Odpady

PopelniceKomunální odpad

Od 1. ledna 2022 se mění nastavení systému odpadového hospodářství.

Změny vyplynuly z úpravy legislativy (změna zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích). Touto úpravou byl zrušen stávající způsob úhrady za likvidaci komunálního odpadu v obci Janov nad Nisou dosud na základě smlouvy o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu uzavřené s obcí Janov nad Nisou. Nově bude odběratel služby likvidace odpadů hradit na základě místního poplatku. Ten bylo nutné zavést na základě legislativních změn.

Ohledně vývozu popelnic se pro Vás nic nemění. Popelnice, velikost i četnost svozu si stanovíte sami, i nadále bude vyvážet společnost Severočeské komunální služby s.r.o. (Pro ty co mají nyní uzavřené smlouvy s obcí Janov nad Nisou, bude svoz probíhat dle nastavení z roku 2021)

Zásadní změny platné od roku 2022

Od 1. 1. 2022 zavádí Obec na základě změny zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále je "poplatek").

Poplatek zavádí Obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (dále je OZV) č. 3/2021 schválené usnesením zastupitelstva obce u.č. 53/2021 přijatým dne 30. 6. 2021 . OZV je účinná od 1. 1. 2022.

Na základě této OZV je plátce poplatku (majitel/é nemovitosti) povinen podat správci poplatku tj. Obci Janov nad Nisou ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce.

Pro ty co mají nyní uzavřené smlouvy s obcí a vyhovuje jim velikost nádoby i četnost svozu, se nic nemění. Jen je nutné odevzdat vyplněný dotazník. Pokud nebude tento dotazník odevzdán do 15. 1. 2022, nebude možné na základě stávají smlouvy popelnice vyvážet a nádoba bude odvezena.

Správce poplatku:

Plátce poplatku:

Jak zaplatit

Číslo účtu: 2522451/0100

Variabilní symbol: číslo nemovitosti, za kterou platíte místní poplatek
Do poznámky: Jméno plátce a adresu nemovitosti, za kterou platíte místní poplatek (příklad: VS 1234, poznámka: J. Marvan, Hraničná 1234 )

Kdy zaplatit

Většina z Vás platí poplatek jednorázově - na tom se nic nemění, zaplatit na celý rok můžete i letos.

Kontaktní místo:

Úřední hodiny:

Kontakty:

Způsob podání:

Ohlášení plátce poplatku (formulář)

Vyplněný formulář doručte do 31. října 2021 na OÚ Janov nad Nisou

Zánik dosavadních smluv o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu k 31.12.2021

S ohledem na novou zákonnou úpravu odpadů – na základě zákona č.504/2020 Sb., o odpadech, a dalších souvisejících zákonů, účinných od 1. ledna 2022, již nemohou obce s účinnosti od 1. ledna 2022 zpoplatňovat svoz komunálního odpadu (shromažďování, přeprava, třídění, využívání a odstraňování odpadů) podle smluv uzavřených na základě původního zákonného zmocnění dle § 17 odst. 6 zák. ač. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě shora uvedené změny vydala Obec OZV č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, účinnou od 1. ledna 2022. Touto vyhláškou zavádí Obec místní poplatek za odkládání komunálního poplatku z nemovité věci.

Od 1. 1. 2022 již nelze zajišťovat službu svozu a likvidace odpadu za základě dosud platných smluv. Nově, od 1. 1. 2022, je odkládání odpadů zpoplatněno místním poplatkem dle shora uvedené OZV.

Dosavadní smlouvy o sběru, odvozu a odstranění komunálního odpadu uzavřené mezi Vámi a Obcí ke dni 31. 12. 2021 zanikají. Případné úhrady na základě těchto smluv po 1. 1. 2022 budou vráceny plátci, popřípadě nebudou přijímány vůbec.

KOntejner na tříděný odpadTříděný odpad

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h