Usnesení - 26.01.2022

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. ledna 2022

Usnesení č. 1/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 26 280 173‬ Kč‬‬

výdaje celkem: 47 547 909,14 Kč

financování + 21 267 744,14 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 22 267 752,14

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 3/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění kanalizačního potrubí v pozemku ppč. 347/4 k. ú. Janov nad Nisou pro M. J. . Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 4/2022

- ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 96/2021 v tomto znění : ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou P. Š., za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 5/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/19 -- ostatní plocha o výměře 66 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou a pozemku ppč. 900 ostatní plocha o výměře 22 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou P. Š. a I.Š. za cenu 44.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 6/2022

O Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2022".

Usnesení č. 7/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2022 -- Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,- Kč.

Usnesení č. 8/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2022 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2022" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

Usnesení č. 9/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce oslovit majitele areálu Sokolovna TJ Sokol Janov nad Nisou, zda a za jakých podmínek by byla ochotna jednat o převodu areálu na Obec Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h