Zápis - 28.05.2014

Zápis z  5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. května 2014

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK, Petr KORDAČ, Mgr. Adam KULICH, Renata MÁDLOVÁ, Michal  SURKOV,Ing. Jan ZELENKA

Omluven:  Martin LÍBAL

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí p. Martin Líbal, Ing. Jan Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje ing. Olgu Hatašovou  – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Hatašová  byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Michala Surkova -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Petra Kordače  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kordač byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

· Usnesení č. 29/2014 – splněno

· Usnesení č. 30/2014 – trvá

· Usnesení č. 31/2014 – trvá

· Usnesení č. 32/2014 – trvá

· Usnesení č. 33/2014 – splněno

· Usnesení č. 34/2014 – splněno

· Usnesení č. 35/2014 – na vědomí

· Usnesení č. 36/2014 – splněno

· Usnesení č. 37/2014 – na vědomí

· Usnesení č. 38/2014 – splněno

· Usnesení č. 39/2014 – na vědomí

· Usnesení č. 40/2014 – splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 30. dubna 2014 Ing. Radek Jelínek a p. Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu

z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost p. K. K., trvale bytem..... a  Povodí Labe, s. p., se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové o prodej  pozemků: 376/4, 365/5, 365/6 a 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou

- vyjádření komise - komise doporučuje prodat pozemky takto:

- pozemek ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý Povodí Labe s. p.

- část pozemku ppč.  365/5  k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí Povodí Labe s. p. a část p. Krátký- viz. GP

- pozemek ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý Povodí Labe s. p.

- pozemek ppč.  872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí celý  p. Krátký

(v ÚP pozemky vedeny jako louky- pastviny)

- byl vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou

- navržená minimální kupní cena 100,- Kč/m2

- zastupitelé požadují, aby při prodeji těchto pozemků byla v kupní smlouvě ošetřena možnost vedení cyklostezky přes tyto pozemky

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 665 m2, pozemku ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o výměře 642 m2,  pozemku ppč. 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 143 m2 a částí pozemku ppč. 365/5 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 2 154 m2 označených dle geometrického plánu č. 585-41/2014 jako 365/19 o výměře 144 m2 a 365/20 o výměře 1 362 m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. S. V., trvale bytem ….. o prodej části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2, (v ÚP louky – pastviny)

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhla minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši  2.600,- Kč, která byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 6. 5. 2014 do 22. 5. 2014

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2 paní S.V., bytem ….. za cenu 26.936,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů V. a J. D., trvale bytem ….. o prodej části pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, (v ÚP zastavitelná plocha) označeného dle geometrického plánu č. 258-733/2011  jako 555/4 o výměře  49 m2

- komise prodej doporučuje a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši  7.500,- Kč, která byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 8. 4. 2014 do 24. 4. 2014

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 250 m2,  označeného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 jako  555/4 o výměře 49 m2 manželům V. a J. D., bytem ….. za cenu 15.288,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost společnosti Kisses, s. r. o., se sídlem Molitorovská 324/9, Praha 10 o prodej pozemku ppč. 1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) a pozemku stpč. 588 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 325 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

- navržená  minimální kupní cena  u pozemku č.1306/19  byla 800,- Kč/m2, u pozemku  stpč. 588 500,- Kč/m2  a jistina ve výši 17. 000,- Kč, která byla zaplacena

- po sdělení ceny má společnost zájem pouze o pozemek ppč. 1306/19 k. ú. Janov nad Nisou a u pozemku stpč. 588 navrhují dlouhodobý pronájem

- vyvěšeno bylo od 6. 5. 2014 do 22. 5. 2014

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 společnosti Kisses, s. r. o., se sídlem Molitorovská 324/9, Praha 10 za cenu 661.440,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Ing. J. a I. Z., trvale bytem ….. o prodej  části pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 2 535 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle geometrického plánu č. 284-24/2014 jako 1419/8 o výměře 1550 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje,  navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 24.000,- Kč, která byla zaplacena

- vyvěšeno bylo od 6. 5. 2014 do 22. 5. 2014

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 535 m2 označené dle geometrického plánu č. 284-24/2014 jako 1419/8 o výměře 1.550 m2 manželům I. a J. Z., bytem ….. za cenu 806.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Libereckého kraje, se sídlem U jezu 642/2a, 461 80  Liberec o prodej:

- části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle

  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2

- části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP

  č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2

-části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP

  č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2

- části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP 

  č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2

- pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2

- pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2

- správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: KSS LK, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec

- vyjádření komise -  komise prodej doporučuje, navržená cena 40,- Kč/m2, jistina ve výši 3.200,- Kč

- KÚ LK požádal, aby z technických důvodů prodej proběhl bez složení jistiny

- vyvěšeno bylo od 28. 2. 2014 do 17. 3. 2014

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasísprodejem části pozemku ppč. 264/3 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 80 m2  označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/10 – ostatní plocha o výměře 43 m2, části pozemku ppč. 264/5 – ostatní plocha k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 110 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 264/13 – ostatní plocha o výměře 38 m2, části pozemku ppč. 64/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 508 m2 označené dle GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 64/5 – ostatní plocha o výměře 5 m2, části pozemku ppč. 1323 – ostatní plocha k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 2 162 m2 označené dle  GP č. 577-682/2013 a 1131-682/2013 jako 1323/2 – ostatní plocha o výměře 520 m2, pozemku ppč. 63/1 – trvalý travní porost  k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 66 m2, pozemku ppč. 750/3 – trvalý travní porost k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 120 m2 Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec za cenu 31.680,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

  OdPa Pol      
P   4121 30.000 Bedřichov-za hasiče  
V 5512 5169 10.000 služby  
V 5512 5171 20.000 opravy  
V 6171 5172 10.000 Programové vybavení  
P 3639 2131 10.000    
V 6402 5366 3.571 Vratka za volby 2013  
P   8115 3.571    
V 3639 5362 30.000 Daň z nemovitosti  
P 3639 3111 30.000    
P 5512 2322 5.600 Hasiči -výjezd  
V 5512 5156 5.600 Hasiči - phm  
P   4111 19.800 Volby 98348
V 6117 5029 13.500 Odměny 98348
V 6117

5175

1.340 Občerstvení 98348
V 6117 5139 767 Kancelářské potřeby 98348
V 6117 5161 3.511 Rozvoz obálek 98348
V 6117 5169 682 Služby 98348

Příjem celkem: 98.971 

Výdej celkem:  98.971 

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

  OdPa Pol      
P   4121 30.000 Bedřichov-za hasiče  
V 5512 5169 10.000 služby  
V 5512 5171 20.000 opravy  
V 6171 5172 10.000 Programové vybavení  
P 3639 2131 10.000    
V 6402 5366 3.571 Vratka za volby 2013  
P   8115 3.571    
V 3639 5362 30.000 Daň z nemovitosti  
P 3639 3111 30.000    
P 5512 2322 5.600 Hasiči -výjezd  
V 5512 5156 5.600 Hasiči - phm  
P   4111 19.800 Volby 98348
V 6117 5029 13.500 Odměny 98348
V 6117

5175

1.340 Občerstvení 98348
V 6117 5139 767 Kancelářské potřeby 98348
V 6117 5161 3.511 Rozvoz obálek 98348
V 6117 5169 682 Služby 98348

Příjem celkem: 98.971 

Výdej celkem:  98.971.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období

- starosta obce informuje zastupitele o tom, že se nám pomalu  blíží termín komunálních voleb a povinností současného zastupitelstva je dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů stanovit počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  na příští volební období a to nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí

- Mgr. David navrhuje zanechat počet členů, tzn. 9  - zastupitelé souhlasí

- starosta obce tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2014 – 2018  na 9 členů.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida  byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David zastupitelům předkládá žádost Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s.,  se sídlem Horská 1219, Liberec 14 o finanční příspěvek na provozování lůžkového hospice pro příští rok, tedy na rok 2015

- sděluje, že výše příspěvku je možná ve dvou variantách, první varianta je dle počtu obyvatel (5,- Kč/obyvatel/obec) a druhá varianta je dle počtu klientů (200,- Kč/osobu/den)

- v 17.34 hodin přichází Ing. Jan Zelenka – 8 členů zastupitelstva

-  Ing. Jelínek se dotazuje, zda je nějaké podobné zařízení v libereckém kraji

-  starosta odpovídá, že v současné době není jiné takové zařízení (hospic)

- starosta navrhuje první variantu, tzn. 5,- Kč/obyvatel/obec – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s.  na provozování lůžkového hospice na rok 2015 ve výši 5,- Kč na obyvatele.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů jak se dívají na příspěvek pro hospicovou službu na tento rok

- Ing. Hatašová a pí. Mádlová navrhují, aby se tato částka poukázala i na tento rok – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o. p. s.  na provozování lůžkového hospice na rok 2014 ve výši 5,- Kč na obyvatele.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David zastupitelům předkládá žádost Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o poskytnutí finančnho příspěvku  na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč a dále seznamuje zastupitele se zprávou Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory (dále jen SCRJ) se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec n. N. o zimní sezóně 2013 - 2014

- Ing. Zelenka upozorňuje na to, že se dočetl, že SCRJ nebude vypracovávat výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření což si myslí, že je špatně, protože tím pádem nebudou mít členové spolku přehled o hospodaření organizace, myslí si, že by hospodaření mělo být transparentní

- Mgr. David čte z dané zprávy SCRJ plánovaný rozpočet pro rok 2014 (výdaje+příjmy)

- Ing. Jelínek poukazuje na to, že v začátku bylo p. Bažantem prezentováno, že aby mohly být ubytovatelé členy organizace, musí být daná obec členem a ve zprávě se dočítá, že jsou zde ubytovatelé, kteří jsou z obcí, které nejsou členem spolku a navrhuje zrušit členství naší obce, protože nemají všichni stejné podmínky pro přijetí, zároveň taky upozorňuje na to, že v roce 2013 bylo členem pouhých 9 subjektů naší obce, což mu příjde velmi málo vzhledem k tomu o jaké finanční prostředky SCRJ žádá

- Mgr. David ukončuje diskusi a sděluje, že bude tyto podněty a připomínky prezentovat na radě SCRJ, která bude počátkem června a vrací se k původní žádosti o finanční příspěvek SCRJ ve výši 60.000,- Kč a navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlsí s poskytnutím finančního příspěvku pro SCRJ na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč s tím, že 13.000,- Kč tvoří členský příspěvek a 47.000,- Kč je poplatek za služby.”

- Ing. Jelínek navrhuje protinávrh a to požadovat po SCRJ vypracovat výroční zprávu, která by měla být podmínkou setrvání ve spolku a zaplacení příspěvku

- byl zformulován protinávrh ve znění: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou požaduje jako nutnou podmínku setrvání ve spolku SCRJ vypracování roční výroční zprávy za období roku 2013, jejíž součástí bude zpráva o hospodaření. O příspěvku bude rozhodnuto po sdělení stanoviska spolku.” a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- protinávrh Ing. Jelínka byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o rekonstrukci našeho obecního vodojemu, což znamená využití naší obecní vody

- p. Kout upozorňuje na špatný stav mostu u p. Müllera směrem na bobovou dráhu – když jede fy. SKS nebo zásobování na bobovku, tak dle jeho názoru hrozí propadnutí či prasknutí mostu a navíc upozorňuje, že tam vede rozvod plynu

- Mgr. David odpovídá, že se zpracovala projektová dokumentace k rekonstrukci mostu, ale není možné zajistit stavební povolení neboť jeden majitel sousedního pozemku nedal souhlas s přístupem na jeho pozemek při opravě mostu

- ing. Zelenka navrhuje mostní prohlídku a znovuobnovení stavebního řízení

- p. starosta projde materiály, které jsou k danému mostu již vypracované a vstoupí do jednání se stavebním úřadem co by se v této věci dalo dělat

- starosta obce srdečně všechny přítomné zve na Janovský jarmark, který se bude konat v sobotu 21. 6. 2014 a sděluje, že jako každý rok bude na jarmarku sklářská pec, výjezdní vláček, stánky ... a doprovodný program na Berkově louce, nosným tématem je 140 let založení JSDHO Janov nad Nisou

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.50 hodin

Mgr. Daniel David, starosta obce 

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Olga Hatašová,  p. Michal Surkov  

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h