Zápis - 07.09.2011

Zápis ze  7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. září 2011

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí  Ing. Radek Jelínek)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Olga Hatašová - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Hatašová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Michala Surkova -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p.Surkov byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

- v 17.03 přichází Ing. Radek Jelínek - 9 členů ZO

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Martina Líbala  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Líbal byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 29. června 2011 p. Petr Kordač a  Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3)  Rozpočtové změny

4)  Jmenování nového člena SR Janovské o. p. s.

5)  Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6)  Různé a interpelace

7)  Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost J. a R. P., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP Č. 1041-1412011 jako ppč. 56/44 o výměře 51 m2

- vyjádření komise: byl dodán GP, komise navrhuje zveřejnit prodej a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/ m2 a složení jistiny ve výši 1.500,- Kč do 10. 10. 2011

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP Č. 1041-14/2011 jako 56/44 o výměře 51 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Z. P., trvale bytem .....o prodej části pozemků:

- ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové vyměře 178 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha - parkoviště) označeného dle nového GP č. 1042-22/2011jako 36/9 o výměře 39  m2

- ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 2 998 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha - parkoviště) označeného dle nového GP Č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51  m2

- vyjádření komise: byl dodán GP, komise navrhuje zveřejnit prodej a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2 a složení jistiny ve výši 2. 250,- Kč do 10.10. 2011

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1 028 m2 - zahrada označené GP Č. 1042-22/2011 jako 44/4 o výměře 51m2 a části pozemku ppč. 36/8 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 178 m2 - ostatní plocha označené GP Č. 1042-22/2011 jako 36/9 o výměře 39 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,-Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů D. a J. P., trvale bytem ..... o prodej pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zastavitelná plocha )

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 900,- Kč do 10. 10. 2011

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku stpč. 261 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 30 m2 - zastavěná plocha a nádvoří a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. R. P., trvale bytem ..... o prodej pozemku ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 849 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/ m2 a složení jistiny ve výši 8.500,- Kč do 10. 10. 2011

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1614/4 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 849 m2 - trvalý travní porost a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. P. M., trvale bytem ..... o prodej pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 250 m2  - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zastavitelná plocha)

- vyvěšeno na úřední desce - od 7. 7. do 25. 7. 2011

- jako druhý zájemce se přihlásil p. J. D. a pí. V. D. oba trvale bytem ..... s tím, že žádají o odkoupení části stpč. 555 ( v přiloženém plánu jako díl „a“) o který již v roce 2001 žádali PFČR (v roce 2007 tento pozemek přešel do vlastnictví obce), prodejem části stpč 555 by se dle jejich slov v žádosti zpřehlednily a zjednodušily hranice pozemku

- obec nechá vypracovat GP a náklady na vypracování budou zapracovány do ceny pozemku

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. O. R., trvale bytem ...... o prodej pozemku ppč. 923/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 370 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny)

- vyvěšeno bylo od 7. 7. do 25. 7. 2011

- p. Rybář odstoupil od záměru koupit tento pozemek

-  žádost p. O. R., trvale bytem ..... o prodej pozemku ppč. 924/6 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 33 m2- trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha)

- jistina byla složena ve výši  1.000,- Kč

- vyvěšeno bylo od 7. 7. do 25. 7. 2011

- Mgr. David informuje zastupitele, že byli vyzváni i manželé S. vlastnící dům č. ev. 1172, kteří tento pozemek využívají, ale bohužel na výzvu nereagovali

- zastupitelé se na návrh starosty dohodli vyzvat ještě jednou manželé S., zda nemají zájem o prodej či pronájem výše uvedeného pozemku

- návrh prodeje objektu č. p. 535 Janov nad Nisou - bývalá hasičárna

- byl zpracován znalecký posudek, podle kterého je cena objektu stanovena na částku 1.629.170,- Kč

- Komise rozvoje a výstavby doporučuje nabídnout objekt k prodeji za odhadní cenu

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu č. p. 535 Janov nad Nisou, pozemku stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 169 m2 a kopané studny za minimální kupní cenu 1.629.170,- Kč, s tím že přednostně bude objekt nabídnut stávajícímu nájemci.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-žádost pí. J. B., trvale bytem .....o splácení  ceny za pozemek z důvodu finanční rodinné tísně (mateřská dovolená)

- Komise doporučuje přistoupit na žádost paní J. B. a na její návrh splácet 25. 711,- Kč ročně. Zároveň navrhuje, aby kupní smlouva byla vložena do KN až po celkovém splacení pozemků. Do doby zaplacení navrhuje uzavřít s pí. Borovcovou nájemní smlouvu na pozemky.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se splátkovým kalendářem pí. J. B., trvale bytem .....na splacení pozemků a to takto:

- v roce 2011 uhradí částku 25.711,- Kč

- v roce 2012 uhradí částku 25. 711,- Kč

- v roce 2013 uhradí částku 25.711,- Kč a to do 30. 9. každého kalendářního roku. Kupní smlouva bude vložena do KN až po splacení celé kupní ceny. Do doby splacení bude uzavřena nájemní smlouva.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. O. F. o změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení na pozemku ppč. 1480/3 v k. ú. Loučná n. N. zakoupeného před 5-ti lety

- přítomní manželé F. dodávají, že již mají zpracovaný projekt na stavbu domu a  neradi by o pozemek pro dceru přišli, pozemek nechtějí prodat a stavbu chtějí v nejbližších letech realizovat

- zastupitelé s návrhem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

  1. souhlasí se změnou kupní smlouvy,
  2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a O. F. jako stranou kupující dne 9. 5. 2006 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do 30. 9. 2016 a
  3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  1480/3 - trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou na dobu  5-ti let ode dne jeho zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny paní O. F.." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích stpč. 546 a stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou

- cena za VB 1.200,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 546 a stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 1.200,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 300/1 a 887 k. ú. Hraničná nad Nisou

- cena za VB 32. 200,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění,

umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 300/1 a ppč. 887 k. ú.Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 32.200,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 853/2 a 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou

- cena 200,- Kč/ bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 853/2 a ppč. 864/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 1353/1 k. ú. Janov nad Nisou

- cena 200,- Kč/ bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1353/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou

- cena 200,- Kč/ bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1 k. Ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Radek Jelínek navrhuje zdokumentovat terén před zásahem fy. ČEZ Distribuce, a. s. a dohlížet na uvádění terénu do původního stavu

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá přítomným zastupitelům návrh rozpočtových změn:

OdPa

Pol

 

ÚZ

V

 3113

5331

-  459.678,-

32533123

změna položek ZŠ dotace

V

  3113

  5336

+  459.678,-

32533123

V

  3113

  5331

- 81.120,-

32133123

V

  3113

  5336

+ 81.120,-

32133123

P

  3612

  2111

- 550.000,-

bytový nájem

P

  3612

  2132

+  550.000,-

V

  6402

  5367

- 32.000,-

 

příspěvek MŠ

V

  6402

  5321

+ 32.000,-

P

  6409

  2324

+ 50.000,-

příspěvek pí. Klemsová

V

  4351

  5321

+ 50.000,-

odvod na MÚ

- Mgr. se dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky k navrženým změnám - nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

 

ÚZ

V

 3113

5331

-  459.678,-

32533123

změna položek ZŠ dotace

V

  3113

  5336

+  459.678,-

32533123

V

  3113

  5331

- 81.120,-

32133123

V

  3113

  5336

+ 81.120,-

32133123

P

  3612

  2111

- 550.000,-

bytový nájem

P

  3612

  2132

+  550.000,-

V

  6402

  5367

- 32.000,-

příspěvek MŠ

V

  6402

  5321

+ 32.000,-

P

  6409

  2324

+ 50.000,-

příspěvek pí. Klemsová

V

  4351

  5321

+ 50.000,-

odvod na MÚ

a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Jmenování nového člena SR Janovské o. p. s.

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že dne 22. 8. 2011 podal předseda Správní rady Janovská o. p. s. Bc. Pavel Zange rezignaci

- na jeho místo p. starosta s Ing. Radkem Jelínkem navrhují p. Jana Tkáče, který byl v minulosti mimo jiné i jednatelem společnosti Sport Jablonec n. N., s. r. o.,  která spravovala městská sportoviště v Jablonci n. N.

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí rezignaci Bc. Pavla Zangeho na místo ve Správní radě, Janovská o. p. s. a jmenuje členem Správní rady Janovská o. p. s. za obec  p. Jana Tkáče.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Dodatku č. 4 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou” , tato smlouva je podepsána se záměrem zajistit financování Janovské o. p. s., na dnešním jednání je ke schválení návrh “Dodatku č. 4”, což je “odsouhlasení čistého zisku” z provozování parkoviště na Hraběticích za období 1. 4. 2011 - 30. 6. 2011 - zastupitelé s dodatkem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 4 k “Rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David poděkoval organizátorům za Janovský jarmark - jmenovitě poděkoval Davidovi Jelínkovi, Michalovi Surkovovi a Hynku Pulcovi a doporučuje předsedovi Finančního výboru Ing. Radku Jelínkovi o  projednání návrhu finanční odměny za jejich práci, Mgr. David ještě dodává, že od Krajského úřadu Libereckého kraje dostala obec na Janovský jarmark dotaci ve výši 15.000,- Kč 

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že mu od p. Václava Němce, což je zastupitel obce Pracejovice, okr. Strakonice, přišlo e-mailem poděkování za pomoc při odstraňování nánosů bahna, kamení a padlých stromů z obecních komunikací po vichřici a přívalových deštích, které tuto oblast postihly dne 13. 7. 2011, konkrétně obec Makarov a Pracejovice, toto poděkování patří pánům Markovi Nagyovi a Liborovi Nagyovi ml., členům JSDH Janov n. N., kteří zde byli v té době na letních prázdninách

- starosta obce děkuje celé jednotce JSDH Janov n. N. za celkovou práci a pomoc při přívalových deštích, které se prohnaly i přes naše území

- Ing. Šnytrová se dotazuje přítomných zastupitelů kdy se bude veřejně projednávat Územní plán obce - Mgr. David odpovídá, že příští týden přijde konečný koncept, kdy se ale bude veřejně projednávat záleží na pořizovateli, což je MěÚ v Jablonci nad Nisou, ten  bude vypisovat veřejné jednání

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Olga Hatašová, p. Michal Surkov

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h