Zápis - 21.11.2018

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 21. listopadu 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová, Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za účasti 9 členů

V 17.02 hod. Ing. Routková oznamuje, že si dnešní zasedání ZO bude nahrávat.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. R. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- P. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-V. Pospíšilová byla zvolena členem návrhové komise

Kontrola usnesení ze 7. zasedání:

Kontrola usnesení z 8 zasedání:

Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání ZO Janov n.N.:

- Schválení zápisů z minulých zasedání:

K zápisu z 5.9.2018 zasedání ZO nejsou žádné připomínky.

K zápisu z 19.9.2018– Mgr. Bürgerová se k zápisu vyjádřila písemně a zároveň oznámila, že zápis nepodepíše. Písemné vyjádření je přílohou tohoto zápisu.

K zápisu z 31.10.2018 zasedání ZO nejsou žádné připomínky.

Schválení programu

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

 2. Termín příštího zasedání ZO 12.12.2018

 3. Schválení jednacího řádu ZO Janov nad Nisou

 4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru

 5. Prodej majetku

 6. Rozpočtové změny

 7. Inventarizace majetku obce za rok 2018

 8. Různé

 9. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termín příštího zasedání ZO 12. 12. 2018

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 94 bylo schváleno

3. Schválení jednacího řádu ZO Janov nad Nisou

S ohledem na ustanovení § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navrhuje Mgr. David projednání a schválení doplněného Jednacího řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou a to v §13 bod 6. Navrhované znění obdrželi zastupitelé v příloze důvodové zprávy.

 1. schvaluje doplněný Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v předloženém znění,

 2. pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních www.janov-n-n.cz obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

Příloha: Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

4. Schválení členů kontrolního a finančního výboru

a) S odkazem na ustanovení § 117, § 118, § 119 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, navrhuje Pavel Pěnička projednání a schválení členů finančního výboru.

Ing. Pavla Šarkovského, Ing. Jiřího Loudu Ph.D., Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, Pavla Kittela a Ing. Petra Krátkého

hlasování: PRO 8 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

(proti -Mgr. Bürgerová)

- usnesení č. 96 bylo schváleno

b) S odkazem na ustanovení § 117, § 118, § 119 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, navrhuje Mgr. Marie Bürgerová projednání a schválení členů kontrolního výboru.

Vendulu Pospíšilovou a Radka Nagye

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

- Mgr. David dále sděluje, že obdržel od předsedů výborů a komisí zprávy o činnosti a návrhy na udělení finančních darů

Mgr. David předkládá zprávu J. Frkové Komise rozvoje a výstavby s návrhem finančních darů pro její členy, za odvedenou práci v minulém volebním období, konkrétně za rok 2018, takto: M. K.2.000,- Kč, .M. B. 2.000,- Kč a J.J. 1.000,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 98 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 99 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Mgr. Bürgerové předsedkyně kontrolního výboru s návrhem finančních darů pro její členy, za odvedenou práci v minulém volebním období, konkrétně za rok 2018, takto: O. H. 2.000,-Kč a . A. K. 2.000,- Kč.

lasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. A. Kulich)

- usnesení č. 100 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Ing. R. Jelínka předsedy finančního výboru s návrhem finančních darů pro členy za práci v minulém volebním období, konkrétně za rok 2018, takto: J. Č. 1.500,- Kč, P. K. 500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, .M. K. 1.500,- Kč, P. P. 1.500,- Kč, P. Š. 1.500,- Kč.

lasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(P. Pěnička)

- usnesení č. 101 bylo schváleno

Mgr. David předkládá zprávu Ing. Petry Macháčkové předsedkyně kulturní a sportovní komise s návrhem finančních darů za odvedenou práci v minulém volebním obdobní, konkrétně za rok 2018, pro členy takto: L. J. 1.000,- Kč, V. S. 1.000,- Kč, P. N. 1.000,- Kč, S. Č. 1.000,- Kč.

lasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 102 bylo schváleno

5. Prodej majetku

Návrh prodeje pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o výměře 186 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci: M.A., M.M., U.J., U.V,

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 5.000,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 103 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1596/5 – zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci: P.J. a D.J.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 7.000,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 104 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 551/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 10.693 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J.S.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení pozemkové služebnosti. Zároveň ale navrhuje, aby obec nechala vypracovat geometrický plán na rozdělení pozemku na jednotlivé parcely a ty potom nabídnout k prodeji.

Prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2.

Zájemci:

O.M. a J.M.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 105 bylo schváleno

Prodej částí pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označených dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/14 o výměře 46 m2

Zájemce: F.Č.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 106 bylo schváleno

Prodej částí pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/13 o výměře 28 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/15 o výměře 73 m2

Zájemce: F.K. a M.K.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 107 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 397 m2 označené dle GP č. 311-52/2018 jako 1483/4 o výměře 170 m2.

Zájemce: T.B.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 108 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 577/1- ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 309-150/2018 jako 577/42 o výměře 593 m2

Zájemci: V.N. a A.N.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 109 bylo schváleno

Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB25 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800, 891,840 na pozemcích ppč. 1400/1, 1353/1 a 620/21 k. ú. Janov nad Nisou pro pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm nadzemního vedení VN a 1.000,- Kč za 1 ks podpěrného bodu + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(zdržel se P. Kittel)

-Usnesení č. 110 bylo schváleno

6. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol ÚZ
P 4116 50.753,89 103133063 ZŠ transfer (ZŠ dostává určité dotace přes účet obce a následně se to projevuje na příjmové položce a hned na výdajové, jedná se o pouhý průtok peněz)
P 4116 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
V 3113 5336 50.753,89 103133063 ZŠ transfer
V 3113 5336 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
P 4121 21.000,- dotace jarmark
P 4111 45.000,- 98187 dotace na volby (stát přispívá na volby a je přesně určeno na co se smí peníze použít)
V 6115 5029 26.290,- 98187
V 6115 5139 660,- 98187
V 6115 5175 2.028,- 98187
V 6115 5169 16.022,- 98187
V 2321 5164 10.000,- nájemné (při přípravě rozpočtu jsme opomněli, že v této položce se bere nájemné s DPH a vratka DPH se projeví na jiné položce, do rozpočtu byla dána položka bez DPH)
V 3632 5171 30.000,- opravy hřbitov (oprava hřbitovní brány byla dražší než jsme počítali při přípravě rozpočtu)
V 3639 5164 1,- nájem Koláček
V 3639 6130 34.200,- směna pozemku (při směně pozemků mezi obcí a p. Wirsigem byla hodnota našich pozemků 29.100,- a je na příjmové položce 3639 3111 a na výdajové položce je hodnota pozemků pana Wirsiga, skutečný rozdíl je 5.100,- a tato částka byla zaplacena, ale paní účetní potřebuje mít v rozpočtu tyto částky rozdělené)
V 5311 5171 5.000,- opravy (opravy na autě obecní policie a kamery byly větší než položka v rozpočtu)
V 5512 6123 1,- hasiči nákup auta
V 6171 5139 20.000,- materiál (zde byl proveden nákup nových dopravních značek na komunikace obce a nebylo s tímto počítáno v rozpočtu nákup značek byl v hodnotě cca 23.000,-)
V 6171 5172 12.000,- program (jedná se o aktualizaci našeho počítačového programu MISYS na správu pozemků a nahlížení do katastru nemovitostí hodnota aktualizace je cca 16.000,-)
V 2292 5329 45.400,- doprava ( zde se jedná o navýšení rozpočtu z důvodu placení ztráty za rok 2017 pro Janov ve výši 18.745,60 a navýšení záloh na ztrátu roku 2018 pro Janov ve výši 39.689,41)
P 1211 135.602,- na položce daň z DPH plnění větší než 100% a je použito na pokrytí výdajové stránky

Příjem celkem: 539.961,20

Výdej celkem: 539.961,20

OdPa Pol ÚZ
P 4116 50.753,89 103133063 ZŠ transfer
P 4116 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
V 3113 5336 50.753,89 103133063 ZŠ transfer
V 3113 5336 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
P 4121 21.000,- dotace jarmark
P 4111 45.000,- 98187 dotace na volby
V 6115 5029 26.290,- 98187
V 6115 5139 660,- 98187
V 6115 5175 2.028,- 98187
V 6115 5169 16.022,- 98187
V 2321 5164 10.000,-
V 3632 5171 30.000,- opravy hřbitov
V 3639 5164 1,- nájem Koláček
V 3639 6130 34.200,- směna pozemku
V 5311 5171 5.000,- opravy
V 5512 6123 1,- hasiči nákup auta
V 6171 5139 20.000,- materiál
V 6171 5172 12.000,- program
V 2292 5329 45.400,- doprava
P 1211 135.602,- daň z DPH

Příjem celkem: 539.961,20

Výdej celkem: 539.961,20

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 111 bylo schváleno

7. Inventarizace majetku obce za rok 2018

8. Různé

Již v loňském roce poskytovala obec Janov nad Nisou příspěvek na nákup lyžařských permanentek. Navrhuji schválit příspěvek obce na pořízení permanentek na sezónu 2018/2019, pro děti s trvalým pobytem v obci, ve výši:

Příspěvek by byl vyplácen na pokladně obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky u společnosti SKI BIŽU s.r.o.

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2018/2019 a to ve výši: dětem do šesti let částkou 500,-Kč a dětem do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 112 bylo schváleno

9. Závěr

V 19.13 hod. Mgr. David ukončuje 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Ověřovatelé: MUDr. Radek Fejgl, Pavel Pěnička

zapsala: Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h