Usnesení - 14.10.2009

Usnesení z  8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. října 2009

Usnesení č. 55/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 219/4 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 761 m2 – ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP č. 976-696/2009 jako 219/6 o výměře 44 m2 a a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.100,- Kč.

Usnesení č. 56/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 537 v k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o celkové výměře 207 m2, části ppč 1382/1 k. ú. Janov nad Nisou – vodní plocha o celkové výměře 156 m2 označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako 1382/4 o výměře 56 m2  a části ppč. 538/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 102 m2 a části ppč. 538/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 159 m2,  označené dle nového GP č. 978-185/2009 jako ppč. 538/1 o výměře 78 m2 a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 8.500,- Kč.

Usnesení č. 57/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje tyto záměry pro zpracování nového  Územního plánu obce Janov nad Nisou na pozemcích – případně jejich částech :

û katastrální území Janov nad Nisou: 97/1, 434, 260/3, 821/1, 486/20, 1039/2, 1038/4, 628/4, 348/1, č. ev. 1196, st. 388, 837/3, 588/5, č. ev. 1170, st. 354, st. 488, 519/5, 519/7, 727/5, 731/2, 732/2, 232/1, st. 80/1, 232/2, st. 770, st. 80/2, 302/2, st. 99/3, st. 303, st. 99/2, st. 99/1, 290/2, st. 709, 305/2, 292/4, 292/3, 234/3, st. 460, 883/4, 1170/1, 1170/2,  588/8, 1036/1, 1036/2, 356/8, 247/1, 1047, 1040/1, 1045/3, 1041/1, 1052/1, 103/2, 486/16, 74/1, 1078/1, 316/2, 441, 550/1, st. 603, st. 646, 325/1, 347/2, 1020/1, 1020/3898/12, 898/13, 898/5, 356/19, 356/9

û katastrální území Hraničná nad Nisou: 873/7, 48/1, 708/2, 510, 511/1, 511/3, 511/4, 217/13, 708/11, 174/17, 36/1, st. 205, st. 206, st. 348, st. 151, 630, 631/1, 432/1, 174/19, 222/2, 407/1, 366/1, 378/2, 217/8, 7/1, st. 7/2, 12/3, 69/2, 869/10, 540/1, 30/4, 365/2, 852/2, 755/1, sjezdové tratě

û katastrální území Loučná nad Nisou: 1372, 1496/1, 1494, 1584/5, 1590/5, st. 353, 1585, 1376/2, 1476/1, 1484, st. 348/1, st. 348/2, 1610/1, 1399.

Usnesení č. 58/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 59/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu p. Davidovi Jelínkovi, p. Michalovi Surkovovi a p. Hynkovi Pulcovi za organizaci a přípravu Janovského jarmarku a oslav u příležitosti oslav 100 let povýšení Janova n. N. na Městys ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 60/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uhrazením 50%  neinvestičních nákladů na děti trvale bydlící v obci Janov nad Nisou, při umístění do Mateřské školy speciální na základě lékařského vyšetření.

Usnesení č. 61/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s finančním příspěvkem Jizerské o. p. s.  pro úpravu tratí Jizerské lyžařské magistrály ve výši 130.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h