Usnesení - 11.12.2019

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 11. prosince 2019

Usnesení č. 110/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2020 a to na 29. 1.; 26. 2.; 25. 3.; 29. 4.; 27. 5.; 24. 6.

Usnesení č. 111/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1476/2 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 112/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 257/12 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 113/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 56/14 – zahrada o celkové výměře 27 m2 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 114/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 231/8 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1.397 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 812.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 29. 1. 2020 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Usnesení č. 115/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB30 JN, Janov n. N.,VN7850-TS JN_800,891,840 na pozemku ppč. 617 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 116/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1620/1 v k. ú. Loučná nad Nisou dle předloženého náčrtu.

Usnesení č. 117/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č 9/2019

OdPa Pol
P 4116 16.532 14004
V 5512 5137 16.532 14004
P 1113 160.000
P 1121 200.000
P 1211 1.500.000
P 1334 16.000
P 1335 800
P 1341 10.000
P 1342 130.000
P 1345 140.000
P 1361 6.000
P 1381 70.000
P 3612 2132 240.000
P 3639 2131 75.000
P 3722 2111 50.000
P 3725 2324 100.000
P 5311 2212 30.000
P 6171 2112 2.500
P 6171 2212 5.754
P 3639 2119 1.210
V 3319 5139 400
V 5311 5011 10.000
V 3722 5169 150.000
V 6171 5132 5.000
V 6171 5139 20.000
V 3745 5321 - 400.000
V 6112 5023 157.000
V 6112 5031 41.000
V 6112 5032 13.100
V 5311 5031 8.000
V 5311 5032 1.000
V 6171 6130 14.400
V 6171 6121 2.717.364

Příjem celkem: 2.753.796
Výdej celkem: 2.753.796

Usnesení č. 118/2019

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 dle přiložené důvodové zprávy.

Usnesení č. 119/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu včetně 2x ročně ambulantního odvozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro území obce Janov nad Nisou, platný od 1.1.2020.

Usnesení č. 120/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

a) záměr zajištění dopravní obslužnosti obce veřejnou linkovou dopravou pro období od 1.2.2021 do 31.1.2031 prostřednictvím dodavatele vybraného na základě zadávacího řízení vyhlášeného statutárním městem Jablonec nad Nisou jako zadavatelem

b) záměr podílet se od 1.2.2021 do 31.1.2031 na kompenzaci nákladů na veřejnou linkovou dopravu z pozice přispěvatele statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, a to za podmínek, že veřejná dopravní obslužnost obce bude zabezpečena v rozsahu a kvalitě stávajícího zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravního sdružení obcí Jablonecka, IČO: 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, zejména při zachování současného objemu linkových km připadajících na obec, tj. v rozsahu stávajících platných jízdních řádů).

Usnesení č. 121/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 122/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 123/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 124/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 125/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h