čarodějnic 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 3.403,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,-Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 14.883,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.000,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Usnesení č. 26 bylo schváleno

5. Smlouvy s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 27 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 28 bylo schváleno

V současné době mají požádáno o byt tohoto zaměření paní M. P. a paní H. P.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 29 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 30 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 31 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 32 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 33 bylo schváleno

6. Schválení přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 34 bylo schváleno

7. Různé a interpretace

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-usnesení č. 35 bylo schváleno

hlasování: PRO 2 (Mlejnek, Bürgerová) PROTI 6 ZDRŽEL SE 0
-usnesení nebylo schváleno

8. Závěr

V 19,40 hodin ukončuje starosta obce 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petra Macháčková, Ing. Radek Jelínek

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h