OZV 2/2008 - zřízení obecní policie

Obecně závazná vyhláška Obce Janov nad Nisou č. 2/2008 o zřízení obecní policie

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou se na svém zasedání dne 30. dubna 2008 usnesením č. 36/2008 usneslo vydat na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zněnípozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

V obci Janov nad Nisou se ke dni  30. 4. 2008 zřizuje obecní policie.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 4. 2008.

Jarosla Hrabák
místostarosta obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h