Zápis - 29.01.2014

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. ledna 2014

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí Ing. Olga Hatašová, Petr Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Adama Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Jana Zelenku-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Michala Surkova  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl  schválen  členem návrhové komise  

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Martina Líbala  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Líbal byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 11. prosince 2013 p. Michal Surkov a p. Martin Líbal také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

Program:

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení rozpočtu na rok 2014, rozpočtové změny za rok 2013

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost manželů H. a J. M., trvale bytem ….. o prodej části pozemku stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří -zbořeniště o výměře 563 m2  označené dle geometrického plánu Č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2

- v 17.15 hodin přichází Ing. Olga Hatašová – 8 členů ZO

- vyjádření komise – komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/ m2  a složení jistiny ve výši 500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí  se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku stpč. 19/4  - zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2  označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. P. P., trvale bytem ….. o prodej  pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost  k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 103 m2.  (V ÚP  zastavitelná plocha – účelová komunikace)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 2.000,- Kč

- vyvěšeno bylo od 17. 12. 2013 do 2. 1. 2014 a jistina  byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 56/41- trvalý travní porost  k. ú. Janov nad Nisou o  výměře 103 m2  panu P. P., bytem ….. za cenu 21.424,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. D. Č., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2  – trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 14.000,- Kč, zároveň navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení práva předkupního ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná nad Nisou

- vyvěšeno bylo od 17. 12. 2013 do 2. 1. 2014 a jistina  byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1437/6 – trvalý travní porost  k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 541 m2  panu Ing. D. Č., bytem ….. za cenu 281.320,- Kč s tím, že zároveň bude uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního, ode dne zápisu vkladu práva předkupního, jako práva věcného do katastru nemovitostí k ppč. 1437/6 k. ú. Loučná n. N..” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. D. B., trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 520 o prodej  pozemku ppč. 56/30 – zahrada  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 961 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha) a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha), včetně budovy bez č. p. nebo bez č. ev. - jiná stavba

- vyjádření komise:  komise prodej doporučuje a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 25.000,- Kč

- vyvěšeno bylo od 17. 12. 2013 do 2. 1. 2014 a jistina  byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku  ppč. 56/30 – zahrada k. ú. Janov nad Nisou –  o výměře 961 m2  a pozemku stpč. 794 – zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Janov nad Nisou o výměře 16 m2, včetně budovy bez č. p. nebo bez č. ev. - jiná stavba panu D. B., bytem..... za cenu 508.040,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost M. K., trvale bytem ….. o  prodej části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhla minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 3.400,- Kč

- vyvěšeno bylo od 17. 12. 2013 do 2. 1. 2014 a jistina  byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku  ppč. 795/7 – lesní pozemek k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1124-69/2013 jako ppč. 795/8 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu M. K., bytem..... za cenu 35.360,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, se sídlem Hraničná č. p. 191, Janov nad Nisou  o  prodej:

- studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou

- části pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 4398 m2 ( v ÚP louky, pastviny) označeného dle nového geometrického plánu jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhuje cenu:

- za studnu 2.210,- Kč ( dle znaleckého posudku)

- za pozemek 100,-  Kč/m2 a zároveň navrhla složení jistiny ve výši 300,- Kč

- vyvěšeno bylo od 17. 12. 2013 do 2. 1. 2014 a jistina  byla zaplacena

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle nového geometrického plánu jako 262/7 k. ú. Hraničná nad Nisou a části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha k. ú. Hraničná nad Nisou  o celkové výměře 4398 m2  označeného dle nového geometrickéhok plánu jako ppč. 262/7 o výměře 4 m2 Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, se sídlem Hraničná č. p. 191, 468 11  Janov nad Nisou za cenu 2.626,- Kč, k ceně budou připočítány  náklady obce na znalecký posudek.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení rozpočtu na rok 2014, rozpočtové změny za rok 2013

- p starosta informuje zastupitele tak, jak mu ukládá usnesení č. 98/2013 ze dne 11. 12. 2013, že na konci roku 2013 proběhla rozpočtová změna a to:

 Rozpočtové opatření:

OdPa

Pol

P

4222

14.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5137

14.000,- Kč

hasiči DDHM

P

4222

90.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5171

90.000,- Kč

hasiči oprava auta

Příjem celkem : 104000

Výdej celkem :  104000

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce  Janov nad Nisou bere na vědomí rozpočtové změny za rok 2013 – rozpočtové opatření

OdPa

Pol

P

4222

14.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5137

14.000,- Kč

hasiči DDHM

P

4222

90.000,- Kč

dotace hasiči

V

5512

5171

90.000,- Kč

hasiči oprava auta

Příjem celkem : 104000

Výdej celkem :  104000.“ a o svém návrhu dává hlasovat.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2014 tak, jak jej připravil na svém jednání Finanční výbor v čele s předsedou Ing. Radkem Jelínkem, který okomentoval spolu s p. starostou jednotlivé položky

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 9.592.454,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 26.439.554,- Kč a na výdajích 26.439.554,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. starosta informuje přítomné zastupitele o tom, že na příští jednání zastupitelstva  připraví nabídky na to jak,  kam a za jakých podmínek je možné deponovat 6 mil Kč na rok tak, aby neležely na běžném účtu

4. Různé a interpelace

- Ing. Jelínek informuje přítomné o sobotním volejbalovém plese, který se konal v janovské sokolovně, účastnilo se ho cca 100 lidí, což je méně než v minulých letech, kvalita hudby byla zdařilá a zároveň zastupitele žádá o prominutí poplatku ze vstupného, neboť akce byla finančně náročná

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatku z vybraného vstupného na Volejbalovém plese, který se konal 25.1. 2014.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. Líbal se dotazuje, zda by značky určující jednosměrný provoz Hraničnou kolem školní družiny  nemohly být operativně (pracovníky úřadu) podle počasí buď přikryté, když není sníh a naopak

- starosta přislíbil, že tyto značky budou řešeny operativně

- p. Líbal upozorňuje na nebezpečnost lávky přes Nisu pod Palenčárovými - děti chodí přes lávku ze školy do družiny a v případě uklouznutí hrozí pád do potoka a navrhuje, aby děti ze školy chodily cestou kolem Štefanů dolů

- p. Surkov navrhuje přidělat od spodu zábradlí na lávce zábrany do minimální výšky 15 cm

– sarosta odpovídá, že tyto varianty projedná s vedením školy

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Ing. Jan Zelenka

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h